Thánh Đức Tổ Đình Tý thời 13-03 Đinh Mùi (22-02-1967)
                                       Đại Đàn:
                                     PL: Mẫn Lộc
                                   ĐG: Hùynh Tiềng
                                      ĐK: Giỏi
                                  (soạn y bổn điển)
                     Lễ kỷ niệm ngày Thầy qui vị

                          Thi :
Cao thượng bao phen dạy trẻ HÒA
Đài tiền thuận thảo đẹp lòng Cha;
Thượng-thừa giáo-lý hành cang kỷ,
Đế Đạo điểm tô chiếu sáng lòa.

Thầy các con ! Thầy mừng các con nam nữ kim đàn. Thầy miễn lễ các con an tọa, tịnh tâm nghe Thầy dạy :
Các con có lòng thành cùng nhau hội hiệp nơi Thánh Đức Tổ Đình hiến dưng Đại Lễ mừng ngày Thầy hiển Đạo Triều Thiên. Vậy Thầy cũng vui lòng chứng chiếu cho dạ trẻ thảo hiền và ban ân lành chiếu điển huệ cho các con gội nhuần, tinh thần thơi thới, tu hành minh mẩn, Đạo Pháp quang huy .

                  Thi :
Chứng chiếu các con dạ kỉnh thành,
Chín từng ban bố phước ân lành;
Cho con nhuần gội tinh thần rạng,
Cần mẫn tu mau trược hóa thanh.

Thanh tịnh bền cầm rõ Đạo Cao ,
Khó khăn chẳng thụt chí anh hào;
Đệ huynh hòa thuận cùng chung bước,
Nương níu dìu nhau chỗ thấp cao.

Cao thấp tranh nhau chẳng ích gì ,
Tu hành phải giử dạ từ bi;
Rèn lòng bác ái dung nhau lẩn,
Lời dạy Thầy khuyên trẻ chạm ghi .

Ghi chạm vào lòng một chử tu,
Mặc người chê dại với chê ngu;
Lòng đừng vương vấn đời đen bạc,
Lập chí lo khai phá ám mù .

Ám mù che mất điểm Linh-Quang,
Theo nẻo trần mê lạc bước đàng ;
Đàng chánh Thầy còn lưu tạc để,
Hành y sẽ đặng thấy Thiên-Đàng .

Các con nên ghi nhớ vào lòng rằng : Các con ngày nay đã tu đến bậc Thượng Thừa là bực cao tột của Đạo, các con cũng đã từng nghe Thầy hằng dạy bực Thượng Thừa là chí cao, chí thượng. Vậy các con phải rán làm sao cho : trong thì Đạo Pháp được huy hoàng, đạt lục thông ngủ huệ, tri tường máy nhiệm cơ Thiên. Còn ngoài thì đức hạnh cho rạng rở, đáng người chí thiện, chí nhơn. Mà muốn đặng như vậy, trước hết các con phải hiểu Đạo là sao, rồi các con cố gắng hết sức mình lập chí cả, bền tâm thành, dẹp tất cả những trở ngại khiến các con không đạt được Đạo . Những trở ngại ấy không ở ngoài , vì thật ra những trở ngại nó không hình , không bóng, thoạt ẩn, thoạt hiện, khiến các con khó mà kềm nhốt và diệt trừ, đó là: thất tình, lục dục, tham , sân, si .
Đạo là sao? Các con có hiểu ? Đạo là Hòa . Không có hòa thì không có Đạo mà cũng không có càn khôn vũ trụ. Các con đã thấy HÒA quan trọng dường bao chăng ? Vậy các con hãy rán hành chữ HÒA cho đặng .
Về Đạo Pháp các con tu sao cho hòa hiệp đặng âm dương, ngủ hành mới sản xuất Thánh-Thai. Các con phải làm sao cho Thánh-Thai đừng hao hớt và một ngày một mạnh lớn, sáng rỡ thêm lên .
Còn về mặt đức hạnh , các con phải tìm trong chổ HÒA mà ra .
1/ Một là diệt trừ thất tình, lục dục cùng tham, sân, si. Các tật xấu ấy đã là các con mất lẽ trung hòa của Đạo
2/ Còn hai là giữa tình bạn Đạo, nghĩa đồng môn, các con phải hòa thuận cùng nhau, thương yêu, dung thứ nhau, nương níu và dìu dắt nhau, đừng gây ra những cảnh bất hòa, tranh luận hơn thua, cao thấp, cũng đừng giận hờn nghịch lẩn nhau, khiến phải chia rẽ cùng nhau mà làm buồn lòng Thầy, khiến Thầy phải hổ thầm cùng chư Tiên, Phật, còn dưới thì để người thế chê cười, mĩa mai Đạo Thầy .
3/ Và ba là đối với người đời các con phải tận dụng chữ HÒA mà bất đồng để đối xử với mọi người bằng ôn hòa, khiêm nhượng nhỏ nhoi, kính nể người. Mà điều cần nhứt các con phải ghi nhớ là : ẩn tịnh, ẩn nhẩn. Như vậy, đời, đạo, các con sẽ được vẹn toàn, đáng bực chánh kỷ hóa nhơn, mới gọi là con hiền trẻ thảo .

