Thọ pháp tu luyện kết được nhị xác thân là đắc đạo

Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10năm Đinh Mão

THI:

               Minh mông Thiên Địa một khuôn linh,

Thành lập Càn Khôn có Đạo Huỳnh,

          Chơn khí khinh thanh là huyền khí,

Tiên thiên hậu hiệp hóa chúng sinh.

Bần Đạo báo tin có Đại Từ Phụ giá lâm.

Nghiêm đàn! Bần Đạo xuất ngọai hầu.

Tiếp giá:

THI:

Cao Đài Thượng Đế giáng đàn trung,

Mừng trẻ nữ nam kiết thính tùng,

Xuân thu hòa hiệp nhiều thanh khí,

Nam Bắc khắc sanh Đạo khí trung.

Thầy các con! Thầy mừng các con. Lễ Hạ Ngươn Thầy giáng đàn để dạy các con.

Này các con! Đã tu theo Thầy là mối Đạo Tiên. Vậy các con tu qua Nhị Bộ đã lâu mà có con nào biết mình đã đắc Tiên chưa? Con nào biết đắc bạch Thầy rõ?

Định bạch: Bạch Thầy, con đã thọ pháp của Thầy tu luyện kết được nhị xác thân là đắc đạo.

- Khá khen con đó! Như vậy con giải lý chữ Tiên cho Thầy nghe? Cười!

Tiên tại thân con. Vậy Thầy cho các con nghiệm lấy cái lý chữ Tiên, nó là cái pháp của Thầy truyền cho các con đó! Nghiệm suy rồi đàn sau trả lời.

TRƯỜNG THIÊN:

  Đời sắp tàn Thầy tràng Đạo Pháp,

Cho các con biết ráp Thiên cơ.

  Pháp linh hiệp đủ bốn giờ,

Đừng vì thế sự mà lơ lãng lòng.

  Đạo mầu luyện ở bên trong,

Pháp linh nhờ có cái công tham thiền.

  Vui chi cõi tạm trần miền!

Vui mùi đạo đức Thánh Hiền mới vui.

  Gió trăng đào đã chín mùi,

Thì con hái trái mà nuôi chơn thần.

  Quạ kia đủ cánh đủ lông,

Thì con thả quạ lần lần bay ra.

  Vòng châu vận chuyển hà xa,

Con đường chơn khí Tiên gia giáo truyền.

  Muốn nên một bực Thánh hiền,

Song tu tánh mạng tiên thiên phản hồi.

Vậy các con nên tìm hiểu lý chữ Tiên, các con sẽ thấu rõ cái pháp của các con.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy giã từ các con.

Tiếp cầu Minh Thành Chơn Tiên.

Tiếp cầu:

Minh Thành mừng chư đệ muội! Minh Thành nhờ Đại Từ Phụ cho tái lâm cơ. Minh Thành mừng chư đệ muội đã đạt đặng đạo mầu. Vì nơi Linh Bửu là nơi Thầy chọn lọc các chư đệ sau giúp cho cơ Đạo. Vậy chư đệ muội nên giữ lấy hạnh đức, khiêm cung cho đúng người tu kỷ.

Từ nay Bần Đạo ký gởi cái Linh Bửu cho chư đệ muội tiếp tay cùng các con của Bần Đạo. Đó là việc chung cho Đạo.

Vậy Bần Đạo xin cùng chư đệ muội chút thì giờ để dạy các con.

BÀI:

  Một dòng nước chia ra ba ngả,

  Tỷ, Triều con! Nay đã trưởng thành,

  Làm sao hậu thế lưu danh?

Hay là để mất nguồn lành của Cha!

  Cấu xé nhau như gà lẻ mẹ,

  Tủi hổ thầm chim sẻ đời khi,

  Hồng trần cha đã ra đi,

Nhưng còn một chút nghĩa thì khi xưa.

  Sống cõi tạm sớm trưa, chiều mất,

  Tranh chấp nhau là thật quá mê,

  Nhớ chăng thuở bé chẳng hề,

Chẳng hề xa cách trọn bề yêu thương.

  Lấy đạo đức làm phương thuốc bổ,

  Thương yêu nhau, dạy dỗ cho nhau,

  Nhớ chăng sự tích Bá Đào?

Giác Ai tỉnh giấc cầm đao liều mình.

  Khuyên con trẻ trọn gìn hiếu nghĩa,

  Lá cành tươi hạt tỉa nên cây,

  Sum sê hoa quả đủ đầy,

Cũng nhờ cái đức đã gây đến giờ.

  Có nắng gió thì cờ mới phất,

  Sương tuyết nhiều tinh mật đủ đầy,

  Việc chi có đức là hay,

Khuyên con hãy nhớ lời này của cha.

Vậy các con nên hòa thuận để đi đến chỗ đại đồng, vì đời phải có Đạo mới là đời thái bình.

Bần Đạo giã từ. Thăng.

Thư Viện 1      4   5