TRÌNH BÀY CÁCH SẮP XẾP
MA PHƯƠNG MẶT TRĂNG

Thiền sư có câu kệ rằng:
Trèo cây vịn níu  có chi  rành.
Lên chót buông tay mới đại danh .
Đêm lặng canh khuya câu chẳng cá.
Đầy thuyền chỉ có bóng trăng thanh
*       *
*

Tôi nhớ lại bài thơ dạy đạo của Đức Cao Đài :

Mối đạo từ đây gắng vẹn gìn
Tu hành khổ hạnh nhớ đinh ninh
Lòng thành một tấm  Trời soi xét
Gương rạng nghìn thu nguyệt chiếu minh
Gai gốc lần dò công trước gắng
Thảnh thơi có lúc buổi sau dành
Vòng trần chìm nổi từ đây dứt
Công quả tua bền độ chúng sanh.

Minh Hoà suy nghĩ đến  “bóng trăng thanh”, “nghìn thu nguyệt chiếu minh” rồi liên tưởng đến Ma Phương Mặt Trăng 81 số gồm 9 hàng 9 cột của Huynh Thiện Ngộ sắp xếp và giải thích, với 9 tuần Cúng Cửu 81 ngày, sau khi chết của tín đồ Cao Đài .
Cũng có mối quan hệ  9x9 = 81 nạn của thầy trò Đường Tam Tạng trên đường đi thỉnh kinh Tây Phương.

Minh Hoà phát tâm trình bày lại cho các bạn đạo gần xa nhằm chia sẻ hiểu biết trên đường tu học .
Ma phương Mặt Trăng gồm 81 số được sắp xếp 9 hàng 9 cột sao cho tổng số mỗi đường dọc , ngang và chéo như nhau là: 369.

 Trước khi sắp xếp Minh Hoà ôn lại Lạc-Thơ, hay Ma phương Sao Thổ gồm 9 số sắp thành 3 hàng 3 cột , theo cách hướng dẫn của Đạo Sư Minh Nhân .
   Ta viết thứ tự 9 số từ 1 đến 9 thành ba hàng ba cột như sau:

                             

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Nhận xét bốn đường ngang, dọc và hai đường chéo đều có tổng số 15,
nhưng tổng số bốn đường chu vi tổng số không bằng 15.
Vậy ta phải an vị cho các đường có tổng số là:15.
Cách an vị như sau:
Trục ngang 4, 5, 6 và trục dọc 2, 5, 8  ta quay 2 trục cùng chiều thuận theo kim đồng hồ 45 độ ta có như sau:

4

 

2

 

5

 

8

 

6

                    Còn lại hai đường chéo 1,5,9 và 3,5,7 ta quay ngược chiều kim đồng hồ 135 độ ,
như vậy ta sẽ có Ma-phương:

4

9

2

3

5

7

8

1

6

 Như vậy ta đã an vi được Ma-phương sao Thổ .

 Sau đây tôi giới thiệu Ma-phương 81 số gồm chín hàng chín cột sắp tự nhiên :

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

            I- Bước 1:
        Ta chia ra 9 ô và đặt tên theo thứ tự:
                A, B, C, D, E, F, G, H, K

A:

1

2

3

 

10

11

12

 

19

20

21

 

B:

4

5

6

 

13

14

15

 

22

23

24

 

C:

7

8

9

 

16

17

18

 

25

26

27

 

D:

28

29

30

 

37

38

39

 

46

47

48

E:

31

32

33

 

40

41

42

 

49

50

51

 

F:

34

35

36

 

43

44

45

 

52

53

54

 

G:

55

56

57

 

64

65

66

 

73

74

75

 

H:

58

59

60

 

67

68

69

 

76

77

78

 

K:

61

62

63

 

70

71

72

 

79

80

81

Ta viết gọn lại như sau:


M:

A

B

C

 

D

E

F

 

G

H

K

II- Bước 2: Ta lần lượt Lạc Thơ hóa 9 ô như sau:


A:

1

2

3

 

A’:

10

21

2

 

10

11

12

à

 

3

11

19

 

19

20

21

 

 

20

1

12

A’ ta có tổng số chung là 33

 

B:

4

5

6

 

B’:

13

24

5

 

13

14

15

à

 

6

14

22

 

22

23

24

 

 

23

4

15

B’ ta có tổng số chung là 42

C:

7

8

9

 

C’:

16

27

8

 

16

17

18

à

 

9

17

25

 

25

26

27

 

 

26

7

18

C’ ta có tổng số chung là 51

 

D:

28

29

30

 

D’:

37

48

29

 

37

38

39

à

 

30

38

46

 

46

47

48

 

 

47

28

39

D’ ta có tổng số chung là 114

 

E:

31

32

33

 

E’:

40

51

32

 

40

41

42

à

 

33

41

49

 

49

50

51

 

 

50

31

42

E’ ta có tổng số chung là 123

 

F:

34

35

36

 

F’:

43

54

35

 

43

44

45

à

 

36

44

52

 

52

53

54

 

 

53

34

45

F’ ta có tổng số chung là 132

G:

55

56

57

 

G’:

64

75

56

 

64

65

66

à

 

57

65

73

 

73

74

75

 

 

74

55

66

G’ ta có tổng số chung là  195

 

