THI VĂN DẠY ĐẠO

ỒNG đạo, đồng tâm, vốn một nhà,
TỬ sanh chung chịu cảnh tai ba,
Báo ân tổ quốc gìn tâm hiệp,
Tin tưởng đạo Trời dạ ái tha,
THÁNH đức thượng nguơn đời Thuấn địa,
minh hạ thế lập Nho gia,
Giáng phân chỉ rõ cơ Thiên định,
Đàn nội nữ nam phải thuận hòa.
* * *
VĂN ngôn thất đức thọ nguy tai,
TUYÊN thệ không tròn phải đọa đày,
KHỔNG Tử dạy truyền cơ hiếu nghĩa,
THÁNH Sư khuyến thế chánh tâm ngay,
HƯNG vong thành bại lòng không đổi,
NHO, Thích, Tiên gia dạ chớ sai,
GIÁO hóa nhơn sanh hành chí thiện,
CHỦ Nhơn Ông ngự tại Linh Đài.
* * *
Việc đạo cần trau để cứu đời,
Đời là biến chuyển lắm luân vơi,
Vơi luân, khổ hải ba đào dậy,
Dậy tỉnh thức tâm rõ thế thời.
Thời cuộc đổi xây có mấy hồi,
Chư hiền nam nữ rán tô bồi,
Đạo là độ thế cơn đau khổ,
Đời lúc chinh nghiêng lắm thảm ôi!
VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH
* * *
Thức giấc lần qua cảnh khổ sầu,
Mơ màng giấc mộng lúc canh thâu,
Hỡi ai hướng đạo gìn cương quyết,
Đáng phận anh hùng khắp Á châu.
QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN
* * *
QUAN cảnh nơi trần chẳng đặng yên,
BÌNH tâm tìm hiểu rõ cơ Thiên,
THÁI tình ấm lạnh hầu thay đổi,
TỬ, bịnh, lão, sanh, lắm khổ phiền.
Giáng thế cứu nguy cơn mạt kiếp,
Ngọc lành sánh bực với tu hiền,
Đài cao muôn trượng năm châu thấy,
Long tự hiếu nhơn rõ bí truyền.
* * *
HIỆP hòa huynh đệ nhứt tâm hành,
THIÊN đạo gắng lo mới đắc thành,
ĐẠI đức, đại nhơn, lòng bác ái,
ĐẾ Nghiêu, đế Thuấn, rõ lời lành.
QUAN trường vinh, nhục, hầu thay đổi,
THÁNH, Phật, Thần, Tiên vẫn trọn lành,
ĐẾ nghiệp vững bền nhờ tổ quốc,
QUÂN ân hiếu nghĩa sửa nên danh.
* * *
Tiên Thiên rạng rỡ chớ nào sai,
Đạo đức thi đua gắng sức tài,
Đầy đủ đức tin toan hưởng lạc,
Sổ vàng cung Ngọc chép nào sai.
HIỆP THIÊN ĐẠI ĐẾ
* * *
BẠCH thủy rửa lòng nộ, ái, sân,
HẠC kêu kẻ tục khá trau thân,
ĐỒNG tâm lo đạo sau chung hưởng,
TỬ sĩ giúp tròn sẽ đắc ân.
Giáng chỉ nữ nam ghi cố nhớ,
Đàn tiền nghiêm nghị phải ân cần,
Báo đền nghĩa nặng ơn Từ Phụ,
Tin rạng một lòng nghĩa hiếu ân.
* * *
CAO thấy sang hèn quí tại tâm,
ĐÀI linh Thầy ngự rõ cơ thâm,
NGỌC lành con giữ đừng lem ố,
ĐẾ đạo trẻ toan chớ nghĩ lầm,
Giáo chánh cố tìm cho thấu đáo,
Đạo mầu rán học nghiệm suy tầm,
Ngũ lôi minh thệ con nên sợ,
Châu Á, Mỹ, Âu chịu khổ thầm.
* * *
sự hiểu chăng mối đạo Trời,
ĐẠI nhơn quân tử rộng thương người,
TIÊN Thiên chơn chánh nên suy nghiệm,
TRƯỞNG lão một lòng cứu độ đời,
GIÁO pháp y hành Tân Luật Đạo,
TÔNG đồ rạng rỡ ngộ kỳ thời,
ĐẠO mầu chánh nghĩa năm châu lập,
ĐẠI đức gieo truyền khắp mọi nơi.
