Bá-Nhựt


Cơ Bá-Nhựt nêu cao Ðông-Chí
Tiết sang Ðông yếu-lý động cơ
Nhứt Dương sanh động định giờ
Tiết Trời giao chí trông chờ qui căn .
Cùng vận vật tho tăng bẩm-chất ,
Thảo-mộc đều gồm tất tinh-hoa ;
Hấp thu đầy đủ chan hòa ,
Nhứt Dương sanh khí đó là thuần cơ ,
Còn định chất thời giờ Ðông-Chí ,
Phải tuân theo tiết khí chậm mau ,
Mười ngày đi trưóc tiếp giao ,
NOEL chuyển sắp đài cao tiết thời ,
Chậm tám ngày máy Trời xây trở ,
Ði theo vòng nên nhớ chủ-căn ;
Là ngày chánh tiết nắm phăng ,
Ðúng thời Ðông-Chí qui-căn đạo-hành ,
Ðông-Chí nhứt Dương sanh vạn vật ,
Ðều hấp thâu bẩm chất Dương-sanh ;
Trai thì Hai Tám (2/8) là thành (2 * 8 = 16 )
Qui đầu bộc khởi động hành sơ khai .
Nử Hai Bảy nên tay nử liệt (2 * 7 = 14 )
Hàm-Linh thông hiểu biết sự tình ,
Tự nơi Xuân-Ðộng tác hình
Biểu-dương chí-khí tượng hình tri cơ .
Mới điểm ngay Thiên-Thơ bất tử ,
Mối đạo-vàng gìn-giử bao lâu ?
Trường-sanh Kim-Khí qui đầu ,
Ðủ đầy đức tính phục hầu trường sanh

Thư Viện 1      4   5