Ðại Thừa Chơn Giáo Thánh Giáo Sưu Tập  1965
Huỳnh  Đình  Kinh Thánh Giáo Sưu Tập  1966
Thích  Gia  Chơn  Giải  Thánh Giáo Sưu Tập   1967 
Ðạo  Học  Chỉ  Nam Thánh Giáo Sưu Tập 1968
Kinh Tam  Nhật  Đàn Thánh Giáo Sưu Tập 1969
Đạo-Tâm  Bửu-Giám Thánh Giáo Sưu Tập 1970
Kinh Cúng Tứ Thời -Chiếu Minh Thánh Giáo Sưu Tập 1971
Trung  Thừa  Chơn  Giáo  Thánh Giáo Sưu Tập 1972
Tư Tưởng Đạo gia Thánh Giáo Sưu Tập 1973
Qui Tông Chỉnh Giáo Thánh Giáo Sưu Tập 1974
Thánh Giáo Sưu Tập 1985 Bình -Minh   Ðại- Ðạo
Ðạo Sử, Quyển II 1957 Huyền  Diệu Cảnh
Thánh- Huấn Hiệp -Tuyển 1 Vô  Thừa  Chơn  Giáo
Chánh Kiến Giải Trừ Vô Minh 1 Phương Châm Giải Thoát
Đạo  Nguyên  Chánh  Nghĩa Chơn  Pháp  Vô  Vi
Tam  Giáo  Việt  Nam Thánh Giáo Sưu Tập 1986
Tiên  Thiên  Đại  Đạo Vạn  Hạnh Thiền   Sư
Thánh Giáo Sưu Tập 1975 Thánh  Đức  Chuyển  Mê
Thánh Giáo Linh Bửu Đàn Thất  Chân  Nhân Qủa
Cuốn Khai Thị  1   2 Ngài  Minh  Thiện (1897-1972)
Cuốn Khai Thị  3 Việt Nam  Câu Hỏi
Cuốn Khai Thị  4 Englis Question  AndAnswer
Cuốn Khai Thị  5 Tứ Thời Giải Nghĩa
Tổ Tiên Chánh Giáo Khuyến Nữ Hồi Tâm Kinh
Ðạo Sử, Quyển I - 1953 Luân Hồi Du Ký
Dặm dài gánh Đạo Bí Pháp Bảo Ngươn Phục Tánh
Thái Ất Kim Hoa Tông Chỉ Chánh Kiến Giải Trừ Vô Minh 2
Thánh- Huấn Hiệp -Tuyển 2 Giáo Tông Ngài Lê VănTrung
Đạo Pháp Bí Giải  (Chiếu Minh) Ngọc Kinh Toàn Tập
Việt Dịch - 2009 (Hà Hưng Quốc) Ngài Ngô Minh Chiêu
Ngọc Lộ Kim Bàn  Thiên  Đạo Ðại Thừa
Đại Đạo  Luận Kinh Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1
Bát Quái  Đồ Thiên Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 2
Có Một Tình Thương Ðại-Giác Thánh-Kinh
Trước Tiết Tàng Thơ Đại-Đạo  Truy-Nguyên
Miền Đất Nam Kỳ Chiêu Hồn Chiến Sĩ
Tu Chơn Thiệp Quyết Tứ Diệu Đế Kinh
Ngọc Kinh Toàn Tập Thiếu Thất Lục Ngôn
Ngọc Hoàng Tâm Ấn Thất Nhựt Du Tiên
Tây Du Chơn Giải Huấn Từ Chí Tôn
Dưỡng Chơn Toàn Tập Di  Đà  Diệu  Pháp
Tam Giáo Đồng Nguyên Kinh Vô Vi  Pháp
Thanh  Tịnh  Kinh  Đạo  Lão Giáo Tông  Nguyển  Ngọc Tương
Thái Thượng Thập Tam Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
Trương Tam Phong Toàn Tập Cẩm Nang Thơ Diêu Trì Kim Mẫu
Tu  Bồ  Tát   Đạo Đạo Của Người Quân Tử
Tim Hiểu Cảm Ứng Thiên Pháp Tôn Bất Nhị
Nam Hoa Kinh Trang Tử Thửy Hử Thiên Trần Hoàn
Dịch- Lý  Cao- Đài Tam Giáo Đồng Nhứt
Thiên Đàng Du Ký Meditation de Tao
Tìm Hiểu Đại La Thiên Đế Tính Mệng Khuê Chỉ Toàn Tập
Tâm Kinh Bát Nhã Tiên Phật Hiệp Tông Toàn Tập
Thư Viện 1          4     5   6     Trở lại Trang Chánh