Germany   English  Francais  Nhạc  Thơ Video  Tin Tức   Thư Viện 2   3  4  5
SẮC LỆNH CỦA ÐỨC ÐẠI TỪ PHỤ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
Thánh tựa Ðức Hồng Quân Lão Tổ dạy về Tam Thiên Bí Chỉ Huỳnh Ðạo Công Truyền và Tâm Pháp
01) Khai Xuân Thánh Lệnh THẦY dạy cho Phổ An lo chỉ kiểu bửu pháp Tam Thiên HAO TỔN CĂN-BỔN  
02) Điểm khai Thượng Thừa Công phu phải chuyển vận Khí Hư Vô xuống sâu tận cùng THÁNH GIÁO BỔ KHUYẾT TU ÐƠN
03) Vũ Trụ Nhân Sinh NGŨ HÀNH ÂM – NGŨ HÀNH DƯƠNG Phép Bồi Dưỡng Tâm  心
04) Pháp chỉ Thượng Thừa THẦY TRÒ VẤN ĐÁP VỀ ĐẠO PHÁP LUYỆN ÐẠO
05) Tánh mạng công phu Tam Thiên Bí Chỉ  Đại Tông Pháp  Luyện Đơn
06) Sơ thiền: Tịnh thủ hư vô PHÁP-BỬU TÀNG -THƯ KINH  (1970 – 2001) MƯỜI ÐIỀU BIỆN MA
07) Phục hồi Tiên Thiên THANH TỊNH KINH Công phu đừng ngủ gục
08) Tam bửu hiệp luyện Công Phu Nội Xin Cứu Ðộ Mẹ Ðất
09) Cơ động tịnh, tiến thối KINH VÔ VI PHÁP Giải nghĩa Bài Kinh Đại La
09) Cơ động tịnh, tiến thối Cuốn Dưỡng Chân tập Chánh Đạo Thiền luận
10) Yếu chỉ nhơn thân TƯỢNG NGÔN PHÁ NGHI Tu Đắc Ấn Chứng
11) Hậu thiên chuyển phục Tiên thiên TÍNH MỆNH KHUÊ CHỈ TOÀN THƯ Bá Nhựt Trúc Cơ
12) Đạo nguyên vô nhị TỨ DIỆU ĐẾ Thối Âm Phù
13) Dược vật - Lư đãnh TAM NHẬT ĐÀN Cửu chuyển huờn Đơn
14) Hỏa hầu - Đạo lộ TỨ THỜI NHỰT TỤNG DẪN GIẢI Khử trược lưu thanh
15) Cảnh báo đơn thành Thần Khí Qui Trung Tam Thi Cửu Cổ
16) Thể Đại Dược Thiên Cơ: 001 - Lúc Khai Đàn: THẦY Tập Đồng tử thủ cơ ở Linh Bửu Đàn Nhị Xác Thân
17) Luyện Thần huờn hư 002 - Giữ cái Tâm không Luyện đơn nấu thuốc
18) Nữ đạo tu chơn 003 -Trời trao chìa khóa đặng mà thoát ra. Nữ giói tu tịnh
19) Sơ quan sơ chứng 004 -Tu hành giữ lấy Tâm không,  Lục thông mới có cùng đồng Thánh Tiên. Tu Luyện
20) Đàn hườn Kinh 005 - Công phu bốn buổi cho tròn Ngồi lê đôi mách thì còn phóng tâm Thế nào là hoà hiệp Âm Dương?
006 - Đạo THẦY luyện TINH hóa KHÍ, luyện KHÍ hoá THẦN
007 - Đạo ra đời thì quỉ cũng ra đời
008 - Cầu xin lập đàn nơi Cửu Long là nơi kỷ niệm của Thầy qui vị
009 - Các con có hiểu hai chữ Chiếu Minh chưa?
010 - Sang chu kỳ thứ hai là Đạo phải truyền ra ngoại quốc.
