Germany        Video         English     Nhạc      Tin Tức      Thơ         Francais         Thư Viện 1          4     5   6    Liên Lạc

CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH
Chiếu Minh Tam Thanh Vô Vi Lược Sử
Chiếu  Minh  Thảo Lư  Đàn
Chiếu Minh Minh Cảnh Đàn
Thất-Chơn Nhơn-Quả Đạo Lão
Thánh Giáo Chiếu Minh Long ẩn Đàn
Chiếu Minh Trước Tiết Tàng Thơ
Chiếu Minh Tây-Du Chơn Giải
Chiếu Minh Nhụy Châu Chơn Võ
Chiếu Minh Bài Cửu Thiên Đại Lang
Lễ kỷ Niệm Ngày Thầy Qui Vị
Chiếu Minh Giãi kinh Bài Chốn Bồng Lai
36 Bài Thánh Giáo Tuyển Tập CM
Ngọc Hoàng Thiên Tôn Bủu Cáo CM
Kinh Cúng Tứ Thời - Chiếu Minh
Chiếu  Minh Đàn Bình  Minh  ( TNML )
Thầy Trò Vấn Đáp về Đạo Pháp
Ngọc Hoàng Tâm Ấn Kinh
Chiếu Minh Đạo-Pháp Bí-Giải
Thiên-Bàn làm Cái Bản  Ðồ Luyện Ðạo
Cẩm Nang Đạo Pháp Chiếu Minh
Thánh Giáo Chiếu Minh Đàn Chợ Lớn
Chiếu Minh Đàn Minh Khai  Hải Ngoại
Thánh Giáo Chiếu Minh Đàn Tân Thuận
Thánh Giáo Chiếu Minh Đàn Long Hoa
Thánh Ngôn Học Đạo Chiếu Minh  H N
Thánh Giáo Chiếu Minh Đàn Huyền Quan
Nhị Thiên Giáo Chủ Chiếu Minh L-C
Ðại Thừa Chơn Giáo Trọn Bộ Chiếu Minh
Chiếu sắc Đại-Thừa Qui Bổn Tánh
Tiên ông Thái-Cực Tặng Kinh Cảm ứng
Công Phu Lấy Sự Thanh Tinh Làm Tông
Pháp Bửu Thập Tam Nhựt Bộ
Thánh Đức Qui Nguyên & Linh Bửu CM
Lược sử đời Ngài Ngô Minh Chiêu
Đời Tu Của Đức Ngô Minh Chiêu
Qui Tông Thống Nhứt Phái Vô Vi
Pháp Bảo Đàn Kinh Đông Độ Thiền-Tông
Tiểu Sử Đức Kim Tiên Huệ Phật
Đạt Ma Bửu Quyện Tâm Pháp
Tiểu Sử Đức Vỏ Văn Phẩm Nhị Thiên
Quy Điều Nội Lệ Chiếu Minh Tam Thanh
Tiên-Thiên Tứ-Thời Đại-Tịnh
Công Phu Luyện Tinh Hóa Khí
Thỉ Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ
Bá Nhựt Trúc-Cơ Và Hàm-Dưỡng
Đại-Tịnh Hư-Vô Công Phu Luyện-Kỷ
Thánh Lệnh Thầy dạy cho Phổ An
Bí Tích Mật Truyền Dùng Hỏa Hầu
Chiếu Minh Thất Nhựt Du Tiên
Tiểu Sử Thánh Tịnh Chiếu Minh Ẩn Giáo
Ân Thiên Đạo Ngàn Vàng Khó Đổi
Luyện Sao Tánh Cứng Như Đồng
Khuyên  Con  Lập  Chí  Bá  Tòng
Muốn Phát Huệ Thì Tâm Con Phải Tử
Công Phu Đầy Đủ Công Trình Đừng Sót
Đã Là Tu Hành Thì Tự Nhiên Phải Làm
Chơn Tâm Tu Học Thông Cơ Vận
Thầy Ban Pháp Thánh Tẩy Rửa Tội
Hạc  Réo  Long  Phi  Báo  Phúc  Đày
Cao Nắm Thiên Cơ Chuyển Đạo Huỳnh
Đắc Đạo Vượt Ngoài Bã Lợi Danh
Siêng  Năng Đạo  Pháp  Cứ  Y  Hành
Đạo Thầy Con Giữ Không Phai Một Giờ
Tiên  Cổ  Nền Xưa Còn  Lạc Lối
Cần Học Hỏi Tu Thân Luyện  Kỷ
Khép Mình Khuôn Đạo Khỏe Không Con
Thượng-Thừa Giáo-Lý Hành Cang Kỷ
Bửu Pháp Huệ Mạng Kinh Lão Giáo
Phật Tiên Xưa Cũng Người Phàm
Thọ Truyền Phương Pháp Luyện Đơn
Hạo Nhiên Diệu Dược Kỳ Tài
Hạ Về Thu Mãn Kế Đông Lai
Đơn Linh Kiết Tụ Thoát Ly Trần
Trần là Nhứt Mộng Có Bao Lâu
Ứng Điển Pháp Minh Thông Cửu Khiếu
Tu Đơn Luyện Mạng Thị Song Tu
Tâm Tâm Tự Thọ Luyện Thai  Bào
Tý Thị Tu Tiên Gắng Chí Trèo
Âm Dương Thánh Dược Ẩn Đơn Khoa
Đạo Không Giả Tướng Tư Nhiên
Đường Sá Bảy Hai Ngăn Đông Đón
Đạo Đức Phân Minh, Ngử Ngôn
Trần Thế  Đời Hư Đời Loạn
Hư Hư, Ảo Ảo, Huyền Huyền
Đại Hồng Thề Chiếu Minh Giáo Tòa
Vàng Mười Nào Sợ Thợ Nào Sai
Cơ Đạo Chấn Hưng Là Nhờ Con Tôn
Thầy Một Vị Độc Nhứt Chí Tôn
Thanh Tịnh Hườn Hư Bát Bửu Thành
Đức Dày Tha Thứ  Đề Nêu  Gương
Luyện Tu Chớ Khá Lê Thê
Dục Lòng Con Tốn Khí Hao Thần
Đạo Pháp Khai Thông Có Mấy Ai
Kết Quả Vẹn Toàn Chẳng Hổ Danh
Thể Phách Nhẹ Nhàng Chiết Điển Quang
Tử Sinh Chẳng Khác Khá Tìm Chân
Suy Tầm Cho Cạn Mầm Chân Lý
Ðại Lễ Tất Niên Nhâm Tý
Ngẫm Sự Đời Cái Ngõ Tanh Hôi
Các Con Lòng Tu Trọn Vẹn
Giác Luyện Tam Ngươn Hiêp Nhất Gia
     
 
Bủu Minh Ðàn.Trang Web bất Vụ Lợi , Phục Vụ Nhơn Loi Miễn Phí. Webmaster Trương Ngọc An