* * *
Cảnh vật quến rù phải hại thân,
Mê trần phải chịu cảnh tao tân,
Ngày sau chớ trách Ơn Trên bỏ,
Toại chí chẳng lo phải nặng phần.
* * *
Chung sức hiệp tâm khó cũng thành,
Vững theo Thiên ý để lo hành,
Rõ tường Đại Đạo kỳ ân xá,
Thấu đáo đế Nghiêu hưởng phước lành,
Cõi tục quan sanh đời thống khổ,
Cảnh tiên, thánh, phật rất thanh nhàn,
Hiếu hiền đế Thuấn nên cơ nghiệp,
Rạng rỡ quân thần tạc sử xanh.
* * *
Thiên khai Huỳnh đạo cứu nhơn loài,
Thế tục suy tường kế nạn tai,
Hiệp sức đồng tâm ra gánh vác,
Quả công tử đệ rán thi tài.
* * *
Đua nhau tài đức để tranh công,
Hiểu đạo thì toan khá hết lòng,
Muốn đặng làm quan cần cố học,
Muốn thành tiên, phật phải dày công,
Bước đường tiến hóa mau bươn bả,
Nếu để thối lui khó thoát vòng,
Đời khổ cận kề xây biến chuyển,
Ai là đáng mặt giống Tiên Rồng?
ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN
* * *
luận đạo lành cổ sánh kim,
THÁI bình hay loạn đạo không chìm,
BẠCH thanh hãy giữ lòng yên tịnh,
Mầu nhiệm Tiên Thiên mãi học tìm.
* * *
NGỌC quí giao con khá giữ tròn,
HOÀNG thành hay bại cũng do con,
THƯỢNG lưu Thầy chọn gieo giềng mối,
ĐẾ chuyển nguyên căn để hiệp đoàn,
thế độ đời cơn nước lửa,
Danh nhơn giúp đạo buổi ly loàn,
CAO xanh đâu phụ con hiền hiếu,
ĐÀI tại Nam phương cứu độ toàn.
* * *
THANH bần trọn đạo chí lo tu,
VÂN cẩu khác nhau cõi thế phù,
ĐỒNG chí mấy ai tròn nghĩa vụ?
TỬ quân ít kẻ đáng danh nhu.
Giáng phân lý sự tường đen trắng,
Ngọc sáng không trau để lấp tu,
Sơn đảnh tự cao, cao bất tuyệt,
Quang minh đến mấy cũng phàm phu.
* * *
Phàm phu tánh tục lố lăng thay,
Biết một, tự mình đã giỏi hay,
Biển Thánh nào ai đà thấy hết,
Rừng Nhu khó nổi cạn phân bày,
Trường đời chẳng biết am tường hiểu,
Cơ đạo dễ gì gọi dỡ hay,
Khiêm nhượng hạ mình dìu khách tục,
Đức cao thắng được bực cao tài.
THANH VÂN ĐỒNG TỬ
* * *
CHÂU ngọc lời khuyên tiếng phật, tiên,
XƯƠNG ghi tạc nhớ sám kinh truyền,
TƯỚNG trung hết dạ vì cơ đạo,
QUÂN tử vẹn gìn chữ hiếu hiền,
Giáng điển dạy đời đừng nghịch lẫn,
Thanh minh đạo lý chớ tranh quyền,
Long Hoa thưởng phạt nơi trần thế,
Cung kỉnh một niềm dạ chớ riêng.
* * *
Dạ chớ riêng tư chịu khổ đành,
Tạo thuyền là để rước nhơn sanh,
Hạ mình nhường nhịn tình huynh đệ,
Bác ái, từ bi với khách lành,
Muốn đắc nhơn tâm cần nhẫn nhịn,
Muốn tròn nhiệm vụ phải chí thành,
Mới là đáng phận tay thoàn trưởng,
Đoàn kết sống chung đạo Tiên hành.
