Tam Thiên Bí Chỉ Đại Tông Pháp huờn Nguyên Chơn Đạo

Thi bài:

Đây Chơn Đạo hườn nguyên tổng pháp

Pháp mầu vi Bí Chỉ Tam Thiên

Tam Kỳ Mạt Hạ triền miên

Đạo khai Bí Chỉ Tam Thiên đạo truyền

Pháp nhứt bộ vận hành tu học

Hiệp Âm Dương lừa lọc Trược Thanh

Hư vô nhất khí lập thành

Hà sa đun đẩy vận hành châu thiên

Định Bát Quái hườn nguyên tam ngũ

Buổi kỳ ba Thượng Đế Cao Đài

Thiên khai Huỳnh đạo triển khai

Vô vi Phật pháp chỉnh thời Hườn nguyên

Đại Tổng Pháp Chơn truyền mật khuyết

Tứ tổ xây ráo riết đông tây

Pháp luân thường chuyển vơi đầy

Ngũ hành qui hiệp tạo gầy anh nhi

Đắc xá lợi Mâu Ni kim tháp

Pháp luyện đơn hữu hạp biến sanh

Anh nhi xá nữ hiệp thành

Ngẫu cơ lưỡng khí vận hành Đạo Cao

Hiệp Tử Đế gom về Mồ Kỷ

Vua Huỳnh Sơn qui vị ngũ hành

Tứ xa vận chuyển pháp thanh

Đẫu ngưu giao hiệp đắc thành kim thân

Đây đại bộ tổng hành bí pháp

Pháp Tam Thiên hữu hạp minh châu

Hấp hô, hô hấp khởi đầu

Đốc Nhâm lưỡng mạch Ngô Kiều liên giao

Ngô Minh Chiêu truyền trao Chơn khuyết

Tục trình y hữu hạp Minh Tâm

Ngô Kiều bí diệu cao thâm

Thọ sắc thượng đế huyền thâm lâm trần

Truyền tử bộ đạo bần khai pháp

Khí hóa thần phù hạp nhị xa

âm dương vận chuyển tam hoa

Hà sa đun đẩy hiệp hòa âm dương

Pháp Tam Bộ hiệp hườn xá lợi

Âm hạ xây hòa bộ thượng dương

Ngưu lang chức nữ hiệp thường

Đơn thành đạo đắc thuần dương đạo Trời

Pháp Tứ bộ ấy là Liễu bộ

Hư Hườn vô đoạt chỗ cao siêu

Âm dương hội hiệp kiến triều

Ngũ Hành qui nhất Ngô - Kiều vượt lên

Vòng thượng đảnh lập nền vận pháp

Liễu Bộ thành phù hạp Đạo Chơn

Tam Hoa tụ đảnh nê hườn

Kim thân ứng lộ đạo Chơn đắc thành

Thất Hườn Đạo đề danh Phúc Phất

Hiệp Âm Dương đắc Phật Liên Hoa

Hồng Liên chứng quả Hoa Đà

Thoát thai thần hóa về tòa Linh tiêu

Hườn Chơn đạo qui nguyên tổng pháp

Pháp tam thiên hữu hạp truyền ban

Đó là lộ ánh Đạo Vàng

Thiên khai Huỳnh Đạo Bữu Đàn Chiếu Minh

Kỳ Mạt Hạ chí Linh Thượng Đế

Giáng lâm trần lập kế độ đời

Tam Thiên Bí Chỉ đạo Trời

Truyền ban tại thế chỉnh thời luyện tu

Nhập Hư Không định thời tịnh luyện

Tứ thời lo vận chuyển âm dương

Hư không đại định biểu dương

Anh nhi xá lợi chiêu chương Đạo Huỳnh

Hư không định nhập minh huệ tánh

Huệ Minh thông thượng đảnh cung Càn

Anh hài xá lợi huy hoàng

Thiên cung xuất nhập bảo toàn huyền cơ

Vô biên thức đồ thơ đại định

Đạo vô biên thị thính cơ mầu

Thức thần tận diệt Minh Châu

Lộ bày Đại Đạo cơ mầu huyền vi

Kim thân xuất hườn qui tam ngũ

Huệ Minh khai hội đủ anh hài

Kim thân xá lợi hoát khai

Hồi chầu kim khuyết Bồng Lai huởng nhàn

Vô sở hữu định toàn bí pháp

Thọ pháp hành thấu đoạt huyền vi

Tam huê kết đắc anh nhi

Hiện hình tổng pháp vô vi am tường

Phi phi tưởng định thường huệ chiếu

Hiệp âm dương huyền diệu kim thân

Mầu vi lộ cảnh xuất thần

Vào ra thông sốt kim thân sáng ngời.

