NỮ ĐẠO TU CHƠN
Tý thời, đêm 15 tháng 6 năm Giáp Dần - Đại Đạo 48 (02.8.1974).
HỒNG LIÊN TIÊN NỮ, Chị vâng lệnh Kim Mẫu Từ Tôn báo cơ.

Các em đàn tiền nghiêm chỉnh tiếp nghinh.Chị xuất ngoại...

THI
DIÊU điện âm truyền giáo nữ nhi,
TRÌ trung tịnh hội đắc Chân thì.
KIM thân chiếu định cơ hành hóa,
MẪU điểm huyền đồng pháp thể quy.

HỰU
Quy hiệp tinh thần lý nhất Chân,
Khuyên con Nữ giới gắng tinh cần.
Tập rèn đoạn dứt điều phi thị,
Ôn luyện giữ còn đức nghĩa nhân.
Tài sắc đua chen gây trái nghiệp,
Lợi danh ám ảnh dấy tham sân.
Âm dương điều hóa công thường chuyển,
Giải thoát trần tâm phục giác thần.

Mẹ linh hồn các con mừng tất cả các con và miễn lễ, an tọa.
Giờ nay Mẹ lâm đàn tiếp đề: "Nữ Đạo Tu Chơn" cho phẩm Thượng Thừa trọn đủ chương trình tu học.
Từ ngày Đức Thượng Đế chuyển lập nền Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ đến nay, Mẹ đã dạy các con nhiều về cơ xử thế, tức về Tiểu Thừa và Trung Thừa để luyện rèn nên nhân phẩm thanh cao, hầu triển khai cơ giác hóa tâm linh Thánh đức.
Lấy Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín làm cương lãnh, dạy lẽ sống thuần nhiên theo lý nhân sinh trong thế đạo.
Phần này tuy mới là phần cơ sở của con người khởi nhập vào cuộc sống thế gian, nhưng nó chính là nền móng căn bản không thể thiếu.
Giờ đây Mẹ đến với các con không phải như thường lệ, mà sứ mạng triển khai Thượng Thừa Chơn Pháp để đưa các con lên một hành trình tu tiến cao hơn. Đề tài Mẹ dạy hôm nay là "Nữ Đạo Tu Chơn" của phẩm Thượng Thừa.
Dịch lý gọi: Càn là Trời, là Cha; Khôn là Đất, là Mẹ, là Chân âm dương.
Có Càn Khôn, có âm dương mới có Nam Nữ.
- Nam thì bẩm thọ cơ tiến hóa của Càn Khôn mà nên tượng.
- Nữ thì thọ nhận cơ giao thái của Càn Khôn mà nên hình.
Có đủ hiện tượng này tức là có đủ Khí của Càn Khôn mà cùng sánh với vũ trụ tạo hóa.
Nay nhằm buổi Tam Kỳ Phổ Độ, Đạo pháp xiển dương. Các con Nam phái đã được giáo hóa nhiều về Đạo học. Chẳng lẽ Nữ giới các con không được cái ân huệ đó sao? Nên hôm nay Mẹ dành riêng cho các con phái Nữ đề tài "Nữ Đạo Tu Chơn" này để tham khảo mà tu tiến.
Tinh huyền của Nam giới vốn ảo diệu.
Pháp Phạm độ của Nữ có điển hình, cũng vốn bao la. Thể của các con Nữ giới thuộc âm.
Cái thể của âm là dương.
Cái tướng của dương là Tinh, cái tướng của âm là Huyết. Nên các con Nam phái thì luyện Tinh hóa Khí còn các con Nữ giới thì luyện Huyết hóa Khí.
- Khí hải thuộc dương, nhưng trong dương có âm.
- Huyết hải thuộc âm, nhưng trong âm có dương.
Huyệt này, Khiếu này trung phân cách mô, do đó mà trong khoảng 12 giờ
có một thời hầu đình trệ.
Dương cực thì âm trưởng, âm cực thì dương sanh. Hai Khí đó luôn luôn triền chuyển và giao hội.
Giao hội đủ 30 ngày thì Tín Nguyệt tự động.
Sở giao hội là hai Khí âm dương, kỳ thực là Chân khí giao.
Đây là một Khiếu, một mà chia ra làm hai:
- Tín đình thì Khí xung lên.
- Tín lộ thì Khí ắt tiết.
Cho nên lúc Nguyệt tín phát động thì dừng nghỉ công phu, nếu không dừng nghỉ thì Chân khí bị tiết lậu và dẫn Trược Khí vào Huyền cung Ta Tử.
