Bủu Minh Ðàn

         

   NHƠN THIÊN KHẨU NỘI GIÁNG TRẦN GIAN     

            NHỰT NGUYỆT CHIẾU SOI BUỔI THẾ TÀN        

TINH KHÍ THẦN QUI DANH BÍ ẨN       

LÂM TRẦN CỨU THẾ ĐỘ TRẦN GIAN

Hay   Danh chi ẩn kín rất huyền vi…

Thần khí tinh anh hiệp lai qui

            Nhựt nguyệt chiếu soi tronh trời đất       明

Phật Trời chỉ một mới là kỳ

Ai người tu luyện mau tầm hiểu

Bí pháp hai đường thuận nghịch đi

Rõ thấu đạo trời hành chánh đạo

Tinh thần khí hiệp đến cung vi

Đây là những sự huyền bí bí ẩn mà Đức Chí Tôn cho biết…

để cho kẻ thế người tu biết để có đức tin…..

THI

                                 K-I-Ê huyền cộng U…..                           嬌

                           Nhựt nguyệt chiếu soi quá tuyệt mù             明

                                 TÊ-Â-EM mờ danh bí ẩn                     

    Biết rồi thì hãy gắng công phu…

THI

Kiều lộ nối liền hạ thượng ngươn

Minh khai thiên lý đáo tuần hườn

Tâm hành chơn pháp hồi thiên cảnh

Tiếp tục Cao Đài bảo pháp môn

Tục thế tu hành thành chánh quả

Truyền ban Pháp Đạo bảo ngươn tồn

Chơn thần luyện đắc hồi ngôi vị

Pháp đạo luyện dời đắc nhứt ngươn

Chú thích : Ngô là chỉ họ NGÔ của thầy (Đức NGÔ MINH CHIÊU). Theo chữ Hán, chữ Ngô viết như sau : Chiết tự trên là chữ Khẩu, dưới là chữ Thiên. Do 2 chữ Khẩu và chữ Đại họp lại thành chữ Ngô, chữ Minh do 2 chữ Nhựt Nguyệt họp lại thành chữ Minh 明. Chữ Kiều do 4 chữ NHƠN-THIÊN-KHẨU-NỘI 嬌. TINH-KHÍ-THẦN thành chữ TÂM  心.

