Bủu Minh Ðàn.TIÊN-THIÊN ĐẠI-ĐẠO.Webmaster Trương Ngọc An

                   

HIỆP SIÊU-HÌNH

CHƠN-ĐỒNG HUỆ-MINH

仙       天       大      道

THÁNH-GIÁO NIÊN MẬU-THÌN
(1989)
Trn-đàn : Thiêng-liêng Đức Xích Thái-Cổ
Đại Tiên-Trưởng

Pháp-đàn : Thiên-Phục Nguyên

TRƯỜNG-TRAI GIỚI-SÁT

LUYỆN TINH-KHÍ-THẦN

1-TUYỆT-DỤC LUYỆN TINH-KHÍ-THẦN

2-TUYỆT-DỤC LUYỆN TINH-KHÍ-THẦN

1-PHÁ LƯỚI MÊ

2-PHÁ LƯỚI MÊ (tiếp theo)

3-PHÁ LƯỚI MÊ (tiếp theo)

THUẦN-DƯƠNG CHI-KHÍ

TỨ-KHỔ VÀ CÂY BỒ-ĐỀ

PHỤC-QUI Ư ANH-NHI

1-TRỒNG CÂY BỒ ĐỀ

2-TRỒNG CÂY BỒ ĐỀ

Trở lại trang chánh

>

Thư Viện 1          4     5