SIÊU THIÊN
                                      Cơ Giáo Trường Siêu Nhiên
                                           Khai Xuân Tân Mão
2011
                                                      ***

Long Hoa khai chuyển vạn tình thương,
Giáo Chủ kỳ công điểm nhuận thường.
Giáng ngự trần gian ban sắc tứ,
Long Thành Siêu điển tỏ ngời gương.
                       ***
Từ lành tỏa sáng Khắp trời xa,
Điểm định huyền cơ rọi chiếu lòa.
Di Lạc ban vui cơ Thánh Đức,
Phật Vương cứu khổ hội Long Hoa.
                    
                       ***
Giờ thanh vắng hồng ân điểm chiếu,
Lý huyền cơ linh diệu siêu thường;
Rạng ngời Đạo Pháp kim chương,
Đó là ý thức lập trường trung dung.

Từ ý nghĩa cửu cung minh chứng,
Được lập trường bền vững muôn nơi;
Làm cho ánh Đạo tỏ ngời,
Cùng nhau đạt được kỳ thời chơn tâm.

Nay Di Lạc thâm trầm canh vắng,
Điểm Đạo chung phẳng lặng bình tâm;
Truyền chung an tọa thâm trầm,
Những lời điểm giáo cao thâm diệu huyền.

Lễ Kỷ niệm gắn liền xuân Đạo,
Máy huyền vi cơ tạo vuông tròn;
Đường dài chung bước lo toan,
Kỳ công rực rỡ vẹn toàn trước sau.

Từng ý nghĩa Động Đào khai xuất,
Đó chính là lãnh vực Đài Nguyên;
Chơn Như ứng tại Ngươn Điền,
Cùng nhau gìn giữ Khôn Kiền giao phân.

Đâu cũng được chiếu ngần linh điển,
Từ pháp thoàn tiếp chuyển vô vi;
Đại công gìn luyện cho y,
Sắc son bền giữ kiên trì không  phai.

Từng ánh sáng Huệ Đài chưởng chấp,
Hấp hô hòa thu thập hư vô;
Tâm nhiên khai chuyển Hà Đồ,
Luật nghi gìn giữ điểm tô tâm lành.

Xuân Đạo chuyển vận hành trùm phủ,
Có căn cơ đầy đủ hiệp tề;
Cùng nhau tìm rõ hướng về,
Đại Đồng soi sáng trọn bề qui linh.

Ngời linh điển Cung Đình hiện chiếu,
Mới biết rằng huyền diệu do tâm;
Lời châu tiếng ngọc thâm trầm,
Cùng nhau nung nấu chơn tâm của mình.

Sao cho được thâm tình rực sáng,
Sao cho tròn cơ bản giác duyên
Vì sao có luật Chân Nguyên,
Vì sao có luật bí truyền Tổng Qui.

Xuân Đạo chuyển kịp kỳ muôn khắp,
Các nhân hiền thu thập ít nhiều;
Để làm cho kịp mục tiêu,
Vận hành sứ mạng bái triều đại ân.

Thiên Nhiên Thế tinh thần hăng hái,
Bước kỳ công chung lái thuyền duyên;
Đó là sứ mạng bí truyền,
Lập thành khuôn bản giác duyên từng ngày.

Nền Pháp Đạo hoằng khai vạn khắp,
Máy linh thoàn thu thập đơn dương;
Chơn Như ứng lý diệu thường,
Kỳ công rực rỡ ánh gương muôn đời.

Phổ Chơn nghe những lời chỉ huấn,
Bước Đạo mầu bền vững công dày;
Gìn tâm cho trọn Đạo Thầy,
Pháp nguyên bền bỉ từng ngày sáng trong.

Để Nguyên Lý Đại Đồng khai triển,
Để Cơ Qui tiếp hiện đường thi;
Rồi đây sự việc kịp kỳ,
Đúng theo vận chuyển Cơ Qui Mẹ Thầy.

