MƯỜI ĐIỀU TÂM NGUYỆN

  1. Nghỉ đến thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ, vi không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh.
  2. đời thì đừng cầu không hoạn nạn, vi không hoạn nạn thì lòng kiêu căng nổi dậy.
  3. Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắt, vì không khúc mắt thì sở học không thấu đáo.
  4. Xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
  5. Việc làm thì đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu mạn.
  6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa.
  7. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được theo ý mình thì lòng thêm kiêu mạn.
  8. Thi ân thì đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân có ý mưu đồ.
  9. Thấy lợi thì đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê phải động.
  10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân qủa chưa xả.

 

Thư Viện 1      4   5