Nữ đan hiệp tập
Ngô Thái Loan tiên cô
Tâm như nhất phiến ngọc hồ băng
vị hứa tiêm trần bán điểm xâm
mai khước ngọc hồ toàn bất quản
dao thai trực thượng tối cao tằng.

Tâm như miếng băng trên hồ ngọc, chưa từng bị một điểm trần xâm, gió thổi bụi mù hồ ngọc vẫn mặc kệ, thì lên thẳng tầng cao nhất của Dao đài

Sủng nhục vô kê hà dụng tranh
phù vân bất ngại nguyệt quang minh
nhâm hô ngưu mã câu kham ứng
khẳng phóng tiêm ai nhập ý thành 。

Vinh nhục chẳng có căn cứ, cơ sở, cớ sao còn tranh đấu. Phù vân không thể cản được mặt trăng sáng. Dốc lòng thành gọi ngưu mã đều chịu ứng, khá xuất trần ô mà nhập vào thành ý.

Thân cư thành thị tính cư sơn
khôi lỗi tràng trung sự đẳng nhàn
nhất tọa hư di tàng giới tử
đại thiên văn tự tổng kham san 。

Thân ở chốn phồn hoa đô thị còn tính ở trên núi, dù có ở giữa đám Tượng gỗ cũng đựoc nhàn hạ. Một khi tàng Chủng tử ngồi trọn trong hư không, ngàn vạn sách vở không còn cần nữa

Phàn Vân Kiều tiên cô.
Kiền tượng cương hề khôn đức nhu
công phu tiên hướng định trung cầu
triệt thanh nhất chước dao trì thủy
minh nguyệt hà tu thất bảo tu 。

Kiền tượng cương còn khôn tượng cho đức nhu, công phu ban đầu phải cầu ở Định, một chước ( một phần trăm của một thưng)  thủy Dao trì trong vắt, muốn minh nguyệt (trăng sáng) sao cần phải tu thất bảo.

Viên xương mã quyến phí lao lung
lược phóng phi đằng nghiệp chướng mông
chí tịch như như chân diệu pháp
cầm lai hóa tác nhất thiên phong 。

viên (vượn) dữ, mã (ngựa) nóng nảy làm phí chuồng lồng.
buông thả quá thì nghiệp chướng tối tăm; chí tịch (cực yên lặng) như như (nguyên chân tính không nhiễm trần), bắt giữ lại hoá thành một ngọn thiên phong (gió trời).

Dưỡng tính hoàn tu tiên tĩnh tâm
hà lao khất xảo canh xuyên thiết
thiết ngưu khiên đắc tùy thân chuyển
phương hiển vô biên tuệ nghiệp thâm 。

dưỡng tính trước cần phải tĩnh tâm, sao phải lao nhọc để xin khất xảo (ngày mùng bảy tháng bảy làm cỗ cúng hai sao khiên ngưu và chức nữ để xin tài khéo léo cho đàn bà con gái) lại thêm xuyên được sắt thép. Dẫn được Thiết ngưu theo sau thân mà chuyển vận,
sẽ hiện vô biên tuệ nghiệp (nghiệp do trí tuệ sinh) thâm sâu.

Hà tu bái đảo khất trường sanh
đoan đích nguyên thần triệt để thanh
phấn toái hư không hồn tự tại
ma ni xá lợi tổng hư danh 。

Sao phải lạy cúng cầu trường sinh, ngay thẳng thì nguyên thần triệt để thanh trong, tán ra hư không hồn tự tại, ma ni xá lợi tất cả đều là hư danh.

Nhất gian kim ốc trụ song xu
tổng hữu nghi thái ý bất phu
nhược đắc nguyệt trung sanh cá nhật
li long thổ xuất dạ quang châu 。

Một gian kim ốc ở giữa song xu (hai cô gái đẹp), đều có phong thái ý chẳng tin, nếu đạt trong nguyệt sinh cá nhật (trong trăng sinh một mặt trời). Li long (có lẽ tên một loại rồng) thổ ra (ối ra) dạ quang châu.

