BÀI CỬU THIÊN
Cửu Thiên Ðại Lang,
Thân phi bạch y,
Nhựt Nguyệt chiếu diệu,
Càn Khôn hoát trì,
Huỳnh Lão, Ðơn Ngươn,
Giữ niệm hiệp nghi,
Ngũ Thần vệ thủ,
Bát Thánh hộ trì,
Vạn Thần phó triệu,
Bút trận ván trì,
Cửu Thiên khai hóa,
Vạn chưởng đồng vi,
Ngươn Hoàng Thượng Ðế,
Vật khể vật trì,
Ngô phụng Tiên Hạc Ðồng Tử,
Cấp cấp như luật lịnh. (lạy 1 lạy)

Giải Nghĩa Bài Cửu Thiên
*****
Bài Cửu Thiên ngày nay Thầy giải
Cho các con trai gái tỏ tường
Đạo là hệ trọng vô lường
Các con khó hiểu Đạo thường khó thông
Vì thế đó Hoá công Thượng Đế
Dùng điển Thiên tiếp để giải kinh
Cho con tường tận siêu hình
Mầu vi lý Đạo siêu hình đó ra
Cửu Thiên đó Trời Cha Thượng Đế
Chín từng Trời đâu dễ hiểu đâu
Cửu là chín, đó là lời châu
Thiên Trời con hiểu thì âu ghi lòng
Lời Thầy dạy tạo công Cha cả
Cửu Trùng Thiên nay đã tỏ tường
Trong mình huyền bí siêu cường
Cửu khiếu con hiểu chủ trương đó à
Trời với Người đồng là nhất lý
Người có gì, Người cũng y Trời
Cửu Thiên như thế con ơi
Thì con am hiểu rõ thời đó con
Đại là lớn tuyệt vời con biết
Sánh Càn Khôn y hệt bao la
Hư không dám sánh đó ra
Càn Khôn lớn nhứt gọi là đại đây
Đại bát ngát bao la rộng lớn
la lưới tràn bát ngát bao la
Hư không tương tự đoa đa
Đại lang to lớn con mà tường tri
Tợ hư không nghiã thì tỏ rõ
Đạo tuyệt mù lớn đó Càn Khôn
Đạo thì sanh hoá bảo tồn
Sanh sanh sát sát Càn Khôn Đất Trời
Ngườn vạn vật do Trời sanh hoá
Hoá hoá sanh sanh hoá vũ hoàng
Hư không bát ngát đại lang
Cửu Thiên lý ấy rõ ràng huyền vi
Cửu Thiên khai hoá thì con rõ
Chí từng Trời hiểu đó con ơi
Đại là rộng lớn bằng Trời
la lưới bát ngát khắp trời Càn Khôn
Nghiã lý kín Chí Tôn Thượng Đế
Đó là Vua Chúa tể Ngọc Hoàng
Hoá sanh vạn vật trần gian
Muôn loài vạn loại vũ hoàn chở che
Thầy tiếp giải con nghe tỉ mỉ
Thân phi bạch y đó con tường
Đó là lý kín vô lường
Làm sao con hiểu Thiên Đường Trời Cha
Thân tức là xác của mà con trẻ
Phi là bay cặn kẻ ghi lòng
Thân phi hiệp lại rõ thông
Nghiã lý siêu việt con hằng khắc ghi
Con tu luyện cứ y hành pháp
Quy Tinh Thần Khí hiệp kim thân
Tạo thành gọi đó chơn Thần
Xuất bay gọi đó kim thân đó à
Con tu luyện đắc mà Đạo cả
Quy tam gia nay đã đắc thành
Nhị hình thánh tử là danh
Kim thân con rõ Nhi Anh hiểu mà
Thầy Thượng Đế Cha Trời khai Đạo
Đạo Cao Đài truyền giáo chúng sanh
Luyện tu đắc Đạo Đạo thành
Kim thân phi xuất thoát trần đăng Tiên
Đạo Cao Đài thiêng liêng ban đó
Đó bạch y đồ trắng đó à
Thời kỳ Thượng Đế Chuá Cha
Thiên khai Huỳnh Đạo độ mà sanh linh
Dùng bạch y hữu hình con Thấy
Đạo mỡ khai Thầy lấy bạch y
Ban cho nam nữ tu trì
Luyện cho thanh bạch trong ngoài trắng trong
Tâm trong trắng, tâm không không đó
Tâm sạch không không có tế vi
Tâm không thanh bạch đó thì
Người tu phất sạch tâm thì bạch thanh
Luyện như thế gọi rằng thanh bạch