011 - Thầy cho hiệu đàn là: Thánh Đức Qui Nguyên
012 - Bộ phận đồng tử phải tu từ Nhị Bộ trở lên mới được chọn
013 - Đừng lấy chỗ đắc mà truyền ra, như vậy là thất chơn truyền
Học vấn 014 - Dưỡng ôn đơn dược hầu gần Phật Tiên Lưu thông cửu khiếu
Bát Quái chuyển Đạo 015 - Thầy dạy con tam qui, ngũ giái, Giữ cho tròn, đừng sái nghe con! Rán Lo Tu
Đạo mầu là báu phép 016 - Thọ đặng chơn pháp thì cũng như đắc đạo rồi. Nhưng cần phải tu cho đúng Hãy coi giờ Tu là trọng
Sở hành Tâm Pháp 017 - Phải mượn xác phàm tu cho đắc Hãy siêng xem Thánh giáo
Đại Đạo hóa sanh 018 -Một phút lửa lòng phải uổng công Đạo Vô Vi Chơn Giáo
Công phu phải có VĂN phanh VÕ luyện Âm chất là nền móng của Đại Đạo
Bầu Vũ Trụ Âm Dương Nhơn Thân Tu Học Nội Tâm
Tu luyện cho chính chắn mới nên Tu Tánh Luyện Mạng
Minh Tâm kiến Tánh Thiên Nhãn
Tu Tâm Luyện Tánh Tam Thừa Cửu chuyển
Tồn Tâm Dỡng Tánh Tịnh TÂM  tịnh KHẨU
Giải nghĩa BÀI NHỤY CHÂU Hà Đồ đạt thủ Hội Rồng Mây
LUYỆN KỶ TRÚC CƠ Tiên đơn hiệp Lưỡng Nghi
NỘI ĐƠN Đại La Thiên Đế
THÁI DƯỢC BỒ ĐỀ TÂM KỆ
THẬP THỦ LIÊN HƯỜN 019 - Công trình là sao? VẬN HỎA
THIỀN THEO ĐỨC ĐÔNG PHƯƠNG 020 - Kiền thiền luyện thuốc trường sanh BÁ TỰ CHƠN NGÔN
MƯỜI HAI PHÁI ĐẠO CAO ĐÀI 021 - Cao Đài giáo bắc cầu chín nhịp, Rước nguyên nhân trực tiếp về ngôi. Cao Đài Vấn Đáp
Chử Đồng Tử 022 - Có nhẫn mới có hòa. Có hòa mới hiệp Chùa Thần Quang (chùa Keo)
Chùa Bà Thiên Hậu 023 - Thầy không có truyền cho Tổ nào. KHUYẾN NỮ HỒI TÂM KINH
ĐẠO-PHÁP BÍ-GIẢI 024 - Biết tu phải biết luật điều trả vay SONG TU ĐỜI ĐẠO
ĐỨC PHẬT MẪU 025 - Năm châu chung rước một thuyền ĐẠI ĐỒNG TÔN GIÁO
LÃO TỬ ÐẠO TỔ 026 - Thầy giáo truyền Đạo pháp để các con tu luyện thoát tục về Tiên DUY TÂM, DUY VẬT
Luật cảm ứng 027 - Thọ chơn truyền thì khá lo tu kẻo trễ THUYẾT PHÁ MÊ HỒN
TIÊN TỤC 028 - Thời kỳ Thầy ân xá nên tu đúng là đắc TRÁNH NGHIỆP TRÁI OAN
ĐẮC NHỨT 029 - Rán tu một kiếp đặng hưởng cõi thanh nhàn NHỜ NGƯỜI CHỈ LỖI
TÂM ÐIỀN 030 - Tu hành bốn buổi canh thâu ngồi rình BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG
VẬN NƯỚC VIỆT NAM 031 - Nghĩa Địa mà Thầy cho hiệu là “Nghĩa Linh” Minh Lý Đạo
Ðại Thừa Chơn Giáo 032 Thế đời giả tạm mà may thay cho các con gặp đặng chơn truyền CHƠN LÝ QUI NGUYÊN
MINH CHỨNG SỰ ĐẮC QUẢ 033 - Cơ Đại thừa luyện thần dưỡng khí, Pháp nhiệm mầu huyền bí khẩu truyền LUẬN ĐẠO KHUYẾN TU
Đạo Sĩ và Cọng Cỏ 034 - Khi còn xác phàm thì không rõ thấu luật của Tạo hóa Đạo Lý Cao Đài
CHAY MIỆNG,  CHAY LÒNG 035 -Đàn anh thì hết lòng dìu dắt, đàn em thì phải rán chung lo LÝ SIÊU VIỆT VÀ CHÁNH PHÁP
CẢNH BỒNG LAI 036 - Thầy không cho các con phổ độ như cơ tiểu thừa ẨN MÌNH TRONG CƠN GIÔNG GIÓ
VUI NHẬN QUẢ NGHIỆP 037 -Phải cố gắng mà tu cho đúng pháp CHÁNH TÍN VÀ MÊ TÍN
CHUNG ÐOÀN NỮ PHÁI 038 - Tu thì phải tầm cho ra chơn lý QUYẾT MỘT ÐƯỜNG