Ái hà ba lãng khởi tằng tằng
nùng tắc trầm hề đàm tắc thăng
cổ tiếp nhược năng thi dũng đoạn
bồng lai nhược thủy khởi nan bằng 。

Sông yêu ba sóng khởi lớp lớp. nồng nàn thì trầm còn đạm bạc sẽ thăng, dũng cảm bẻ đi vùi trống. bồng lai nhược thuỷ sao khó nương tựa được.

Thôi Thiếu Huyền tiên cô
Sơ tam tài kiến ảnh như nga
tương đối dương quang kiểu khiết đa
yếu đắc nhân ôn ngưng ngọc dạ
tiên tham tiêu tức tróc kim ba 。

Ban đầu thấy ảnh tam tài tốt đẹp, đối cùng nhật nguyệt thì trắng trong tinh khiết hơn.
Chủ yếu đắc nguyên khí đầm ấm ngưng đọng trong đêm ngọc.đầu tiên là xét tiêu tức (làm mất hơi thở) để tróc kim ba (bắt giữ tia sáng vàng trong mắt)

Tính tông minh xử mệnh cơ kiên
cửu chuyển hà xa cửu đỉnh toàn
kim hổ ngọc long tương hội hợp
tam hoa phủng xuất tiểu thần tiên 。

Tính chủ nơi sáng mệnh cơ yên (nền mệnh yên). Cửu chuyển hà xa cửu đỉnh vẹn tròn, kim hổ ngọc long cùng hội hợp, tam hoa xuất tiểu thần tiên.

Tâm như chỉ thủy tự du du
thường tịch thường tinh hảo tiến tu
dưỡng đắc ô phì bồi thỏ sấu
linh chi tú xuất bích phong đầu 。

Tâm như nước dừng sẽ tự dằng dặt, thường tỉnh thường tinh (sáng) tu tiến tốt, dưỡng đắc ô phì (ô quạ mập mạp) bù thỏ ốm yếu, linh chi đẹp đẽ xuất ở bích phong đầu (ngọn núi bích phong).

Địa hạ tu tri diệc hữu thiên
chuyên tâm cầu kỷ tức cầu tiên
nhất triêu ngộ triệt âm dương chỉ
duy tại sanh sanh nhất khí tiên 。

Dưới đất nên biết cũng có trời, chuyên tâm cầu mình tức cầu tiên, một mai ngộ triệt âm dương, chỉ ở sinh một khí tiên.

Lục tấn chu nhan tằng kỉ thì
tu di hạc phát loạn như ti
khai liêm miết kiến mai hoa phát
nhất đoạn xuân quang mạc phóng trì 。

Tóc xanh cùng dung nhan xinh đẹp được bao lâu, đợi đến tóc bạc rối như tơ, mở rèm liếc thấy mai hoa phát, một ánh sáng xuân chưa phát ra còn trì trệ.

Bất cầu ngoại hộ bất tham thiện
nhãn để thương tang nhâm biến thiên
đan kinh tu tri tòng trực thượng
huyền châu chích tại ngã hung tiền 。

Không cầu giúp đở cũng chẳng tham thiền, đáy mắt xanh biếc dốc lòng biến đổi, đan kinh cần biết theo thẳng lên, huyền châu chính tại trước thân ta.

Đường Nghiễm Chân tiên cô
Huyền ky địch diện phí sưu tầm
trứ nhãn phương tri chí lí thâm
tính học nan tương văn tự chỉ
nghiệp duyến liễu đương kiến chân tâm 。

Phí công tìm gặp huyền cơ, trước mắt sẽ hiểu lý thâm cùng cực, học tính khó dùng văn tự mà chỉ rỏ, hiểu được nghiệp duyên sẽ thấy chân tâm.


