CAO ĐÀI CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH

tại ville de Nantes Pháp Quốc

dạy hai ðệ tử PHỔ AN ( Trương Ngọc An) và MINH RỚT ( Lâm Vãn Rớt)

013 - Đừng lấy chỗ đắc mà truyền ra, như vậy là thất chơn truyền
014 - Dưỡng ôn đơn dược hầu gần Phật Tiên
015 - Thầy dạy con tam qui, ngũ giái, Giữ cho tròn, đừng sái nghe con!
016 - Thọ đặng chơn pháp thì cũng như đắc đạo rồi. Nhưng cần phải tu cho đúng
017 - Phải mượn xác phàm tu cho đắc
018 -Một phút lửa lòng phải uổng công
019 - Công trình là sao?
020 - Kiền thiền luyện thuốc trường sanh
021 - Cao Đài giáo bắc cầu chín nhịp, Rước nguyên nhân trực tiếp về ngôi.
022 - Có nhẫn mới có hòa. Có hòa mới hiệp
023 - Thầy không có truyền cho Tổ nào.
024 - Biết tu phải biết luật điều trả vay
025 - Năm châu chung rước một thuyền
026 - Thầy giáo truyền Đạo pháp để các con tu luyện thoát tục về Tiên
027 - Thọ chơn truyền thì khá lo tu kẻo trễ
028 - Thời kỳ Thầy ân xá nên tu đúng là đắc
029 - Rán tu một kiếp đặng hưởng cõi thanh nhàn
030 - Tu hành bốn buổi canh thâu ngồi rình

071- Năm châu xem rõ Đạo huyền
072-Kiếp trần là nơi trả quả, khi đắc Đạo thì không còn nghiệp quả nữa
073-
Linh Bửu Đàn chòi tranh vách lá mà có lợi lớn cho cơ Đạo
074-Nơi đây Thầy tuyển chọn các con sau ra độ đời
075-Huỳnh Đạo Thầy khai độ thế trần
076-Xuất huyền nhập tẫn mới là trường sanh.
077-Lãnh phận sự truyền giáo nơi Thánh Đức và Linh Bửu
078-Hễ là đệ tử Chiếu Minh,  Song tu tánh mạng, bảo Tinh tồn Thần
079- Rán lo tu để làm gương cho cơ Đạo của Thầy sau này mới truyền ra năm châu
080- Lễ Khánh Vân của Minh Cẩn
081-Chỉ có bậc nguyên nhân biết tu thì tránh khỏi con đường tiêu diệt
082-
Dù cho một bực Đế vương thì cũng trong bể khổ
083-Phải hòa hiệp để lo tu cho kịp kỳ hội Long Hoa
084-Phải rán lo tu kẻo trễ !   Tu thì phải cho đúng pháp thì các con mới hội hiệp Long Hoa
085-Tiên thiên  là của Trời , Hậu thiên là của đất .
086-Cố gắng giữ cái Đạo cho còn thì ngôi Tiên Phật không khó
087-Lo tu kẻo trễ

088 Quả địa cầu sắp tan vỡ thì chúng sanh phải chịu nhiều tai nạn 
089- Lo tu luyện cho thuần Dương, để trở lại cõi hư linh bất diệt.
090-Đừng mê theo vật chất rồi đây tay không cũng huờn tay không
091-Đắc thành chánh quả là phương thoát trần
092-Nên tầm lý cho xác thật
093-Tu bá nhựt chưa hết trược,  mà luyện tinh hóa khí là sai,
094-Nếu người vì vật chất thì cái tinh thần suy kém, thì c hết
095-Thượng hòa hạ mục
096-Kiếp làm người là quí nhứt trên đời chỉ còn một chữ tu thì đặng trường sanh
097-Thầy khai Đạo thì Ma vương cũng khai, thế nên các con tu thì bị khảo
098-Luyện Tinh hóa Khí, luyện Khí hóa Thần
099-Người tu không dứt hết thất tình thì bị âm khí trì kéo vào đường lục đạo   
100-Rán lo tu luyện Bồng Lai trở về
101-Nên giữ mối Đạo rồi mới làm gương cho năm châu
102-Sau này năm châu đến học Đạo
103-Biết đặng Bổn Nguyên mà luyện cho đặng Kim thân Phật thể
104-Nhơn hữu căn lành gặp Đạo Thầy
105- Nên học nơi Thiên Bàn cho rành rồi biết cái Đạo Thầy ở trong thân mình
106-Hồi quang phản chiếu mới đắc pháp.
107-Khảo thí để chọn lọc những con vì Đạo vì Thầy mà độ năm châu

108 Người ở thế sao không lo tu vì Long Hoa đã đến

 
  THU VIEN 1   3  4   5