Phổ An nghe lời nầy ghi khắc,
Sắt son gìn điểm đặc chơn tâm;
Bởi vì sứ mạng cao thâm,
Chung nhau gìn giữ âm thầm định đoan.

Thuyền Pháp Đạo còn đang khai chuyển,
Lý diệu mầu ứng hiện muôn nơi;
Cho nên phổ biến kịp thời,
Cũng như vận chuyển ở nơi tịnh trường.

Huệ Quang nghe con đường khai xuất,
Từ vô vi Vô Cực Hư Vô;
Rồi đây mọi việc điểm tô,
Cũng là ngời sáng bến bờ thuyền duyên.

Dù những chuyện gắn liền nhân thế,
Mới thấy rằng thực tế Đạo trường;
Thật là ý nghĩa muôn phương,
Đại Đồng vận chuyển bước bương kỳ thời.

Thiên Huyền nghe đôi lời chỉ giáo,
Bước tầm suy gìn Đạo chơn thiền;
Thật là căn bổn giác duyên,
Đại Đồng khai triển gắn liền Đông Tây.

Ngời sáng mãi rồng mây lượn chuyển,
Bước pháp thiền chơn điển tự minh;
Sáng soi tự ánh chơn huỳnh,
Cũng như nhiếp phục Đơn Đình đều thông.

Bửu Liên Huyền từ trong bí chỉ,
Được lập thành ý nghĩ cho chung;
Thật là sứ mạng kỳ cùng,
Để mà hoàn chỉnh nhiếp cung thọ hành.

Để trình dâng hoàn thành sứ mạng,
Đức ân dày rạng sáng qui linh;
Làm nên trách nhiệm của mình
Cùng nhau trong khối thâm tình đại ân.

Thiên Nhiên Nam tinh thần cởi mở,
Bước Đại Đồng rạng rỡ kỳ công;
Vì đây là điểm khai thông,
Huyền cơ tỏ sáng Đại Đồng cứu dân.

Từng bước đi tinh thần đều chuyển,
Luật Âm Dương chơn điển Mẹ Thầy;
Sáng ngời qui luật Đông Tây,
Hiệp thành trong cuộc đủ đầy đơn kinh.

Thiên Nhiên Qúi thâm tình nghe dạy,
Bước Đạo truyền hăng hái tiến nhanh;
Vì đây là chỗ phận hành,
Cho con đường sáng lưu danh muôn đời.

Đâu cũng có kỳ thời mong đợi,
Để được phần tìm gợi lòng trung;
Cho nhau ý thức tận cùng,
Con đường Nguyên Lý trùng phùng vị lai.

Thiên Nhiên Hiền hôm nay nghe chỉ,
Biết bao ngày ngôi vị còn kia;
Thiền cơ soi sáng mà vìa,
Đại Đồng ý nghĩa sớm khuya gìn tròn.

Đâu cũng được chu toàn ý pháp,
Bước kỳ công ghi tạc danh truyền;
Đạo là ý thức cao nhiên,
Đạo là nền tảng khuôn viên giữ mình.

Thiên Nhiên Kiệt trong tình điểm chỉ,
Giữ tâm lành ngôi vị sáng ngời;
Làm sao hiệp Đạo vào Đời,
Cũng như ý thức  kỳ thời Âm Dương.

Rồi tất cả tình thương chung lối,
Để mở mang sớm tối thọ trình;
Đạt thành ý nghĩa siêu linh,
Thông toàn bí chỉ điển huỳnh tuệ quang.

Thiên Nhiên Trinh việc làm cao quý,
Bước kỳ công thọ chỉ Đại Đồng;
Càng làm rực rỡ phi phong,
Tinh tường điểm chỉ khai thông sáng ngời.

Đâu cũng có Đạo Đời chung hướng,
Đâu cũng là điểm lượng Dương Âm;
Để làm ý thức thậm thâm,
Chơn thường chiếu tỏa diệu trầm Chân Như.

Thiên Nhiên Phương lời thư điểm chuyển,
Ý thức rằng ứng hiện tâm kinh;
Sáng ngời ở chỗ chơn linh,
Đuốc quang soi khắp muôn nghìn chúng sanh.