Các con Nữ giới lấy huyết trong Khí mà huân Ta tử. Ta tử đủ Chân khí thì Liên khiếu đủ. Liên khiếu sung mãn Chân khí thì cơ Trục Thiêm mới vận hành.
Trục thiêm vận hành thì Cam Lồ mới có hạ giáng. Nếu chẳng biết phần Tinh của các con Nam phái do Khí mà được sung mãn, phần Huyết của Nữ giới do Khí huyết mà thậm vi, cho nên nói Nam dương Nữ âm.
Các con nên biết, luyện tu theo Thượng Thừa Chơn Đạo trước tiên phải đoạn lục dục, thất tình. Nếu đoạn được thanh khiết thì Khí vi vi sẽ sánh đồng cùng các con bên Nam phái.
Cái tâm của Nam dễ động, cái niệm của Nữ dễ tịnh. Động thì Chân khí dễ tiết lậu, Tịnh thì Chân khí mới trưởng vượng.
Một là dễ trưởng vượng, một là dễ tiết lậu, dẫu xa ngàn dặm cũng chẳng sai lầm.
- Nam tử có Thất Liên dễ phóng mà khó thâu.
- Nữ tử cũng có Thất Liên dễ thâu mà dễ phóng.
Nếu được Chân tâm không giải đãi, chẳng chờ 3 năm hay 5 năm mà Cam Lồ thường giáng.
Bảy đóa hoa sen thường nở, nở là dễ, há thể thủ cũng dễ sao?
- Nam tử thì mệnh danh là Thai (Thánh Thai).
- Còn Nữ tử thì không nói Thai mà mệnh danh là Tức.
Phần tức của Nữ tử nếu không kết thì thôi. Nếu được một lần kết liền nên phong cố, tái kết thì tự thủ,    tam kết thì ổn căn.
Về Khí tức của Nử tử nguyên thể vốn nhu.
Nếu Khí tức chẳng nhu thì sau đó sẽ dấy lên điều tai hại.
Các con thường răn mình một chữ cương, mà thường thiết tha với chữ nhu.
Nếu thường ôn nhu không gián đoạn tức hư vậy, tức không vậy, tức huyền vậy.
Trọn đủ chữ nhu thì được bao quát tất cả.
Thần của Nam tử xuất tất phải chí thuần, chí dương mới có cơ thoát xác, trong dương hàm âm.
Thần của Nữ tử xuất thực bất đồng với Thần của Nam tử. Tại sao vậy?
Nữ tử được thành tựu đến thời Tam Dương tức có thể thoát hóa trăm dặm xa. Thần tạo đến, Thuần lão nhị dương hội, tức được một lần xuất là mãi mãi xuất và đoạn dứt được cái họa hoạn yêu chiết.
Còn Nam tử thì dương trung hàm âm. Nữ tử thì âm trung hàm dương.
Nam tử thì âm tại nội mà dương tại ngoại. Nữ tử thì âm tại ngoại mà dương tại nội.
Dương thắng thì các phần âm dễ lui.
Các con nên nhớ, tâm của kẻ phàm vốn động nhiều, nên có động nhiều.
Cái niệm vốn khó thanh tịnh, nên cần phải theo thể tự nhiên, nhất thiết không được câu giữ lấy niệm. Câu niệm thì trở quan, vô niệm tức thông quan và Tam Quan sẽ lần được sung mãn Chân khí.
Tiên, Hậu hai Khí được tương liên thì âm càng ngày càng tiêu, dương càng ngày càng trưởng, kết thành một khối kiên cố, Đơn cũng theo đó mà trưởng vượng, Linh Nha cũng nhờ đó mà được tẩm nhuận.
Lúc chưa thượng tọa, trước nên thanh khiết lấy lòng; chớ câu, chớ thúc; phấn chấn tự nhiên; dứt hết trần duyên, hoàn toàn cắt ái; ba lòng tận diệt, bốn tướng đều quên. Thường tĩnh tĩnh, lặng lặng; chớ để hình thể bị câu, bị trệ; luôn tạo cảnh Hư linh chẳng sắc, chẳng không.
Các con tu tập còn thấp kém chưa biệt luyện tâm, hằng bị Thức Thần làm chủ, không hiểu được cơ tạo hóa mà mãi mãi thuận hành theo quy luật Hậu Thiên, nên phải chịu chung vòng sanh tử luân hồi.
