Thánh Đức Qui Nguyên 

Luyện tinh hóa khí, Thần linh diệu huyền

Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 09 tháng giêng năm Nhâm Thân 1992

 

THI:

  Cao thấp thông linh giữa đất Trời,

  Đài giáo Đạo mầu khắp nơi nơi;

  Chí khí huyền môn nơi đảnh thượng,

  Tôn thờ Thượng Đế tức Cao Trời.

Năm Xuân mới, Thầy mừng các con! Các con nên định tâm đừng xao động, Thầy miễn lễ các con an tọa.

Hỡi các con! Đạo đến lúc tuyển chọn mà các con vẫn còn lưu luyến tình đời thì làm sao vào Hội Long Hoa các con khá rõ! Vậy từ nay các con nên lo tu kẻo trễ à!

THI BÀI:

  Đời khổ! Người sanh trong tứ khổ,

  Đạo gieo truyền cứu độ môn sinh,

   Biết tu thì biết sửa mình,

  Luyện tinh hóa khí, Thần linh diệu huyền.

  Con hỡi con não phiền lắm thế!

  Xác thân này có thể rã tan;

   Muốn lên đến cõi Thiên đàng,

  Rán tu một kiếp vào hàng Phật Tiên.

  Tu thì phải tầm nguyên chơn lý,

  Phải am tường huyền khí tiên thiên,

   Con tu phải rán định thiền,

  Song tu Tánh, Mạng bổn nguyên Cao Đài.

  Long Hoa hội ngày nay đã đến,

  Con tu hành vâng lệnh theo Thầy,

   Tu cho đúng pháp là hay,

  Nếu không đúng Pháp vào ngay Phong Thần.

Vậy các con rán chú ý lời Thầy dạy.

Thầy ban ơn lành cho các con. Thầy thăng.

Thư Viện 1      4   5