Còn bao việc ngọn ngành sau trước,
Cũng được phần lần lược khai thông;
Để mà rạng rỡ kỳ công,
Để tròn sứ mạng Đại Đồng Cơ Qui.

Thượng Tỉ Thông lời thi cao cả,
Bước Đạo truyền hiển hóa huyền cơ;
Rồi đây rực rỡ cõi bờ,
Nhờ tròn pháp Đạo đơn thơ ứng truyền.

Càng thông xuất diệu huyền linh ứng,
Càng thấy mình bền vững đức tin;
Để lo mọi việc hành trình,
Tiến lên đường hướng phục bình Chơn Như.

Thiên Nhiên Hảo lời thư điểm dạy,
Mức Đại Đồng hăng hái nhanh bương;
Bao nhiêu sự việc siêu thường,
Ứng trong linh vị lập trường chơn tâm.

Nguồn đuốc pháp diệu trầm, linh diệu,
Càng ngời linh tiêu biểu đạo thiền;
Đó là ý nghĩa khuôn viên,
Cũng như sự việc bí truyền ân ban.

Bửu Tiền Hương tên vàng sổ ngọc,
Bước kỳ công thường đọc bí truyền;
Lập thành hai chữ hống viên,
Chơn như nhiếp phục kỳ truyền huệ linh.

Rồi bao việc thường tình thế sự,
Cũng chuyển thành danh dự cho chung;
Cho nên sự việc ứng dùng,
Lập trường bí chỉ tương phùng đại công.

Bửu Truyền Hương tấm lòng sáng mãi,
Điều duyên cơ trọng đại vô cùng;
Gợi vào chí cả viên dung,
Tinh thần ý chí trùng phùng đệ huynh.

Đem cái nghĩa cái tình trao gởi,
Cho Đại Đồng gởi tới Mẹ Thầy;
Càng đem ý chí hôm nay,
Cho bài pháp Đạo cho bài tâm kinh.

Bạch Liên Phong niềm tin bí chỉ,
Cũng được phần cao quý biết bao;
Cho nên ánh sáng rực làu,
Kỳ công khai triển rực màu điền trung.

Càng dâng hiến trùng phùng bản vị,
Càng quán thông bí chỉ nơi mình;
Đó là sự việc tâm linh,
Đó là ý nghĩa công trình công phu.

Bửu Tuyền Hương mặc dù bương trải,
Sáng soi ngời nhuận tải chơn tâm;
Làm cho sự Đạo thâm trầm,
Làm cho ý Đạo thậm thâm cao dày.

Bước Kỳ công chờ ngày đã định,
Sứ mạng truyền điểm chính tâm khai;
Làm sao cho được kịp ngày,
Để con thuyền Đạo vạn dày liên giao.

Bạch liên Sang một màu tin tưởng,
Pháp Đạo hành muôn lượng hồng ân;
Càng nghe bí pháp chiếu ngần,
Tuệ quang khai xuất, chơn thần sáng thông.

Càng tinh tấn gìn thông luyện kỷ,
Càng tiến nhanh trong ý trong tâm;
Càng nghe ánh sáng diệu trầm,,
Hồng ân đại điểm thậm thâm nhiếp hòa.

Bửu Quang Hương hiện là tâm nguyện,
Bước kỳ công gìn luyện rán nhanh;
Để còn đạt được ân lành,
Từ trong ý nghĩa tạo thành hôm nay.

Nhiều thử thách bởi dày nghiệp thế,
Đã chuyển luân qua hệ trần ai;
Đường đi bao cuộc vắn dày,
Tìm trong ý nghĩa hoằng khai mới tròn.

Đây lời chuyển vẫn còn tiếp chuyển,
Sáng ngời linh chơn điển diệu thường;
Đó là công cuộc chiêu chương,
Lập thành nền tảng kỷ cương trong đời.

Đâu cũng được tuyệt vời ban chiếu,
Nghĩa ân dày linh diệu cơ truyền;
Đại Đồng soi sáng giác duyên,
Tâm minh ý hiệp nguơn điền hoát thông.