* * *
Bác nhã thuyền Trời trễ chẳng thành,
Đem đời hung dữ cải ra lành,
Đạo còn thù nghịch sao tròn vẹn,
Đời lắm chinh nghiêng cuộc chiến tranh.
Cảnh tục chớ ham phải khổ lòng,
Cuộc đời chinh chiến lắm long đong,
Lo tu giải thoát kỳ ân xá,
Đến buổi Vạn Linh được chấm công.
* * *
HUỲNH đạo trung dung thật của Trời,
MI tường chánh giáo sửa nên đời,
ĐỒNG bào, đồng loại, đồng chung gốc,
TỬ sĩ, tử quân, tử thiếu thời.
Giáng điển Tiên Thiên đời mạt kiếp,
Ngọc cơ linh bút độ trần vơi,
Long thiên ngũ sắc khai kỳ hội,
Bửu Tự chung qui tiếng rạng ngời.
* * *
VĂN chơn hiền đức vị căn lành,
TUYÊN bố đạo Trời cứu chúng sanh,
KHỔNG Tử nhơn luân tường hậu thế,
THÁNH hiền kinh sử tạc bia danh,
HƯNG đời chấn chỉnh nền phong hóa,
NHO đạo sửa đời trược hóa thanh,
GIÁO lý ngàn năm còn rạng rỡ,
CHỦ tôn sẽ được đạt thành công.
* * *
Nước lớn nơi đâu cũng chảy vào,
Nước ròng chảy rút chảy nhanh mau,
Con xem ngọn lửa đời ly loạn,
Ví dụ đó thôi trẻ liệu mau.
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
* * *
Có khổ mới là biết khổ ai,
Nếu không sao trọn bực anh tài,
Đời dài mong mỏi con ghi tiếng,
Đạo vẫn hy sinh chẳng nệ nài,
Dẫu khó khăn chi lòng chẳng đổi,
Đời thì khổ hải đạo lo hồi,
Con ôi! đừng có xa đường đạo,
Nắm vững chơn truyền đạo đức hay.
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
* * *
RĂN lòng nóng nực tập anh hùng,
RẮC thủy vào tâm sẽ gặp lành,
RÚT giáo tạc đề Âu châu quốc,
truyền ngôn để chánh lời lành.
JEAN JACQUES ROUSSEAU
* * *
Học đờn dạy đạo của Cao Đài,
Sớm biết nhìn nhau chẳng tách màu,
Đen, trắng, đỏ, vàng đâu cũng một,
Đó là định trí đạt cơ mầu.
GIA TÔ GIÁO CHỦ
* * *
Lý đạo Cao Đài buổi hạ nguơn,
Sáng khai nền đạo lại nghe đờn,
Thâm thâm, diệu diệu cơ huyền bí,
Giáo phải khi xưa cũng học đờn.
GIA TÔ GIÁO CHỦ

DA vàng máu đỏ giống Nam bang,
điểm nền nhân lập chiếc thoàn,
GIÁO dục nhơn sanh tìm cảnh lạc,
CHỦ truyền đạo lý cứu dân gian.
GIA TÔ GIÁO CHỦ
* * *
Thế tôn nam nữ chẳng nào sai,
Con rán thi đua học đức tài,
Thi hội lập trường cho vững chắc,
Thi đua các việc đợi ngày mai,
Thấy rồi chuyển hóa Long Hoa mãn,
Con trẻ bền gan chí miệt mài,
Tịnh luyện giáo truyền cho thế sự,
Hiện giờ tôn trọng trẻ đêm ngày.
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
* * *
Rồi đây tôn giáo sắp liên tình,
Tân Sửu nào xa trẻ rán tin,
Xuân, Hạ, Thu, Đông còn lựa chọn,
Xuân Nhâm sẽ thấy cuộc công bình.
NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ
* * *
NGỌC lành giáng thế lúc đêm thanh,
HOÀNG phụ thương con chí nhiệt thành,
THƯỢNG hạ tùy căn, tùy bổn phận,
ĐẾ trào chuyển hóa lập ngôi lành,
KIM tiền vật chất lần tiêu mãi,
VIẾT chữ kêu con hiệp chúng sanh,
CAO thấp nại gì cơn mạt kiếp,
ĐÀI môn Hội Thánh lập an thành.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5