Đạo mầu là báu phép Hồng Quân.   
  Chiếu Minh Long-ẩn Đàn
Đêm 14 rạng rằm tháng 3 năm Mậu Dần
(14-15/ 4/1938 )
THI :
Cao xa soi thu cả nhơn gian,
Đài thưởng công minh, phạt rõ ràng,
Thượng hạ mảy hào qua chẳng lọt,
Đế ân rộng mở cửa Tiên Bang.
 HựU :
Tiên Bang rộng mở các con về,
Giỏi bước theo THẦY lại cựu quê,
Phục vị linh căn muôn tuổi thọ,
Giáng thăng trần thế độ người mê.
                                                                           
Người mê muôn kiếp chịu trầm luân,
THẦY độ lần lên đến chín từng,
Có chí bền gan sau mới rõ,
Đạo mầu là báu phép Hồng Quân.
 THI :
Đường xa thăm thẳm rán dày công !
Khai phá huyền môn tắt lửa hồng,
Một phút thành công ngàn thuở luyện,
Đừng ham huyền ảo luyện không không.
 HựU :
Không không là phép Đạo Hư Vô,
Diệu ẩn huyền vi Thái Cực Đồ,
Thắng cảnh tiêu diêu khi thoát xác,
Lục thông, lục độ, Đạo THẦY Ngô.
Sự tu hành có thưởng phạt vô vi và hữu hình. Các con khá giữ tròn chung thỉ.
Tu lâu ngày mới biết Đạo là quí. Bị khảo đảo đừng nao núng.Đó là cơ thành bại.
 THẦY ban ân huệ cho mỗi con.Khá suy nghĩ tìm hiểu lời THẦY dạy, chớ bỏ qua.
                                                                 THẦY thăng.


Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An
 

Thư Viện 1      4   5