Trần Văn Đòan nghe lòng cảm hóa,
Bước kỳ công cao cả từ lâu;
Ngày nay thấy được nhiệm mầu,
Cũng như tất cả cao sâu bí truyền.

Phải nhanh bương gắn liền hướng tới,
Phải làm sao diệu vợi công trình;
Đạt thành  ý cả đức tin,
Nâng cao phẩm nhiệm khuôn trình xa xăm.

Thiên Nhiên Hãn thậm thâm bí yếu,
Rất dầy công linh diệu càng cao;
Huyền vi chiếu rõ đủ màu,
Tinh tường bí chỉ lược thao hành trình.

Vì sứ mạng của mình là đó,
Bước Đại Đồng soi tỏa cho chung;
Ngời linh thể hiện đại hùng,
Nâng cao tiến bước cho chung đồng nhờ.

Bửu Huyền Hương lời thơ điểm chỉ,
Biết rằng bao quyền quí đại hiền;
Sáng ngời hai chữ giác duyên,
Chỉ còn thọ chỉ bí truyền cho thông.

Thông cái chỗ Đại Đồng tâm pháp,
Để sau nầy hòa ráp phẩm ngôi;
Bao nhiêu sự việc yên rồi,
Bao nhiêu ý nghĩa trau giồi tấn tinh.

Bửu Minh Hương trọng gìn khuôn Đạo,
Ngày cận ngày cơ tạo linh thông;
Để mà tiến bước kỳ công,
Trên đường sứ mạng Đại Đồng Liên Chi.

Bởi sứ mạng đơn trì khai chuyển,
Bởi luật truyền chơn điển minh thông;
Ngời cơ ứng tỏa Đại Đồng,
Sáng soi muôn thuở ân phong Thượng đài.

Bạch Liên Thiền trong ngày xuân Đạo,
Được nghe phần điểm giáo tâm linh;
Sáng soi trên bước hành trình,
Cũng như  ý nghĩa ngời linh chương đài.

Nên Pháp Đạo giồi mài tinh tấn,
Pháp tâm lành chiếu ẩn trong tâm;
Huyền cơ soi sáng diệu trầm,
Càng khai gương tỏa thậm thâm muôn trùng.

Thái Thị Chín trùng phùng Đạo sự,
Thêm sáng ngời ý tứ định đoan;
Làm cho rực rỡ điển vàng,
Làm cho ý  thức ngày càng rộng khai.

Nay  sự việc yên bày nhân bản,
Thì tiến nhanh từng đoạn hồng ân;
Bao nhiêu ý thức tinh thần,
Cũng như sự việc sáng ngần lý Qui.

Ban Thánh danh đúng thì cao cả,
Bạch Liên Nghi  đồng tỏa hồng từ;
Rạng ngời ý nghĩa bài thư,
Sáng trong đường hướng điểm từ Thượng Cung.

Công Thị Tuyết trùng phùng Đạo chuyển,
Rồi ngày càng ứng hiện thêm nhanh;
Để mà ứng với sự thành,
Cũng như công cuộc vận hành trên ban.

Bao nhiêu việc lớp lang đầy đủ,
Cũng gọi là nghĩa vụ vô vi;
Con đường Pháp Đạo tuân y,
Cũng như soi sáng huỳnh kỳ thượng trung.

Bửu Tuyết Hương được phong Danh Thánh,
Để từ đây soi ánh Đạo Đời;
Làm cho rực rỡ muôn nơi,
Ứng trong ý nghĩa tuyệt vời trùng hưng.

Lê Kim Hạnh trùng phùng tự toại,
Bước Đạo mầu hăng hái sớm trưa;
Ngày nay đạt được kịp vừa,
Trong phần sứ mạng tiếp đưa nhân hiền.

Lời son sắt gắn liền tâm ý,
Đức Đạo ngời soi vị, soi căn;
Cũng như sự việc tiềm năng,
Trong phần linh diệu thâm trầm cao sâu.

