Dòng Thơ Văn Thi Phú
                      Thơ Hồ Xuân Hương Đoạn Trừơng Tân Thanh
Thơ Xuân Diệu Lục Vân Tiên
Thơ Nguyễn Bính Dương Từ Hà Mậu
Cung Oán Ngâm Khúc Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm
Chinh Phụ Ngâm Khúc Thơ Bạch Văn Gia Huấn
Thơ Nguyễn Khuyến Mùi Vị Văn Chương
Nguyễn Công Trứ Đường Thi Lưu Ký
Ý Ngừơi Tu Giáo Ðoàn Nữ-Giới
Thơ Thiện-Ngộ Mắt Đỏ Ngươi Vàng
Bạch Vân Quán Thi Văn Dạy Đạo
Ðoàn  Thị  Ðiểm Kính Gởi Mẹ Việt Nam
Thơ Hồ Dzếnh Thư Viện 1      4   5
THU CẢM Thơ  Minh  Dân 1     2
Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Loi Miễn Phí.Webmaster Trương Ngọc An