CỬU CUNG 九 宫

“Chín cung”. Còn gọi là Đẩu trung cửu cung (chín cung trong đầu), chỉ não chia ra làm 9 phần (bốn phương, bốn góc và trung ương) và đều là chốn thần linh cư trú. Động Chân Thái Thượng Đạo Quân nguyên đan thượng kinh ghi: “Trong một đầu
nào cũng có 9 cung, phía trên giữa 2 lông mày lùi vào 1 tấc là cung Minh đường; lùi vào 2 tấc là cung Động phòng, lùi vào 3 tấc là cung Đan điền, lùi vào 4 tấc là cung Lưu châu; lùi vào 5 tấc là cung Ngọc đế, trên Minh đường 1 tấc là cung Thiên đình; trên Động phòng 1 tấc là cung Cực chân; trên Đan điền 1 tấc là cung Huyền đan; trên Lưu châu 1 tấc là cung Thái . hoàng”

CỬU CUNG CHÂN NHÂN 九 宫 真 人

Chỉ tên các thần của 9 khí quan như tim, thận, v.v.. Làm chủ trong cơ thể con người. Gồm: Tâm là Dịch cung chân nhân, thận là Đan Nguyên cung chân nhân, gan là Lan Đài cung chân nhân, phổi là Thượng Thư cung chân nhân, tỳ là Hoàng Đình cung chân nhân, ruột non là Huyền Linh cung chân nhân, ruột già là Vị Linh cung chân nhân, bàng quang là Ngọc Không cung chân nhân.

Nê Hoàn – Nhâm – Đốc

 Trở lại Mục Lục