Ban Danh Thánh mặc dầu điểm chuyển,
Vẫn còn trong ứng hiện nhiều phần;
Vẫn là ý nghĩa tinh thần,
Đề danh đây Bạch Liên Dân tỏ tường.

Còn nhiều việc soi gương tâm chí,
Để ban truyền cao quý Thiên ân;
Để lo trong việc tinh thần,
Cùng nhau gìn trọng ân Đại Đồng.

Trần Phú Xuân tấm lòng triêm trải,
Được hồng ân đáp lại như nguyền;
Gìn tâm soi rạng cổ kim,
Lào thông bí chỉ Khôn Kiền giao phân.

Nghe những phần hồng ân cao cả,
Nghe những phần công quả tìm phương;
Cũng như soi sáng tấm gương ,
Cho Đời cho Đạo kỷ cương chí thành.

Được ban phần Thánh danh như ý,
Là bao ngày ngôi  vị xa xưa;
Thiên Nhiên Sắc điểm thượng thừa,
Đại Đồng tâm pháp rước đưa chung thuyền.

Trần Thị Huệ gắng liền chung hướng,
Cũng gọi là tư tưởng nhiếp thông;
Lo cơ ứng hóa Đại Đồng,
Lo cơ huyền diệu từ trong bí truyền.

Để đạt được kỳ thiên phưởng phất,
Để thấy mình tín mật huyền vi;
Rồi đây cũng được chuyển đi,
Lập trường bí chỉ trường thi Đại Đồng.

Bạch Liên Âm tinh thần trao trọn,
Thánh danh nầy từng món kim cung;
Ban cho để được trùng phùng,
Nhiếp thông, nhiếp phục hườn cung chương đài.

Ngọc Kim Duyên vắn dài thời đoạn,
Đã trải qua dày dạn công trình;
Làm trong cơ cuộc nhân sinh,
Làm cho sự việc thâm tình cao nhiên.

Đời có những việc riêng gìn giữ,
Thì Đạo càng danh dự phải lo;
Làm sao cho đúng vai trò,
Làm sao cho trọn con đò rước đưa.

Nghe sự việc say sưa hăng hái,
Bước thuyền duyên trọng đại vô cùng;
Đó lời điểm chỉ tình chung
Cho con đường tiến tận cùng kỳ công.

Vậy đôi câu tấm lòng cởi mở,
Cho toàn chung ghi nhớ hôm nay;
Ngày xuân Đạo Pháp rạng bày,
Cũng như tiến tới trong ngày kỳ công.

Còn nhiều việc ân phong thêm nữa,
Nhưng còn chờ để hứa, để trao;
Trao cho đúng với sắc màu,
Trao cho đúng với công lao của mình.

Đâu là sự thâm tình ghi khắc,
Đâu là phần định đặt duyên trường;
Đạo là hiệp nhứt Âm Dương,
Nghịch duyên thì mới thông tường thuận duyên.

Hỡi các lành nhân căn cơ sứ mạng ! từng bước hành trình Đạo Pháp được nâng cao để kịp trào lưu tiến hóa chung trong toàn vũ trụ, nên rất cần sự phát triển tự thân làm mục tiêu cơ bản trong mỗi vận hành. Hôm nay nhân ngày xuân Đạo, Bần Đạo điểm chỉ thêm trong phần xây dựng ngôi Thánh Tịnh nầy bước sang năm mới các lành nhân căn cơ sứ mạng hãy cố gắng hoàn thành phần tiền diện, thì việc kế tiếp càng được nhanh hơn. Bần Đạo có đôi hàng ban hồng ân từ giả chung toàn tất.

                                                                                Thăng

Trở Lại Mục Lục

Mời Xem tiếp các bài

Thầy Dạy Con Minh An ( Trương Ngọc An )

MINH AN LÃNH PHÁP NHỊ BỘ NÃM   2001

LÝ PHÁP TAM THIÊN BÍ CHỈ

Thánh Giáo Khai Xuân Tân Mão