Tâm tính nguyên lai tối dịch minh
đãn tùy phong đính mộ vân tình
đông tây nam bắc giai kham trụ
tiện khả bồng sơn bích hải hành 。


Cái gốc của tâm tính rất dễ minh, chỉ theo đỉnh núi tối mây dừng, đông tây nam bắc đều có thể dừng, tiện thể du hành đến núi Bồng lai cùng Bích hải.

Bất thức tính hề bất thức mệnh
phẩu phá kiền khôn phân lưỡng đồ
đãn giáo tương hợp thành đan nhật
túy đáo hồ trung bất dụng phù 。

Không biết tính thì không hiểu mệnh, phá vỡ kiền khôn phân làm hai đường,
chỉ khiến tương hợp ngày nào đó thành đan, say vẫn đến được hồ trung (bên trong hồ)
mà không cần đến sự giúp đở.

Vô sân vô hỉ khí hòa huân
ứng sự tùy ky phong trục vân
hổ phục long tuần tâm tự tĩnh
bích thiên minh nguyệt bạch phân phân 。

Vô sân vô hỷ khí hoà hợp, ứng sự tuỳ cơ gió đuổi mây, hổ phục long thuần tâm tự tĩnh, trời xanh nguyệt sáng phân phân.

Chu Huyền Tĩnh tiên cô.
Khôn quyết tu tòng tĩnh lí cầu
tĩnh trung khước hữu động ky lưu
nhược giáo không tọa tồn khô tưởng
hổ tẩu long phi đan chẩm đầu 。

quyết của khôn đạo cần cầu cái lý tĩnh bên trong, tĩnh bên trong tức có động cơ lưu lại, nếu dạy ngồi không cùng tồn tưởng khô khan thì hổ tẩu (hổ chạy) long phi (rồng bay) hợp đan thế nào.

Nhất điểm linh thai bàn thạch an
nhâm tha vinh lạc thái thiên bàn
dương quang bổn thị ma ni bảo
cá lí thu tàng kết đại hoàn 。

Một điểm linh thai an như bàn thạch, mặc vinh lạc khác xung quanh ngàn trạng thái, dương quang chính là bảo vật ma ni, lý ấy thu vào kết đại hoàn (sự trở về).

Tâm tự tào khê nhất phiến thu
hảo tòng tử ngọ hạ công tu
ngư long bát thứ ba hoàn tĩnh
chích hữu trường không nguyệt ảnh lưu 。

Tâm như một mảnh Tào khê mùa thu, nếu giờ tý ngọ hạ công tu tốt thì cá rồng hung tợn  sóng vẫn hoàn tĩnh. Chỉ cần giữ tâm không lâu dài thì nguyệt ảnh lưu lại.

Khinh yên bạc vụ chướng không hư
khước sử linh minh vô xử cư
tăng ái vinh khô giai lợi nhận
dư như thương tử chẩm tầm dư 。

Khói nhẹ sương mỏng ngăn sự trống rỗng, thì khiến linh minh không nơi cư trú, ghét yêu tươi hay khô đều lợi nhuận, ta như thương con trẻ tìm ta thế nào.

Tính mệnh tiên tu nguyệt quật tham
cầm long phược hổ mạc trì duyên
dương sanh chi hậu chân dương lậu
thử mễ như hà đắc bảo toàn 。

.Tính mệnh trước cần tham gia vào nguyệt quật (hang mặt trăng),
cầm long buộc hổ tuyệt không kéo dài, sau khi dương sinh thì chân dương lậu (lò rỉ),
vậy hạt mễ (gạo) ấy như thế nào mới được bảo toàn
Phần một thu tâm

Tôn Bất Nhị tiên
Ngô thân vị hữu nhật
nhất khí dĩ tiên tồn
tự ngọc ma du nhuận
như kim luyện khởi hôn ?
Tảo không sanh diệt hải
cố thủ tổng trì môn
bán thử hư linh xử
dung dung hỏa hậu ôn 。