BÍ  PHÁP TAM THIÊN BÍ CHỈ

Cúi đầu mừng đức tân tiên

Điểm linh thượng đế cao tiên xuống trần

Chuyển thân thể xác hai lần

Chiêu tâm có một Chơn Thần không hai

Chiêu về Thượng Đế bảy ngày

Nhớ lời đại nguyện Cao Đài giá lâm

Xuống trần giờ Tý âm thầm

Linh quang báo hiệu bà Nhâm (1) Thai Thần

Sau này giáo pháp muôn dân

KIỀU MINH dẫn độ Chơn thần thảnh thơi

Nào ai thấu rõ cơ trời

MINH TÂM không bú nhìn thời đèn gương

Song thân lo sợ trăm đường

MINH TÂM nhựt nguyệt chiêu chương đêm ngày

Rõ ràng chúa cả ngôi hai

MINH TÂM thể xác hình hài MINH CHIÊU

Lâu đời máy đạo lạc xiêu

Ngày nay xuống thế dắt dìu chúng sanh

Thấy con không nỡ bỏ đành

Mười hai bánh phép nghịch hành vớt lên

Cho mà thành Phật tác tiên

Về chầu Thượng Đế hoàng thiên chúa trời

Chỉnh nguyên Chơn pháp đạo trời

Hoằng dương chánh pháp trong thời hạ ngươn

Huyền linh vận chuyển cơ đờn

Giáo dân tại thế trong cơn buổi cùng

Vận hành sắc chỉ huyền khung

Tam thiên bí chỉ cửu trùng truyền ban

Vô vi chánh pháp nhãn tàng

Đó là diệu pháp đạo vàng thiên khai

Minh Tâm nhựt nguyệt Cao Đài

Đó là đại đức ngôi hai tục trình

Vô vi ẩn dấu Chiếu Minh

Mở khai Huỳnh Đạo Tây Ninh Bửu đàn

Bửu đàn pháp bửu tịnh Bang

Là trường tuyển độ vào hàng Phật Tiên

Ngày nay nắm lấy Chơn Truyền

Tam thiên mật pháp mối giềng Long Hoa

Di đà cùng đức Thích Ca

Jesus thánh đạo kỳ ba Cao Đài

Minh Tâm nhựt nguyệt thiên khai

Ngô Kiều lãnh sắc ngọc đài giá lâm

Xuống trần mượn xác Chiêu Tâm

Kỳ ba khai đạo huyền thâm lâm trần

Mở khai huỳnh đạo đạo bần

Âm dương nhựt nguyệt lâm trần ngày nay

Tục trình lãnh sắc Cao Đài

Khẩu thiên xuống thế ngôi hai đắc thành

Tục trình nhiệm vụ cao xanh

Nhơn thiên khẩu nội cha lành sắc ban

Nhựt nguyệt chiếu khắp thế gian

Tinh thần khí hiệp rõ ràng Minh Tâm

Chữ Tâm huyền diệu cao thâm

Ai mà có biết Minh Tâm Phật Trời

Ai người tu luyện chiều mơi

Mở khai thiên nhãn độ đời kỳ ba

Thiên nhãn biểu hiệu đó là

Trời cao có mắt độ mà chúng sanh

Thiên nhãn Trời đó rành rành

Các con thấy rõ Cha Lành ngự lai

Chánh danh Huỳnh Đạo Cao Đài

Tu mà có biết ngôi hai đâu mà

Tục trình xuống thế kỳ ba

Mở khai chánh pháp độ mà chúng sanh

Nên đành rời bỏ Ngọc Kinh

Lâm trần khai Đại Đạo Huỳnh hôm nay

Tá danh Đại Đạo Cao Đài

Nam mô Huỳnh Đạo niệm rày chánh danh

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ cha lành

Nhất tâm Phật niệm đắc thành Phật Tiên

Kỳ ba chánh pháp Chơn Truyền

Tam Thiên Bí Chí chỉnh nguyên đạo mầu

Qui tông tam giáo gồm thâu

Tổng qui vạn pháp năm châu qui về

Thiên khai Huỳnh Đạo sắc phê

Ngọc Hoàng kinh báu Bồ Đề qui nguyên

Phật Tiên Thánh Đạo hiệp Thiên

Qui tông tổng pháp mối giềng Long Hoa

Đại tổng pháp tông Di Đà

Thích Ca thánh đạo kỳ ba Cao Đài

Jesus thánh chúa ngôi hai

Minh Chiêu khai đạo ngày nay tại trần

Lãnh hành sắc lịnh thiên ân

Lâm trần khai Đại Đạo bần ngày nay

Đạo Huỳnh ~ Huỳnh Đạo thiên khai

Thiên khai nhựt nguyệt dấu hài còn đây

Minh Tâm Nhựt Nguyệt chính Thầy

Tục trình xuống thế giờ đây tại trần

Mở khai Huỳnh Đạo Tân Dân

Đó là gốc Đại Đạo Bần kỳ ba

Hoằng dương chánh pháp nay mà

Độ toàn sanh chúng về Tòa Linh Tiêu

Kỳ ba sắc chỉ Ngô Kiều

Lâm trần cứu thế Tâm ~ Chiêu giáng trần

Mở khai Huỳnh Đạo độ dân

Qui tông Tam Giáo thiên ân sắc truyền

Đại hội chư Phật Thánh Tiên

Lập lời đại nguyện xuống miền trần gian

Truyền trao chánh pháp nhãn tàng

Ấy là diệu pháp Ngọc Hoàng truyền cho

Nguyên linh mau hãy xuồng đò !

Từ thoàn Bát Nhã, lên đò siêu sanh

Tam thanh ứng hóa lập thành

Cao Đài Đại Đạo cha lành lập xong

Đạo trời khai mở tạo công

Độ nguyên linh lại cảnh không trở về

Hết còn ở chốn trần mê

Tử sanh thoát khỏi trở về Bồng Lai

Phật Tiên chứng quả liên đài

Liên Hoa đua nở đắc rày Hồng Liên

Nhờ tu luyện pháp Tam Thiên

Tam thiên Bí Chỉ Phật Tiên thường dùng

Cha Trời Thượng Đế Huyền Khung

Lâm trần khai Đạo Cửu Trùng tái lâm

Đạo khai bí diệu cao thâm

Kỳ ba tận độ, Chiêu Tâm độ đời

Kỳ ba khai mở đạo Trời

Độ toàn sanh chúng về nơi Ngọc Đình

Luyện tu nhờ pháp siêu hành

Đắc Tiên đắc Phật thiên đình hồi quê.

Thư Viện 1      4   5