Muốn luyện tâm được thanh tĩnh cần phải đoạn dục, ly ái. Tai chẳng nghe ra ngoài để dưỡng Tinh; miệng ít nói đễ dưỡng Khí; mắt nhìn vào trong để nuôi Thần. Các con nên hiểu, nếu tâm niệm động khiến cho Chân khí bị trở cách, là sanh tà hỏa đốt cháy căn nguyên. Còn trước ý thì Khí tán, bịnh sẽ dấy lên.
Nữ tử, Huyết hải là nơi Chân khí hóa xuất, nếu tà hỏa dấy động thì thiêu đốt nguồn Mạng,
huyết lần lần khô kiệt.
Lúc nào huyết động, tâm hồn phải thật thư thái, táo tính chớ nên phát động, nộ khí không được dấy lên. Phải giữ tâm thanh tịnh, không nên vọng niệm, lăng xăng dứt tận mới tọa tự nhiên.
Nếu phát táo nộ tức phạm Trung điền, tâm sẽ nóng nhiệt, tân dịch sẽ lần tuyệt,
đều do tà hỏa gây nên.
Các con tu luyện nên tự răn, tự cấm, chớ để phạm phải mà bị đại hoại Chân nguyên.
Nữ đơn do đâu mà sắc?
Nam cùng Nữ vốn không mâu thuẩn, chỉ khác ở giai đoạn đầu mà thôi,
nên gọi là: đại thì đồng, tiểu thì dị.
- Nam đơn do Tinh hoá Khí, Khí hóa Thần, Thần hóa Hư, hư cực tịnh đốc thì đơn tự kết.
- Nữ đơn do Huyết hóa Khí, Khí hóa Thần, Thần hóa Hư, hư vô tự nhiên thì đơn tự thành.
Khí tuy có Huyết hóa nhưng vốn có hai điều kiện:
- Nếu Tâm bất định thì Khí không thanh khiết.
- Nếu Tâm chẳng an thì Khí bất bình.
Do đó huyết chẳng hóa Khí rồi huyết cũng là huyết, Khí cũng là Khí. vì vậy mà huyết nên ô trược, tức Nguyệt tín hiển lộ.
Tín này là chất ô trược, làm sao hóa Khí?
Huyết mà hóa Khí là nguyên khí trong huyết.
Huyết cũng tạo nên Tinh khí và thông cả châu thân. Có được huyết này thì Tinh khí mới phục tàng. Không có huyết này Khí không có nơi quy túc.
Huyết như nước biển, nước ngưng thì khí ngưng.
Nước hóa khí xung thiên thì mưa móc hạ giáng. Thân người có huyết sung mãn thì huyết tự hóa Khí và thượng đạt khắp cùng cơ thể, nhờ đó mà trăm mạch được lưu thông.
Trăm mạch thông tức có một điểm rơi xuống sẽ kết thành đơn.
Nếu chẳng được như vậy, cứ mãi dục tình dấy động, ngày xoay ngoại sự, tính khí táo vọng, lăng xăng trăm mối, ưu tư uất kết, vọng niệm quấy rầy, suốt ngày không một phút an tĩnh, tức Trược khí tạo cách đoạn Chân khí, Đại địa bất giao, âm dương bất điều, hàn thử sai tiết, Châu Thiên chẳng hiệp,
do đó các bịnh phát sinh.
Như vậy, không phải cái lỗi ở Đạo mà lỗi tại nơi con người.
Một khi tâm đã dứt được niệm lự, ưu hoạn, hòa hoãn tánh tình, chẳng còn ngang trái, hoàn toàn thanh tịnh thì Thần tự nhiên khoái lạc, Thiên khí hạ giáng, Địa khí thượng đằng, Tiên Thiên chân khí lưu thông sung mãn, Khí cùng Thần ứng tiếp, chẳng tọa thiền cũng chẳng được, nhất tọa mà đạt nên công.
Mới biết: Đạo vốn không hư huyển.
Chân quyết cũng chẳng mê ngộ người.
Chủ yếu ở chổ tự tánh tự ngộ mà thôi.
Nay Mẹ khải hạ nhất đơn, nếu Xích Long chẳng trảm thì Chân Chủng không kết,
Chánh quả nan thành.
Nếu các con không biết Huyết tận thì Khí cũng tận, như Tinh của Nam tử bị hại, chơn đơn cũng khó thành.
Nam tinh, Nữ huyết đều phải bảo tồn, đều phải trưởng dưỡng, đều phải huân hóa.
Nếu Khí lìa Huyết thì Khí lấy đâu sanh?
Huyết hóa thành Khí thì Tinh mới lưu thông.
Pháp trảm Xích Long sẽ truyền nơi tịnh đường khi hạ thủ công phu.