Thân ta chưa có mặt trời, nhất khí ấy trước tiên phải tồn; Quét hư không biển sanh diệt, cố thủ tổng trì môn, Nơi nữa hạt lúa hư linh,dùng hoả hầu rực sáng giữ ấm.
Phần thứ hai dưỡng khí

Bổn thị vô vi thủy
hà kì lạc hậu thiên
nhất thanh tài xuất khẩu
tam thốn dĩ ti quyền 。
Huống bị trần lao háo
na kham tật bệnh triền
tử phì năng ích mẫu
hưu đạo bất hồi toàn 。

Vốn vô là thuỷ, làm sao rơi vào hậu thiên, nói ra một lời tài hoa, ba thốn lấy chủ quyền,
Càng bị trần tục làm lao lực suy kiệt, thì càng chụi tật bệnh quây quanh.
Con đầy đủ thì lợi ích cho mẹ. đạo nghỉ nghơi không trở lại.
Phần thứ ba hành công

Liễm tức ngưng thần xử
đông phương sanh khí lai
vạn duyến đô bất trứ
nhất khí phục quy thai 。
Âm tượng nghi tiền hàng
dương quang hứa hậu tài
sơn đầu tịnh hải để
vũ quá nhất thanh lôi 。

Liễm tức ngưng thần về, đông phương sinh khí đến.
không bám vào vạn duyên.
khí âm nên đi xuống ở phía trước, dương quang nên vun trồng ở phía sau.
đỉnh núi hợp với đáy biển, mưa qua để lại một tiếng sấm.
Phần thứ tư trảm long

Tĩnh cực năng sanh động
âm dương tương dữ mô
phong trung cầm ngọc hổ
nguyệt lí tróc kim ô 。
Trứ nhãn nhân ôn hậu
lưu tâm thuận nghịch đồ
thước kiều trọng quá xử
đan khí phục quy lô 。

Tĩnh cực thì sinh động. âm dương đều như vậy
Trong gió bắt thỏ ngọc, trong trăng nắm chặt quạ vàng
Trước mắt khí hậu trời đất giao hoà. Lưu tâm đường thuận nghịch
Xem trọng việc qua thước kiều, đan khí trở vào lò luyện đan
Phần thứ năm dưỡng đan

Phược hổ quy chân huyệt
khiên long tiệm ích đan
tính tu trừng tự thủy
tâm dục tĩnh như sơn 。
Điều tức thu kim đỉnh
an thần thủ ngọc quan
nhật năng tăng thử mễ
hạc phát phục chu nhan 。

Trói hổ về chân huyệt, dẫn long dần thêm đan
Tính cần trong như nước thuận, tâm muốn tĩnh như núi
Mặt trời có thể làm tăng thêm hạt mễ. tóc trắng phục hồi dung nhan đẹp đẽ
Phần thứ sáu thai tức

Yếu đắc đan thành tốc
tiên tương huyễn cảnh trừ
tâm tâm thủ linh dược
tức tức phản kiền sơ
Khí phục thông tam đảo
thần vong hợp thái hư
nhược lai dữ nhược khứ
vô xử bất chân như 。

Đắc đan nhanh chóng, trước phải trừ huyễn cảnh. Tâm tâm thủ linh dược, tức tức phản lại kiền ban đầu Khí phục (trở về) thông tam đảo, thần vong (quên) hợp thái hư
Tự nhiên đến cùng tự nhiên đi, không phân biệt được không là chân như
Phần thứ bảy hoả phù

Thai tức miên miên xử
tu phân động tĩnh ky
dương quang đương ích tiến
âm phách yếu phòng phi 。
Đàm lí châu hàm cảnh
sơn đầu nguyệt thổ huy
lục thì hưu thiểu túng
quán khái dược miêu phì 。

Thai tức luôn luôn yên, đợi phân cơ động tĩnh, dương quang đang tiến thêm, âm phách yếu phòng bay lên
Trong đầm ngọc châu chứa cảnh, sơn đầu trăng nhả ra ánh sáng rực rở
Sáu thời nghĩ ít buông thả, xem xét tưới dược thì mầm đầy tròn
Phần thứ tám tiếp dược

