SƠ THIỀN TÂM PHÁP
( Chay lạt 10 ngày đổ lên thì được truyền bửu pháp, TNHT)
BÀI KINH KHI NGỒI THIỀN
Tham thiền giao cảm Phật, Tiên,
Cầu xin Thượng Phụ chứng minh tâm thành.
Hào quang chiếu diệu điển thanh,
Giúp cho tư tưởng con hành huyền công.
Tham thiền hồn hiệp Hư Không,
Hầu khi xuất vía Non Bồng lần lên.
Tìm ra lý chánh luật Thiên,
Không làm tội lỗi tham thiền phát minh.
Ngồi yên cửu khiếu trong mình,
Mở mang thấu đáo thông linh cơ mầu.
Lòng thành tu luyện khẩn cầu,
Ngọc Hoàng Thượng Phụ pháp mầu độ con.

NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

XẢ THIỀN
Công đức tọa thiền lớn biết bao !
Phước lành hồi hướng khắp nơi nào,
Chúng sanh trầm mịch nguyền ra khỏi,
Nhập được huyền môn ngộ Đạo Cao.
Nhứt thiết mười phương Tam Thế Phật,
Chư Tiên Bồ Tát Ba La Mật,
Tam đồ bát nạn đặng minh tâm,
Sanh tử luân hồi đồng giải thoát.

KHẨU KHUYẾT SƠ THIỀN TÂM PHÁP

Trước xem xét Thân, Tâm, Khẩu, Ý,
Sau lặng tìm yếu lý lưu hành,
Cho tường nẻo hóa, nguồn sanh,
Đoạt cơ mầu nhiệm mới thành Chơn Tiên.
Khi bước tới sân thiền tu tịnh,
Lòng trống KHÔNG, không tính không toan,
Để cho thân thể nhẹ nhàng,
Phân thanh lóng trược tiềm tàng Đạo cơ.
Ngồi bán dà ban sơ tu tập,
Định tâm trung thu thập giác quan,
Bấy lâu thế sự rộn ràng,
Cậy Thần Hộ Mạng KIM QUANG giữ gìn.
Mắt nhắm nơi Huỳnh Đình khiếu huyệt,
Tai nghe mà chẳng biết rằng nghe,
Mũi thì hô hấp dặt dè,
Nhẹ nhàng phai phái hướng về nội tâm.
Đúng chuẩn định ba trăm sáu chục,
Tập lần lần phân phút phân giờ,
Điều hòa khắp hết nội cơ,
Hào mao khổng khiếu ban sơ thông đồng.
Giữ tứ thời trong vòng cửu cửu,
Gắng một giờ đổi cựu thay tân,
Ngăn ngừa độc khí nơi trần,
Trường chay, tuyệt dục, lần lần vượt lên.

BÀI LUYỆN THẦN NHÃN, KHAI THIÊN MÔN

Lưỡng tình thâu thập phá cung trung,
Nhứt khiếu huyền quang định tánh thông,
Kiến giả thị chi nhi bất kiến,
Nhơn gian Thiên thượng hạo tao phùng.

KIM QUANG THẦN CHÚ

Thiên Địa Huyền Tôn, vạn khí bổn căn,
Quảng tu ức kiếp, chứng ngộ thần thông,
Tam giới nội ngoại, duy Đạo độc tôn,
Thể hữu Kim Quang, phúc ức ngộ thân,
chi bất kiến, thính chi bất văn,
Bao la Thiên Địa, dưỡng dục quần sanh,
Tụng trì vạn biến, thân hữu quang minh,
Tam giới thị vệ, Ngũ Đế tư nghinh,
Vạn Thần triều lễ, dịch sử lôi đình,
Quỉ yêu tán đởm, tinh quái vong hình,
Nội hữu tích lịch, Lôi Thần ẩn danh,
Đông tuệ giao triệt, ngũ khí huy đằng,
Kim, Quang tốc hiện, phúc hộ thân hình,
Cấp cấp như Ngọc Hoàng Thượng Đế luật lịnh sắc.

Họa phù Tam Thiên bằng tư tưởng.
Đọc Chú lục tự Chơn ngôn là:
Án Ma Ni Bát Rị Hồng”

THI :
Hỏi thử CAO ĐÀI ở chốn nao ?
Người tu trở lại, trở về đâu ?
Phải chăng Tâm đến Cao Đài thượng,
Đài thượng vô vi tại đỉnh đầu.

THI :
Trong tay sẵn có thuật huyền công,
Dự bị sơ cơ phép thuộc lòng,
Buông xả vạn duyên quên thế sự,
Giữ còn Bát Nhã, nhớ Chơn KHÔNG.
Ngồi như pho tượng thân kiên cố
Nhìn tợ mèo rình mắt chú trông.
Miệng ngậm lưỡi cong, hơi thở nhẹ,
Thần nương theo khí đến Tiên Bồng.

NGŨ VỊ TÂN
Chay lạt là điều khử trược thanh,
Nhưng còn mấy món hại thân sanh.
Hành hay khắc thận, khôn tu tập,
Hẹ vốn thương Can, tâm tuyệt khổ,
Kiệu sa tì Thổ, Thổ tan tành.
Nén và khói thuốc là tên giặc,
Công phá Phế Kim, Đạo khó thành.

THI : 

SƠ THIỀN CỬU CỬU
Cửu cửu công phu chẳng chí bền,
Đường Tiên, nẽo Phật khó lần lên,
Tu Tâm chớ vọng điều cao thấp,
Thấp bởi lòng phàm quá bấp bênh.

BỬU PHÁP CHIẾU MINH VÔ VI TAM THANH

( trường chay và tuyệt dục, quyết chí tu giải thoát khỏi luân hồi sanh tử nội kiếp nầy, luyện được Kim Thân hay Phật Tử nội trong thân mình, khi bỏ xác hay qui liễu về cõi Niết Bàn hiệp nhứt cùng Đức Chí Tôn Thượng Đế)

Khẩu khuyết Công Phu Thiền Định

NGỌC HOÀNG THAI TỨC KINH

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5