Địa chi liên lạc với các Đàn Chiếu Minh Hải-Ngoại

Webmaster Trương Ngọc An

Ðàn Bửu Minh
http://cao.dai.dai.dao.free.fr

http://chieuminh.free.fr/chieuminh.html

http://antruong.free.fr/TienThienDaiDao.html

http://antruong.free.fr/chieuminh.html

Email:

truong.an@neuf.fr
cao.dai.dai.dao@free.fr

******************************

Webmaster: Hà Phước Thảo, Peter Ha
updated   07:53 Uhr  20. 1. 2011  Bad Aibling, Germany
Số độc giả đọc đến hôm nay là:

http://caodaigiaoly.free.fr/

"HA PHUOC THAO " < cmvvtt@yahoo.com>

Chiếu Minh Đàn Thông Linh Khiếu

*********
http://www.caodaism.net/chieuminhdan/index.php

Cao Dai Canada
c/o Võ Đang Vui :Webmaster Võ Đang Vui
92 Rue Laperriere
St Laurent
Province de Quebec
H4N259 Canada
Phone:
001 (514) 855-1381
Email:

dangvo2@yahoo.com

ReTour