Nhất bán huyền ky ngộ
đan đầu như lộ ngưng
tuy vân năng cố mệnh
an đắc luyện thành hình
Tị quan thuần dương tiếp
thần duyên thấu thể linh
bộ hàm tu thận trọng
hoàn mãn tức phi đằng 。

Ngộ một nửa huyền cơ, đan đầu như lộ ngưng, tuy rằng có thể yên định mệnh,
đắc an luyện thành hình Dùng mũi xem xét thần quang hợp, thần diên thấu thể linh.
ngậm miệng chờ thận trọng, vẹn tròn thì phi thăng
Phần thứ chín luyện thần

Sanh tiền xá lợi tử
nhất đán nhập ngô hoài
thận tự trì doanh khí
nhu như phủ ấu hài
Địa môn tu cố bế
thiên khuyết yếu tiên khai
tẩy trạc hoàng nha tịnh
sơn đầu chấn địa lôi 。

xá lợi tử trước mặt, một mai nhập lại vào ta Cẩn thận như giử khí tràn đầy,
mềm mại như vuốt ve trẻ thơ Địa môn nên đóng chắc, thiên quan cần khai trước.
tẩy rửa hoàng nha (mầm vàng) sạch sẽ, sơn đầu bị địa lôi làm rung động.
Phần thứ mười phục thực

Đại dã thành sơn trạch
trung hàm tạo hóa tình
triêu nghênh nhật ô khí
dạ hấp nguyệt thiềm tinh
Thì chí đan năng thải
niên hoa thể tự thanh
nguyên thần lai vãng xử
vạn khiếu phát quang minh 。

đúc lớn thành núi đầm, trong Chứa tình tạo hoá
sớm đón khí mặt trời, đêm hấp thu tinh mặt trăng
lúc đan có thể thái thủ, năm tháng ăn uống tinh hoa này thì thân thể sẽ tự nhẹ nhàng
Nơi nguyên thần lai vãng, vạn khiếu phát quang minh
Phần mười một tịch cốc

Kí đắc xan linh khí
thanh linh phế phủ kì
vong thần vô tương trứ
hợp cực hữu không li
Triêu thực tầm sơn dụ
hôn cơ thải trạch chi
nhược tương yên hỏa hỗn
thể bất lí dao trì 。

Đã  đắc ăn linh khí, kỳ lạ là phổi lạnh trong.
quên thần không có hình tướng để bám vào, hợp cực thì rời khỏi có với không.
sáng tìm ăn khoai nước trên núi, tối đói hái linh chi dưới đầm.
nếu hoà trộn được khói lửa, thân thể không cần đến dao trì
Phần mười hai diện bích

Vạn sự giai vân tất
ngưng nhiên tọa tiểu kham
khinh thân thừa tử khí
tĩnh tính trạc thanh đàm
Khí hỗn âm dương nhất
thần đồng thiên địa tam
công hoàn triêu ngọc khuyết
trường khiếu xuất yên lam 。

tất cả mội việc đều xong, ngưng như thế ngồi dưới tiểu kham.
thân nhẹ cỡi tử khí (khí tím), tĩnh tính rửa đầm nước trong.
khí trộn âm dương làm một,  thần đồng với trời đất và tam tài
công phu vẹn toàn về chầu tại ngọc khuyết, khiếu lớn lên xuất khói lam.
Phần mười ba xuất thần

Thân ngoại phục hữu thân
phi quan huyễn thuật thành
viên thông thử linh khí
hoạt bát nhất nguyên thần
Hạo nguyệt ngưng kim dịch
thanh liên luyện ngọc chân
phanh lai ngọc thỏ tủy
châu kiểu bất sầu bần 。