Bạch hạc đây Thầy vạch con tường
Chơn Thần con hiểu chủ trương
Linh hồn con đó Thầy thương chỉ trò
Xác thân con chỉ cho tường tận
Là con quy chuyển vận phần âm
Đó là thể xác hiểu ngầm
Xác hồn hiệp lại thần hồn xác con
Con luyện Đạo lo tròn tu tịnh
Là Âm Dương định tịnh hiệp quy
Đạo mầu lý kín vô vi
Truy tầm mới rõ huyền ky Đạo Trời
Chỉ hồn xác đó thời tánh mạng
Bạch hạc hồn mạng ấy là quy
Gọi là tánh mạng thế ni
Hạc qui quy hiệp đó thì rõ thông
Luyện Thần đắc thần phi bạch hạc
Là chơn Thần con đoạt đó à
Bạch hạc thần con đó đa
Qui là thể xác của mà các con
Người trọn vẹn Thần hồn đầy ₫ủ
Gọi hạc qui gồm đủ xác hồn
Kỳ ba Thượng Đế Chí Tôn
Lập Đạo cứu thế độ hồn siêu thăng
Nhựt Nguyệt chiếu thượng từng siêu việt
Lý Âm Dương con biết đó à
Nhựt Trời Nguyệt đất bao la
Âm Dương con hiểu Trời Cha chỉ rành
Nguyệt là khí Thủy mà cung Khảm
Nhựt Hoả Thần bản vạn là Ly
Khảm Ly Bát Quái đó thì
Hậu thiên chuyển đổi đắc thì Tiên Thiên
Trời Nhựt Nguyệt con hiền hiểu đó
Lý Âm Dương chỉ rõ đó à
Chiếu soi khắp cõi ta bà
Con tu phải biết đó là hào quang
Đạo gọi đó hồi quang phản chiếu
Nhựt Nguyệt soi chiếu diệu Càn Khôn
Âm Dương lý kín bảo tồn
Đạo huỳnh quy hiệp Tam Tôn đó là
Nhựt Nguyệt hiệp là minh đó ạ
Nhựt là ô, Nguyệt là thố nha
Âm Dương hiểu đó lời Cha
Đây là Trời Đất con mà rõ thông
Nhựt Nguyệt chiếu ở trong vũ trụ
Để dưỡng nuôi người, thú vạn loài
Nhựt Nguyệt chiếu rọi mỗi ngày
Huyền huyền diệu diệu đó rày hỡi con
Càn là Trời, Khôn thời là Đất
Trời Đất khai vạn vật sanh thành
Hoát khai rộng mở đành rành
Trì là không dứt con lành hiểu thông
Hoát trì mở rộng không ngưng đó
Thầy giải phân con rõ tỏ tường
Hiểu thông lý Đạo vô lường
Càn Khôn Trời Đất Âm Dương vận hành
Đó là Đấng CHA lành Thượng Đế
Đó là Thầy chuá tể Càn Khôn
Ngũ hành vận chuyển bảo tồn
Đó là Ngũ Lão Xích Huỳnh bạch thanh
Cùng hắc khí chỉ rành ngũ lão
Là ngũ nguơn, ngũ khí đó à
Người là ngũ tạng nhớ đa
Luyện tu ngũ khí đắc mà triều nguơn
Con tu luyện tạo đơn nguơn đắc
Thân kim thần gọi đó mâu ni
Nhị hình Thánh tử đó thì
Kim thân Phật tử thánh nhi đây mà
Con tu luyện gắng gìn luyện Đạo
Tâm mật hành tưởng niệm Trời Cha
Ngọc Hoàng Thượng Đế Trời già
Độ con tu luyện thoát ra bể trần
Con tu luyện kim thân đào tạo
Tạo nhị hình lai đáo bồng lai
Trở về thiên cảnh thiên thai
Cảnh bồng an hưởng bồng lai non bồng
Tu con niệm hồng danh Thượng Đế
Tức Trời Cha chuá tể Ngọc Hoàng
Ngày đêm mật niệm tâm an
Danh Thầy Thượng Đế Ngọc Hoàng Chí Tôn
Tâm tưởng niệm luyện hồn chế phách
Tức Âm Dương nhị khí lưỡng nghi
Đó là lý kín vô vi
Âm Dương ký tế tạo thì thánh anh
Tứ thời luyện vận hành Nam Bắc
Tý Ngọ hành Mẹo Dậu luyện trau
Kim Mộc Thủy Hoả Thổ nào
Đồng quy hội hiệp trở vào trung ương
Gọi Huỳnh Đế đế vương chúa tể
Mồ kỷ đây Huỳnh Đế hiểu à
Vận hành tứ tượng nhớ đa