GƯƠNG XƯA KHẮC KỶ TU THÂN 039 - Nên lo tu và trau giồi đức hạnh cho đáng người tu Thượng Thừa ÐỜI VAY ÐẠO TRẢ
GƯƠNG XƯA KHẮC KỶ TU THÂN 040 - Nhơn bất tri Thiên lý triền miên luân hồi lục đạo MƯỜI ĐIỀU TÂM NGUYỆN
BỬU-CẢNH 041 - Thọ pháp của Thầy tu luyện kết được nhị xác thân là đắc đạo TRANH THIỀN TÔNG
CÙNG CHUNG MỘT PHÁI TAM THANH 042 - Bên trong thì con lo luyện tánh mạng, bên ngoài thì con lo luyện tánh tình HY SINH ĐẮC QUẢ
ĐOẠN TRỪ LỤC DỤC 043 - Sẽ có Cơ Thống Nhất của phái Chiếu Minh NGỌC ĐIỆN HUỲNH HÀ
Đơn Thiền 044 - Thầy sắp đặt cái Thiên Bàn để cho các con tầm lý ĐẠO ĐỨC LÀ SIÊU CHÁNH TRỊ
Giải thuyết Đạo Nho 045 - Tìm Đạo, ngộ Đạo, hành Đạo và rồi đắc Đạo. NGỌN ĐUỐC SOI LÒNG
GIẢI THUYẾT ĐẠO PHẬT 046 - Người có đủ tam bửu, ngũ tạng đồng thể cùng Trời LẠC TẠI KỲ TRUNG
Hai thanh cật 047 - Thầy truyền Đạo để các con tu hành trở về ngôi vị CHỚ QUÊN BẢN THÂN
Hội Yến Diêu Trì lần đầu tiên 048 - Khi Thầy dạy các con đầy đủ thì Thầy sẽ bế cơ bút Nên thông hiểu 3 chữ : TINH, KHÍ, THẦN.
Huyền Cơ   049 - Nhớ học lý đạo Đại Thừa với Thiên Bàn cho đúng cái Pháp bên trong. Ngọc Dịch
Kinh cảm ứng 050 - Trời là Thiên thượng 天上, chúng sanh là Thiên hạ 天 下. Phận sự Đồng Tử
Luật Thiên Điển 051 - Lãnh pháp thì rán chí cần siêng bốn buổi đừng quên Tầm chơn học Đạo
LỤC ÂM - LỤC DƯƠNG 052 - Nên có nơi cho chư vị khi được Thiên Thơ Chiếu Triệu về đó tịnh dưỡng TÂM HẠNH ĐẠI THỪA
Sấm Trạng Trình Nguyễn Bĩnh Khiêm 053 - Tầm đường Đạo mà lo tu kẻo trễ ! PHẢI ĐẶT BÀN THỜ Ở ĐÂU
Tứ Đức  Tam Tùng 054 - Cùng nhau lo gánh vác Đạo của Thầy để độ đời theo lời nguyện Thanh lọc không khí
Mộc bổn thủy nguyên 055 - Phải y theo lịnh Thầy chỉ kiểu 12 con, CHƠN-LÝ CỦA VẠN LINH SANH
Muốn thành chánh quả 056 - Phải qui hiệp để chỉnh y bổn nguyên Cao Đài nơi vũ trụ
PHẢI CẦN CẬY XÁC PHÀM 057 - Nếu còn tồn tại thì Thầy không phải là Giáo Chủ Cao Đài đó con! GIÁO ÐOÀN NỮ-GIỚI
chánh khi 058 - Có Đạo đức mà không có hạnh thì làm sao giáo hóa cho đời LỜI TIÊN TRI CỦA ĐỨC LÝ THÁI BẠCH
Xuất nhập Lôi Âm 059 - Cơ bút hiện giờ cũng làm cho cơ Đạo hoang mang, khảo đảo cũng do cơ bút. ĐẠI TỪ PHỤ
CAO ĐÀI DANH HIỆU NHÃN TÀNG 060 - Phải hỏi người chỉ kiểu cho tường tận mới khỏi sai lầm ĐẠI TỪ PHỤ DẠY TIẾP CHỮ ĐỊNH
ĐỨC ĐẠI TỪ PHỤ 061 - Tu cho đắc Đạo Bồng Lai tại trần  ĐẠI TỪ PHỤ DẠY VẠN VẬT QUAN
ĐẠI TỪ PHỤ DẠY NHÂN SINH QUAN 062 - Đạo có một chia ra nhiều lý KẾT TAM HOA NHỨT KHÍ TIÊN THIÊN
ĐỨC ĐẠT MA TỔ SƯ 063 - Nên hòa thuận để cho cơ Đạo Thầy trở về bổn nguyên NHỒI QUẢ
THẦY DẠY TIẾP CHỮ ĐỊNH VÀ NHẪN 064 - Tu hành thì phải hành theo đúng cơ Đạo thì mới khỏi bị cơ khảo đảo VÔ THƯỜNG HỮU HOẠI
Văn vũ hoả hậu 065 - Mộc bổn thủy nguyên là nguồn gốc phát sinh ra con người. Tu Luyện Cho Chính Chắn Mới Nên