Ngoài thân lại có thân, không quan làm ảo thuật), linh khí ấy viên thông,
tự do nhất nguyên thần).
Hạo (sáng) nguyệt ngưng kim dịch, thanh liên (hoa sen xanh) luyện ngọc chân.
nấu lại tuỷ quạ thỏ), ngọc châu sáng không còn lo nghèo hèn.
Phần thứ mười bốn trùng cử

Giai kì phương xuất cốc
chỉ xích thượng thần tiêu
ngọc nữ tham thanh phượng
kim đồng hiến bích đào
Hoa tiền đạn cẩm tỳ
nguyệt hạ lộng quỳnh tiêu
nhất đán tiên phàm cách
linh nhiên độ hải triều 。

Đến kỳ hạn quý báo ấy sẽ xuất cốc, chỉ khoảng thước tất là lên đến thần tiêu, ngọc nữ  cởi thanh phượng (phượng xanh), tiên đồng hiến bích đào (dâng đào ngọc bích).
Trước hoa đánh đàn cẩm tỳ bà (tỳ bà tím), trăng lặng ngắm ngọc huỳnh và thổi tiêu; một mai tiên phàm cách biệt, như gió thoảng qua hải triều.
Lại thêm bảy công phu nữ nội đan đứng đầu.

bất thừa bạch hạc ái thừa loan
nhị thập tràng phiên tả hữu bàn
ngẫu nhập thư đàn tầm nhất tiếu
hàng chân hương nhiễu bích lan kiền 。

Không cỡi bạch hạc mà thích cởi chim loan, hai mươi cờ hiệu bay lượn hai bên trái phải.
Ngẫu nhiên vào thư đàn tìm một nụ cười, làm rơi lại chân hương quanh lan can ngọc bích.

Tiểu xuân thiên khí noãn phong xa
nhật chiếu giang nam xử sĩ gia
thôi đắc tịch mai tiên bính nhị
tố tâm nhân đối tố tâm hoa 。

Đầu xuân thiên khí ấm gió xa, mặt trời chiếu giang nam tại nhà của người luyện.
Theo đuổi được hoa mai tháng chạp còn phong nhuỵ,
Tâm người trong trắng đối diện tâm hoa trong trắng.

Tư sanh tư thủy tổng âm dương
vô cực năng khai thái cực quang
tâm kính cần ma minh tự nguyệt
đại thiên nhất túc nhâm ngang tàng 。

Tư chất ban đầu lúc mới sinh ra có âm dương hợp nhau, Vô cực có thể khai ánh sáng thái cực.
Gương tâm cần lao chùi sẽ sáng như trăng, hơn ngàn một hạt gạo gánh thật hiên ngang.

Thần khí tu như dạ khí thanh
tòng lai chí nhạc tại vô thanh
huyễn trung chân xử chân trung huyễn
thả hướng ngân bồn lộng hóa sanh 。

Thần khí đợi thanh như khí ban đêm, niềm vui lớn cùng đến với vô thanh.
Nơi ở thật của huyễn trung thật như ảo, cùng hướng ngân bồn (chậu bạc) ngắm hoá sinh.

Bồng đảo hoàn tu kết bạn du
nhất thân nan thượng bích nham đầu
nhược tương khô tịch vi tu luyện
nhược thủy doanh doanh thiểu tiện chu 。

Trở về Bồng đảo (đảo bồng lai) chờ kết bạn vui chơi, một người khó lên đỉnh bích nham.
Nếu khô khan, yên lặng mà tu luyện, dòng nước yếu nhỡn nhơ ít có lợi cho thuyền.

 Dưỡng thần tích khí dĩ trì doanh
hỉ trụy dương hề nộ tổn âm
lưỡng mục nội minh tuần hổ vĩ
mông mông song nhĩ thính hoàng đình 。

Dưỡng thần gom khí tự giữ đầy tràn, vui giảm dương giận tổn âm.
Hai mắt chiếu rội vào trong theo hổ vĩ (đuôi hổ), hai tai mờ mịt nghe trong huỳnh đình.