Nhập tận diệt định thời bí yếu

Tâm trống không phản chiếu không không

Diệt tận định ở nơi lòng

Tâm không không ấy sánh đồng hư không

Cơ giải thoát cảnh hồng trần thế

Tận diệt định đến chỗ tịch quang

Nhật dạ tịch chiếu Niết Bàn

Tâm không giải thoát Niết Bàn Chiếu Minh

Nhơn luyện đạo tâm thường phất sạch

Dùng chổi Tiên phá vách tứ tường

Tâm không phất sạch thủ thường

Tâm thường tịch chiếu thuần dương đắc thành

Hồng Liên chứng đạo thành tại thế

Đắc Liên Hoa lưu để lại đời

Cho người thức tỉnh đạo Trời

Đạo Huỳnh khai mở đắc thời Phật Tiên

Minh Tâm(15-06-1993 Quí Dậu)

Chú ý : Đây là thập nhị bộ pháp môn của bí pháp tam thiên bí chỉ….Đó cũng là Đại tổng pháp tông của Huỳnh Đạo Cao Đài…..của Ngọc Hoàng Thượng Đế lâm trần khai Đại Đạo Bần Huỳnh Đạo Cao Đài của ngươn ba mạt hạ này.

Chơn Hồn

Sự tiến hóa của chơn hồn

Khi chuyển kiếp hồn đi mau riết

Nhập vào thân Kim khuyết điện tiền

Xuống ngay máy tạo trần duyên

Lớn lên động dục liên miên ái tình

Mãi sung sướng trùng tinh hao tán

Thần khí tinh tánh mạng lần mòn

Xác thân đau ốm gầy còm

Muốn tu Đại Đạo chẳng còn nguyên y

Biết rồi phục được thì chẳng khó

Phải hội thần cho có điển quang

Pháp luân vận chuyển huy hoàng

Tinh trùng hồi phục hào quang chói ngời

Buổi mạt đời Thầy Trời trổ mặt

Dạy pháp tu đi tắt mau về

Vượt qua bể khổ sông Mê…

Bợn trần rửa sạch đặng về chầu Cha…

Cửa Kim khuyết sơn hà trước mắt

Cầu Chơn sư dẫn dắt chỉ đường

Cho hồn ra khỏi sông Thương

Chỉ ngay vào dạ thiên đường bước lên

Lìa cõi thế chẳng bền cõi tạm

Hễ chết rồi thành đám cỏ cây

Chuyển qua các vật muôn loài

Bò bay máy cựa ăn nhai lẫn cùng…

Buổi mạt đời thiên tùng Nhơn mạng

Mới giáng trần lai vãng dạy khuyên

Pháp luân vận chuyển châu thiên

Đưa con về bến cảnh tiên thiên đàng

Cửa Kim Khuyết rõ ràng trước mắt

Cầu thầy truyền bí mật nẻo đường….

Cho hồn ra đến thái dương

Muôn lằn điễn chiếu biết đường về Tiên

Ai cũng có điện tiền Kim Khuyết

Học cho hay chẳng biết đường về

Chế bày điện tử không xê

Phi thuyền bay đến xứ quê chị Hằng

Mà không biết cơ năng Tạo Hóa

Học cách nào khám phá chẳng ra

Cao minh triết học sâu xa

Linh hồn chắng biết đi ra chỗ nào

Khắp chúng sanh đồng bào cũng có…..

Tại vô minh chẳng rõ cửa hồn…

May nhờ Di Lạc Thiên Tôn

Chỉ ngay tổ khiếu xuất hồn ra đi…

Cái cửa này huyền vi bí quyết

Ngọc Hoàng không lậu tiết vẽ bày

Cao Đài Đại Đạo hoằng khai

Các Tôn giáo khác chẳng ai chỉ đường

Chẳng phải dấu mục cương bí quyết

Chúng sanh còn luyến tiếc cửa trần

Mà nếu rõ được ái ân

Ngọc Hòang sẽ dạy Chơn Thần khuyết Kim

Mãi lần mò tầm kim đáy biển

Biết chừng nào mà kiếm được kim

Soạn cho hết sách cổ truyền

Toàn là giấy mực muôn thiên vẽ vời

Cửa kim Khuyết cửa Trời trước mắt

Sao không tường viết đặt đa đoan

Mình người sư giáo mù lòa

Dạy truyền kẻ khác lại càng mù thêm

Tu phải biết đi tìm bí pháp

Tìm minh sư truyền đạt Chơn truyền

Khẩu truyền tâm thọ trước tiên

Cơ thiên thấu đoạt Phật Tiên chứng thành

Tu phất sạch lợi danh phiền não

Thất tình kia rốt ráo diệt đi

Huệ gươm chém sạch hành vi

Tâm thường thanh tịnh vô vi mới tường

Hồi quang chiếu biểu dương mật pháp

Tâm mật truyền mới đoạt căn cơ

Mật hành theo bức đồ thơ

Minh sư truyền lại huyền cơ bí mầu

Mâu Ni xá lợi Bửu Châu

Thoát thai thần hỏa về chầu Khuyết Kim.

Minh Tâm(15-07-1993 Quí Dậu)

Đàn Bửu Minh Pháp Quốc

Thư Viện 1      4   5