TINH THẦN QUI NGUYÊN 066 - Có công tu luyện nhưng mà còn thiếu chỗ tánh đức, LUYỆN ĐỨC CHÍ THÀNH
RÕ THIÊN CƠ TRỌN DẠ VÌ THẦY 067 - Đạo Thầy là Huyền Khí ĐOẠN THẤT TÌNH
Mười Ðiều khuyến tu của Ðức Chí Tôn 068 - Luyện tinh hóa khí, Thần linh diệu huyền Nộ Là GiậnSắc Tươi Khó Giữ
ĐẠT MA DỊCH CÂN KINH 069 - Hồi quang phản chiếu Ố Là Ghét Hâm Hâm TềmThức
TAM QUI, NGŨ GIỚI  070 - Em té anh nâng, anh té em dìu THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC
Thánh Giáo Sưu TẬP 1965 071- Năm châu xem rõ Đạo huyền BIẾT TU NGÀN VÀNG KHÓ SÁNH
Thánh Giáo Sưu TẬP  1966 072-Kiếp trần là nơi trả quả, khi đắc Đạo thì không còn nghiệp quả nữa THIÊN LÝ NHƠN DỤC
Thánh Giáo Sưu TẬP   1967  073-Linh Bửu Đàn chòi tranh vách lá mà có lợi lớn cho cơ Đạo THẲNG TIẾN TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ
Thánh Giáo Sưu TẬP 1968 074-Nơi đây Thầy tuyển chọn các con sau ra độ đời CHÈO THUYỀN RƯỚC KHÁCH
Thánh Giáo Sưu TẬP 1969 075-Huỳnh Đạo Thầy khai độ thế trần KHỬ ÁM HỒI MINH
Thánh Giáo Sưu TẬP 1970 076-Xuất huyền nhập tẫn mới là trường sanh. SỬ ĐẠO LƯU TRUYỀN
Thánh Giáo Sưu TẬP 1971 077-Lãnh phận sự truyền giáo nơi Thánh Đức và Linh Bửu MỖI LỜI DẠY LÀ MỘT ĐỀ THI
Thánh Giáo Sưu TẬP 1972 078-Hễ là đệ tử Chiếu Minh,  Song tu tánh mạng, bảo Tinh tồn Thần Thánh Giáo Sưu TẬP 1975
Thánh Giáo Sưu TẬP 1973 079- Rán lo tu để làm gương cho cơ Đạo của Thầy sau này mới truyền ra năm châu Thánh Giáo Sưu TẬP 19 81 & 82
Thánh Giáo Sưu TẬP 1974 080- Lễ Khánh Vân của Minh Cẩn Thánh Giáo Sưu TẬP 1985
092-Nên tầm lý cho xác thật 081-Chỉ có bậc nguyên nhân biết tu thì tránh khỏi con đường tiêu diệt Thánh Giáo Sưu TẬP 1986
093-Tu bá nhựt chưa hết trược, 082- Dù cho một bực Đế vương thì cũng trong bể khổ 101-Nên giữ mối Đạo
094-Nếu người vì vật chất. 083-Phải hòa hiệp để lo tu cho kịp kỳ hội Long Hoa 102-Sau này năm châu đến học Đạo
095-Thượng hòa hạ mục 084-Phải rán lo tu kẻo trễ ! 103-Biết đặng Bổn Nguyên
096-Kiếp làm người là quí nhứt 085-Tiên thiên  là của Trời , Hậu thiên là của đất . 104-Nhơn hữu căn lành gặp Đạo Thầy
097-Thầy khai Đạo thì Ma vương cũng khai 086-Cố gắng giữ cái Đạo cho còn thì ngôi Tiên Phật không khó 105- Nên học nơi Thiên Bàn
098-Luyện Tinh hóa Khi 087-Lo tu kẻo trễ 106-Hồi quang phản chiếu mới đắc pháp
099-Người tu không dứt hết thất tình 088 Quả địa cầu sắp tan vỡ thì chúng sanh phải chịu nhiều tai nạn  107-Khảo thí để chọn lọc
100-Rán lo tu luyện Bồng Lai trở về 089- Lo tu luyện cho thuần Dương, để trở lại cõi hư linh bất diệt. 108 Người ở thế sao không lo tu
Web bất Vụ Lợi , Không Quyên góp, 090-Đừng mê theo vật chất rồi đây tay không cũng huờn tay không 109 Ngộ đặng Đạo Trời có mấy ai ?
091-Đắc thành chánh quả là phương thoát trần Ngọc Lộ Kim Bàn
Cao Đài France .Trang Web Phục Vụ Nhơn Loi Miễn Phí,Webmaster Trương Ngọc An