BẠCH HỔ 白 虎

Là chân diên, Vì nó chứa đựng khảm ly nên ví cho Ô tinh; vì nó hung ác cắn người nên ví cho là Bạch hổ.
Ngộ Chân ghi: “Tây Sơn mãnh hổ quá càn rỡ, Đông Hải Thanh Long không thể đương”.
“Đem Bạch hổ về nhà nuôi dưỡng, sản sinh minh châu tợ trăng tròn”.

BẠCH HỔ THỦ KINH 白 虎 首 經

Bạch hổ là khí tiên thiên, thủ là ban đầu, kinh là chạy nghĩa là khí tiên thiên lần đầu tiên chạy ra. Tổ Tử Dương nói: “Bạch hổ thủ kinh chí bảo, hoa trì thần thuỷ chân kim”. Tổ Tam Phong nói: “Muốn đến phương tây bắt Bạch hổ, trước phục Thanh long ở phương đông”.

BẠCH KIM 白 金

Là bản vị của kim phương tây, màu trắng nên gọi là bạch kim, nay nhập vào phương bắc chìm trong nước, vì phương bắc màu đen nên biến thành hắc diên (chì đen), dùng lửa nung luyện thì sinh hoá mà biến thành diên hoa. Tổ Ngọc Thiềm nói: “Bạch kim vốn là gốc của kim hoa, nếu chẳng phải được hắc diên thì hoa không sinh, Hắc diên là gốc của chân hống, Nếu chẳng phải bạch kim thì thần tự ẩn; bạch kim luyện ra .chân hoàng kim, hoàng kim tách lấy kim hoa phấn, nung luyện lẫn nhau vốn là hắc diên,
nếu chẳng phải được hắc diên thì thuỷ ngân chẳng khô”

LONG HỔ 龍虎

Long thuộc mộc, mộc sinh hỏa, đồng với hỏa của tâm thần, đều là không trong có. Nếu tâm bất động, long ngâm mây nổi, chu tước xếp cánh mà nguyên thần tụ. Hổ thuộc kim, kim sinh thủy, đồng với thủy của thân thận, đều là có trong không. Nếu thân bất động, hổ gầm gió sinh ra, rùa đen rụt cổ mà nguyên tinh ngưng. Long ở trên nổi gió cưỡi mây, hổ ở dưới làm động cơ phát hỏa.
Trần Mặc Nhiên nói: “Thầy chỉ cho thanh long hống phối hợp về bạch hổ diên”.

LONG HỔ HUYỆT 龍虎穴

Long là thần, hổ là khí. Khi thần khí cùng trụ đan điền thì đan điền được gọi là long hổ huyệt.
Tổ Đan Dương nói: “Mau xô ngã núi nhân ngã, gấp mở toang long hổ huyệt”.

LUYỆN HÌNH 煉形

Tinh vốn vô hình, luyện đến khi hóa khí mà có hình thấy được, đây là ngọc dịch hoàn đan. Nếu không luyện mà để cho nó tự nhiên thì biến thành trọc tinh cũng có hình, chẳng qua thuận nghịch khác nhau mà thôi. Tổ Nê Hoàn nói: “Xưa ta thực hành công phu một năm, sáu mạch kỷ tức khí quy căn, có anh nhi tại đan điền, cùng hình tướng của ta cũng như thế”.

LUYỆN ĐAN TRÌNH TỰ 煉丹程序

Chín giai đoạn công phu của Khuê Chỉ:
1 – Hàm dưỡng bản nguyên, cứu giúp mệnh bảo;
2 – An thần tổ khiếu, tụ hợp tiên thiên;
3 – Tiềm tàng khí huyệt, các diệu quy căn;
4 – Thiên nhân hợp phát, thác dược quy lô;
5 – Càn khôn giao cấu, bỏ khoáng lưu kim;
6 – Linh đan nhập đỉnh, trưởng dưỡng thánh thai;
7 – Anh nhi hiện hình, thoát ly biển khổ;
8 – Dời thần vào nội viện, đoan củng minh tâm;
9 – Bản thể hư không, siêu suất ba cõi.
Khuê Chỉ ghi: “96 thứ ngoại đạo, 3600 bàng môn, tất cả họ đều huyễn, chỉ có cái này của ta là thật”.

Nê Hoàn – Nhâm – Đốc

THỦ KHẢM ĐIỀN LY

Hống thị Thanh Long tủy

Nội Đan, Ngoại Đan

 Ngọc Dịch Hoàn Đan

Nữ đan hiệp tập

Xá Nữ Phương Nhị Bát

Giáp Tích Quan Chỉ Huyền

Cao Đài đại thụ

ÂM TINH 陰 精

Thái Cực 太极

CỬU CUNG 九 宫

Đạo Của Thầy Bất Ly Tam Ngũ

Thượng thước kiều,Hạ thước kiều

PHƯƠNG-CHÂM GIẢI-THOÁT

THIÊN THƯỢNG THIÊN HẠ

 Trở lại Mục Lục