THI
Nữ Đạo Tu Chơn giải nghiệp trần,
Nguyện thành thực học lý tâm thân.
Công phu chuyển hóa phân thanh trược,
Phục dưỡng Thần Quang nhứt thể Chân.

THI BÀI
Tu thiền định là tu giác huệ,
Giải nghiệp trần hiệp thể Tiên Thiên.
Cho nên con phải chí Thiền,
Gia công học hỏi, vui siêng thọ trì.
Con trước đã tôn vì thức Tánh,
Con đã từng nuôi mãnh vọng tâm,
Thử xem bao cuộc thăng trầm,
Thị phi, vinh nhục, xa lần lẽ Chân.
Nay con quyết giải lần giả thức,
Để tìm về lãnh vực tôn linh.
Thì nên tự nhủ lấy mình,
Thanh trừ vọng niệm, khai minh giác thần.
Tâm an định, Mạng thân cũng lập,
Ấy là nguồn Chân pháp siêu nhiên.
Nhơn sanh Tánh Mạng tương liên,
Ẩn tàng báu vật Phật Tiên thọ đồng.
Nếu sớm biết tròn công ôn dưỡng,
Thì kim đơn Chân chưởng hiện thành.
Vì con chưa ngộ duyên lành,
Chưa thông yếu pháp, chưa rành công phu.
Nay Mẹ điểm trường tu Nữ lập,
Dạy các con thời tập cho thuần.
Khí Thần dược vật trong thân,
Hiệp khai nguyên Khiếu, thông tầng huyền môn.
Đây là cửa sinh tồn tiêu tức,
Đây là nơi tiềm lực căn đề,
Là nơi hiệp nhứt Đao Khuê,
Khảm Ly, Diên Hống nhất tề hiệp công.
Năng lập cực bảo tông diệu hữu,
Mới rõ đường khứ tựu Thiên Cơ.
Tĩnh tâm hội lý kịp giờ,
Đạt Chân tạo hóa, Đạo thơ chỉ truyền.
Pháp luân chuyển thường xuyên vận luyện,
Biến trược thanh dương tiến âm phù.
Đốc, Nhâm hiệp lý châu du,
Tức tâm, tâm tức tiếp thu pháp đồ.
Ngôi thượng hạ điểm tô Trời Đất,
Lục âm dương đừng thất sai cơ.
Tý Ngọ thăng giáng đúng giờ,
Mẹo Dậu ôn dưỡng phục sơ Khí Thần.
Thượng Thừa phẩm truyền Chân đã hãn,
Pháp chánh chân căn bản Đạo truyền.
Chủ đề chấn chỉnh Khôn Kiền,
Hiệp quy Thái Cực, Tiên Thiên nhất thần.
Dạy pháp tu từng phần đã rõ,
Điểm con nào chứng ngộ thiền tâm.
Không màng sắc tướng, thanh âm,
Định Chân thoát hóa ngoài tầm tử sanh.
Đạo thậm thâm công thành nghiệm chứng,
Quên thời gian chẳng luận tháng ngày.
Tâm hư, Mạng túc mới hay,
Mới là nhập diệu, trong ngoài hiệp Chơn.
Lược đề "Nữ Đạo Tu Chơn".

Thăng...

                                                                  Trở Lại Mục Lục