               Trường Thiên
Các con hội hiệp đàn nay,
Lễ dưng kỷ niệm ngày Thầy Triều Thiên.
Chứng lòng Đệ-Tử thảo hiền,
Thầy trên Bạch-Ngọc điểm huyền giáng lai .
Cho con nam nữ một bài,
Chạm ghi vào dạ nhớ hoài đừng quên .
Ngày giờ qua lẹ dường tên,
Tu hành lơ lảng sau nên công trình ?
Đạo mầu vốn thật Chí Linh,
Tu hành cần phải chí tình, chí tâm.
Đạo mầu lại rất cao thâm,
Phải bền chí cả dò ngầm huyền cơ.
Tâm trung phẳng lặng như tờ,
Chơn hồn phiêu phưởng như mơ như màng.
Nhạc Huỳnh văng vẳng đưa sang,
Riu riu gió thổi thần quang ra vào .
Châu sa rở rở làu làu,
Huỳnh tương tửu hứng hội đào mấy cơn ?
Sớm khuya vui chữ thiện chơn,
Bồ đề nhứt cú kim đơn luyện hình.
Trần ai cõi tạm quên mình,
Mặc người danh lợi thế tình đua tranh.
Thỏa lòng gió mát trăng thanh,
Nghêu ngao nước bích non xanh dưỡng nhàn.
Đệ huynh chung một bước đàng,
Thương yêu nhau lẫn đừng toan bất hòa.
Nghịch nhau đau xót lòng Cha,
Thế nhân mai mĩa tu mà thế ni .
Tu hành cần giữ từ bi,
Chế châm nhau lẫn sân si ích gì .
Thuận hòa chớ tính chia ly,
Chia ly rời rả còn chi nghĩa tình.
Người đời nhìn thấy rẽ khinh,
Không còn tôn kính Chiếu Minh Đạo Thầy.
Đàn nay Thầy tỏ vắn dài,
Các con suy nghiệm lời Thầy để tâm .
Sao cho khỏi phải lổi lầm,
Sao cho Thầy khỏi hỗ thầm mới ngoan .

Thầy dạy đây là Thầy dạy riêng các con mà cũng là dạy chung các đệ tử Chiếu-Minh của Thầy.
Vậy, các con gởi bài nầy cho các đàn về phái Chiếu Minh .
Thầy ban đại hồng ân cho các con. Thầy phản giá .
Thăng .

CAO ĐÀI
Đàn 29/12/Bính Dần (1926)
Thầy đã định ngày sau đạo dựng lại nơi đây, các con chớ vội thâu người “không tánh chất”. Thăng

     1.                      Thi
      Thầy sai Chiêu đến dạy cho con,
      Phận sự làm tôi giữ dạ tròn;
      Thuận thảo một lòng cho hiệp lẽ,
      Làm sao cho rõ mặt non sông.
     2. Chiêu nghe!
     3. Thầy giao mối việc nhẹ cho con,
      Khuyên khá nương theo một dạ tròn;
      Dìu dắt các em cho tới chốn,
      Nên hư phú thác một mình con.
      Thầy khuyên đệ tử khá tuân theo,
      Cái phận độ dân chẳng luận nghèo;
      Đạo đức cao hơn vàng bạc khối,
      Thương người hiếu thuận dắt dìu theo.
      Trần thế là nơi chốn cảnh buồn,
      Nghe lời Đại Đạo ráng nghe luôn;
      Trong nhà sẵn có Thầy đưa khó,
      Ách nạn chi chi cũng chảy luôn.
      Chảy luôn hai chữ số trầm luân,
      Lời dạy mấy phen khá nhớ chừng;
      Có dạ thờ ta đừng biếng nhác,
      Tập lần khổ hạnh vịnh kinh luân.
      Kinh luân sẵn sắp dạ tang bồng,
      Dạy trẻ năm giềng các việc không;
      Đạo đức sao còn nơi lịch mịch,
      Ráng làm cho rõ mặt non sông.

 Trở lại Mục Lục     

xem tiếp ; Chín Phương Trời Mười Phương Phật

Thái Cực Kỳ