Kinh cức tu giáo hoa tẫn nha
tính trung tự hữu diệu liên hoa
nhất triêu hốt hiện quang minh tượng
thức đắc cừ thì tiện thị tha 。

Đường đi hiểm trở cần dạy đến tận mầm, trong tính tự có hoa sen kỳ diệu.
Một ngày đột nhiên hiện lên tượng hình rõ ràng, biết đắc thời lớn tiện lợi cho các cái khác.
Tào văn dật tiên cô Linh nguyên đại đạo ca.
Ta nói đích thực cho mọi người là gốc của mệnh đến cùng với chân tức, chiếu sáng thân thể trường sanh tuy không mà không phải không, thần soi rọi chứa cả trời đất và bao dung vạn vật.
Thái cực phân bố thần diệu người đắc nhất (được một), đắc nhất ấy phải cẩn thận chớ để mất, cung thất (cung điện, nhà) hư nhàn (trống rỗng an nhàn) thần tự nhiên sẽ đến ở. Linh phủ ( phủ của thần linh) đang bị khô huyết dịch, một buồn, một vui, một nghĩ ngợi, một buông thả, một lao nhọc làm cho thân hình hư hao, sáng đau tối tổn (tổn hại) mê mà không biết, rối loạn tinh thần không nơi trú. Từng chút từng chút mất đi dần dần suy kiệt, nguyên khí hao kiệt thần bèn đi, chỉ đạo đi thiền ngồi cũng thiền, thánh cũng như phàm không có khác, mầm còn non yếu cần dung dưỡng, căn thức hôn mê liền biến đổi. Lần lựa không giải đi khó khăn thì chưa nghe lúa tốt đã thấy ruộng hoang tàn.
Chín năm công phu viên mãn hoả hầu đầy đủ, đối vật vô tâm thì thần hoá nhanh chóng, vô tâm thì tâm ấy chính là chân tâm, động tĩng đều quên là rời dục.
Thần là tính khí là mệnh, thần không ở ngoài khí sẽ tự định, gốc của hai vật giúp thêm được gì, mất đi sao gọi là quyền của ta.
Hỗn hợp làm một trở về quên nhất (cái một), có thể cùng nguồn gốc đồng sinh ra một, nhìn thấu qua kim loại hay đá không khó, ngồi rời đứng mất như chớp nhoáng.
Đạo ấy dễ hiểu không dễ hành (làm), quên hành thì hành đạo ấy hoàn tất, tuyệt không cẩu thả lấy bế tức (giữ hơi thở) làm việc chính, sổ tức theo đồ tất cả chưa.
Gần đây buông thả chốn trần lao, thì tâm loanh hoanh bên trong có khác sao, chỉ có trẻ con lúc còn trong thai, làm sao những kiến giải có tâm mà tính kế.
Chỉ khí nhu đến cùng cực thì thần sẽ lưu lại lâu, chân tức tự qua lại lâu dài, liên tục quanh co để trở về nguyên mệnh, không múc nước linh tuyền (suối linh) mà nó tự lưu chảy, ba vạn sáu ngàn là đại công, âm dương thời tiết ở bên trong, nung chảy quan mạch làm biến đổi gân cốt, nơi nơi quang minh mọi nơi thông.
Tam bành chạy sinh ra mồ mả, vạn nước đến triều ở cung xích đế (vua đỏ), hỏi chân nhân ở đâu đến, theo cùng tiền nguyên (gốc trước) ở linh thai.
Lâu năm mây sương sâu dày che phủ, hôm nay tương phùng (gặp nhau) đạo nhãn khai ( mắt đạo mở), Ấy không phải một sớm một chiều, là chân bản ngã chứ không phải thuật.
Mùa lạnh vẫn bền chặc như kim thạch, chiến đấu làm lui âm ma sẽ gia tăng tuệ lực, tất cả là do hư đạm (trống rỗng, đạm bạc) mà phục hồi lại tinh, gọi là hoa tư thanh tịnh quốc.