Đồng quy ngũ khí gọi là triều nguơn
Đó ngũ hành vận hành ngũ tạng
Đạo vận hành ngũ tạng tạo thành
Gọi là ngũ khí ngũ hành
Biến thành ngũ khí bốc thành ngũ quang
Tứ tượng đó hiện đang bảo vệ
Chúa trung ương ấy đó là tâm
Huyền vi máy tạo cao thâm
Ngũ thần vệ thủ cái tâm con lành
Có Bát Quái vận hành xa pháp
Hà xa xoay mới ráp máy Thiên
Pháp luân thường chuyển châu Thiên
Bát Quái chuyển vận hậu Thiên chuyển đều
Pháp luyện Đạo riu riu chuyển nhịp
Đó đồ thơ tường tiệp chuyển xoay
Âm Dương vận chuyển vơi đầy
Hà xa đun đẩy gió mây vận hành
Đó là để phân thanh lọc trược
Phải hành y mực thước có chừng
Chớ đừng bữa tập bữa ngưng
Đạo mầu bí diệu con cưng nhớ rày
Vận Bát Quái kỳ thì ngũ khí
Đồng triều nguơn quy vị ngũ hành
Càn Khôn Ly Khảm vận hành
Chấn Đoài Cấn tốn lập thành thiên thơ
Tạo Bát Quái hộ trì Đạo pháp
Vạn thù quy hiệp hữu Đạo mầu
Vạn thù phó triệu gồm thâu
Vạn thần qui nhứt bửu châu lộ bày
Đó kim thân tạo rày Thánh tử
Là thánh anh Phật tử mâu ni
Nhị hình thánh tử siêu vi
Xuất nhập thông suốt cung vi thiên đàn
Vạn thần hiệp gọi là phó triệu
Là gồm thâu quy hiệp đắc thành
Kim thân quy kết hà danh
Lời Tiên tiếng Phật lập thành thi ca
Thông tư tưởng Trời Cha chuyển pháp
Điển thiêng ban mới ráp máy Thiên
Chuyển cơ bút trận Tiên Thiên
Âm Dương lưỡng cực siêu cường minh khai
Tâm minh sáng minh khai trí huệ
Tâm minh tâm lưu để ngàn sau
Minh tâm kiến tánh đó nào
Tri thông Đạo pháp Trời cao ban hồng
Thông tam tài tạo công ban bố
Điển Tiên Thiên đến chỗ siêu vi
Cửu Thiên khai hoát vận trì
Cửu Thiên khai hoá Đạo thì Thiên khai
Chín từng Trời cao đài vi chủ
Tạo triều nghi gồm đủ Phật Tiên
Quản cai tất cả trần miền
Thiên đàn cai quản tại tiền ngày nay
Tạo vạn chưởng không ngoài Trời Đất
Tạo vạn loài đông thật là đông
Thật là bí diệu tạo công
Dưỡng chưởng chủng tử hoá công sanh thành
Đồng chủng loại côn trùng thảo mộc
Cùng nhân loại thú vật trần gian
Một tay Thượng Đế Ngọc Hoàng
Quản cai cõi thế trần gian Thiên đàn
Tạo Phật Tiên cùng hàng Thần Thánh
Cũng ở trong một cảnh Càn Khôn
Nguơn Hoàng Thượng Đế Chí Tôn
Quản cai vật thể bảo tồn sanh linh
Từ vật chất hữu hình đầy đủ
Để dưỡng nuôi bão dưỡng vạn loài
Ngọc Hoàng Thượng Đế Cao Đài
Ngô phụng Tiên Phật ngày nay ông Thầy
Ngô là ta, Cha Trời Thượng Đế
Phụng mạng hành chúa tể Càn Khôn
Tiên Ông tức thị Chí Tôn
Đó là Thượng Đế Chí Tôn Cao Đài
Sắc lịnh ban, tiên ban đồng tử
Đắc chơn dương bạch hạc đồng bay
Chơn thần con hiểu đó rày
Thi hành mạng lịnh Cao Đài Chí Tôn
Cấp cấp, gấp độ hồn sanh chúng
Lập Đạo Trời độ chúng buổi nguy
Lịnh Trời Đạo mở tam kỳ
Ngọc Hoàng tá thế vô vi lập thành
Để cứu chúng đắc thành Tiên Phật
Trở về ngôi đắc Phật liên hoa
Kỳ ba rốt ráo đó đa
Thiên Khai Huỳnh Đạo độ mà thế nhân.

Trở Lại Thư Viện Chiếu Minh

Thư Viện 1      4   5   6