Ban đầu lấy gì mà lập căn cơ, đến nơi vô vi là làm tất cả, trong niệm cảnh tương chờ trừ bỏ, trong mộng tinh thần nhọc công giữ.
Không động không tĩnh là chủ yếu, không vuông không tròn là chí đạo (đạo cùng cực), nguyên hoà (nguồn hoà hợp) thì tức (hơi thở) thành chân, hô hấp ngoài mong hết là xong.
Nguyên khí không trụ thần không an, mọt cây không rể cành lá mà bám, lại luận nước mắt nước bọt cùng tinh huyết, đạt bản (gốc) cùng cực thì cùng nguyên (nguồn) một bực như nhau.
Vật ấy ở từng nào có định vị, tuỳ lúc biến hoá theo tâm ý của người, ở thân thể thấy nóng thì đổ mồ hôi, ở mắt thấy buồn thì rơi lệ.
Tại thận thấy niệm (nhớ đến) thì là tinh, ở mũi thấy gió thì có nước mũi, lưu chuyển ngang dọc làm nhuận khắp thân, đến đầu không ra là thần thuỷ.
Thần thuỷ khó nói ra lời, người biết nó thì ít, sinh ra vốn hết thảy là do chân khí, chỉ biết điềm đạm không suy nghĩ, trai giới để yên tâm và dè dặt lới nói.
Uống rượu ngọt hồng mờ mờ, đói khát tiêu trừ hiện ra chân tố (sự mộc mạc), đến lúc nào đó công phu viên mãn tự nhiên tiêu diêu (tiêu dao tự tại), những ngày đầu nung luyện thật cần khổ công siêng năng.
Trong siêng năng khổ công lại không phải siêng năng, nhàn nhàn hạ hạ là chính yếu của dưỡng nguyên thần. tại sao lại không thể làm tâm an nhàn, do buông thả hay nắm giữ toàn do người.
Xưa ta trong khổ khổ càng thêm khổ, ăn cây mặc y phục cỏ cô đơn yên tĩnh, tâm hiểu đại đạo mà không thể thực hành, dấu vết tên cùng thân là đại bệnh.
So với dùng công phu nhàn hạ, toạ thiền đại định mà tranh giành với đại tự nhiên, hình thần tuy nói khó toàn vẹn cả hai, chưa hiểu mệnh có thể trước tiên nên hiểu tính.
Không bỏ theo đuổi danh cùng trục lợi, tuyệt không hiểu nhân tình đều là vô, quyết liệt ở người sao mà trì trệ, ở ta dạy dỗ ai chế ngự.
Nhấc lên trời xanh như thế nào, dựa vào văn chương chưa đầy đủ cao quý, vinh hoa áo quần ăn uống đều vô tâm, gom ngọc bồi đắp vàng trở về nên ra sao.
Khéo văn chương cùng ca phú, nhiều tài làm trở ngại đường tu hành, vừa như sương mỏng cùng khói nhẹ, nhàn hạ bên hoa rơi theo bông liễu.
Vui chơi an nhàn trong khoảng thiên địa, đến hiểu không thể thành mưa mốc, danh cùng thân trọn thân cận ai, không rỏ nguyên nhân lớn mà năm tháng cứ tiếp nối.
Tu luyện nhờ thần khí, thần khí không an thì rỗng, đắng và chua, chỉ tiếc một cái nền tốt, cung vàng điện ngọc không chủ nhân.
Khuyên có chủ nhân trú lâu dài, để trống rổng nhàn hạ không sử dụng, trong vô có diệu (thần diệu) nắm giữ khó, phải hiểu nuôi dưỡng anh nhân (đứa bé) cần có mẹ.
Dấu đi tài hùng biện bỏ thông minh, thu lại tinh thần làm như ngu dốt, bền tâm nhất chí nhận quá trình phía trước, kết cuộc không phụ đại đạo ở người.

Hống thị Thanh Long tủy

Nội Đan, Ngoại Đan

Cao Đài đại thụ

 Trở lại Mục Lục