H:

58

59

60

 

H’:

67

78

59

 

67

68

69

à

 

60

68

76

 

76

77

78

 

 

77

58

69

H’ ta có tổng số chung là  204

 

K:

61

62

63

 

K’:

70

81

62

 

70

71

72

à

 

63

71

79

 

79

80

81

 

 

80

61

72

K’ ta có tổng số chung là 213

 

M:

A

B

C

 

M’:

A’

B’

C’

 

D

E

F

à

 

D’

E’

F’

 

G

H

K

 

 

G’

H’

K’

 

 Thay tổng số M’ ta có:

M’:

33

42

51

 

 

114

123

132

 

 

195

204

213

 

III- Bước 3:
Ta Lạc Thơ hóa M’ thành M”:

M’:

A’

B’

C’

 

M”:

D’

K’

B’

 

D’

E’

F’

à

 

C’

E’

G’

 

G’

H’

K’

 

 

H’

A’

F’

Ta thay số M”:


M”:

114

213

42

 

51

123

195

 

204

33

132

Ta có tổng số chung là 369.


Ta thay số các Ma Phương D’, K’, B’, C’, E’, G’, H’, A’, F’
Vào bảng thành 9 hàng 9 cột như sau:

37

48

29

70

81

62

13

24

5

30

38

46

63

71

79

6

14

22

47

28

39

80

61

72

23

4

15

16

27

8

40

51

32

64

75

56

9

17

25

33

41

49

57

65

73

26

7

18

50

31

42

74

55

66

67

78

59

10

21

2

43

54

35

60

68

76

3

11

19

36

44

52

77

58

69

20

1

12

53

34

45

  Vậy ta đã an vị Ma Phương Mặt Trăng gồm 9 cột dọc,
9 cột ngang và 2 đường chéo là 20 đường có tổng số chung là 369. 

Đạo sư Minh Nhân có thơ rằng:
Vẫn biết Chơn Như là thực tại
Nhưng trong trần hệ lụy trần ai
Nguyệt lồng đáy nước lung linh nguyệt
Nguyệt với ta đây một cảm hoài.

MA PHƯƠNG MẶT TRĂNG

37

48

29

70

81

62

13

24

5

30

38

46

63

71

79

6

14

22

47

28

39

80

61

72

23

4

15

16

27

8

40

51

32

64

75

56

9

17

25

33

41

49

57

65

73

26

7

18

50

31

42

74

55

66

67

78

59

10

21

2

43

54

35

60

68

76

3

11

19

36

44

52

77

58

69

20

1

12

53

34

45

Ta nhận xét thấy rằng sau khi an vị 2 trục chéo của Ma Phương ban đầu quay nghịch 1350, 2 trục ngang và dọc của Ma Phương ban đầu quay thuận 450.
Ta quan sát Ma Phương và chiêm nghiệm thấy tâm số 41 cố định,
mỗi vòng ta có 8 số được tô màu:
- Màu xanh dương
        - Màu vàng
        - Màu đỏ
        - Màu xanh lá

        * Ví dụ: Màu xanh dương

37

 

81

 

5

 

 

 

 

 

9

 

41

 

73

 

 

 

 

 

77

 

1

 

45

37 + 81 + 5 = 37 + 9 + 77 = 77 + 1 + 45 = 45 + 73 + 5 = 123
Vì các cạnh bằng nhau nên ta xoay khung này thành 4 dạng mà không thay đổi tổng số hàng hay cột.
Mặt khác, ta có thể lật ngược khung này lên:

77

 

1

 

45

 

 

 

 

 

9

 

41

 

73

 

 

 

 

 

37

 

81

 

5


Và ta cũng xoay được 4 dạng nữa.
Như vậy khung màu xanh khi quay ta có 8 dạng khác biệt
Tương tự các khung có màu đỏ, vàng, xanh lá cũng vậy.
Tóm lại 4 màu này quay tạo ra có tất cả:
8 x 8 x 8 x 8 = 4096 Trường hợp cá biệt       
Mặt khác số 123 cũng là tổng số chung của các cạnh các màu, nên ta có thể hoán vị các màu sắc lẫn nhau được, điều này dẫn đến phong phú thêm cho Ma Phương,
với 4 màu nên ta có 4! (giai thừa 4) trường hợp.
4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24
Vậy các vòng số màu xanh, đỏ, vàng, xanh lá cây vừa xoay vừa hoán vị cho nhau, có thể tạo ra tất cả là:
4096 x 24 = 98.304 trường hợp cá biệt
Từ 1 lời giải ban đầu dẫn đến 98.304 lời giải cá biệt là do phát hiện được 4 vòng số đã tô màu. Thật là điều kì diệu!
Nhận xét: Với Ma Phương 81số, trừ tâm (41), còn lại 80 số mà 4 vòng mỗi vòng 8 số cộng chung tất cả là 32 số, số dịch đổi, còn lại các số cố định giữ yên vị trí :
80 – 32 = 48 số
Tỉ số giữa số ĐỘNG và số TỊNH là:

Ta thấy số 2 là số lưỡng Địa, chỉ về đất nhưng trong trường hợp này đại biểu cho phần ĐỘNG. Ngược lại, số 3 tam thiên chỉ về Trời lại là ở phần TỊNH. Cũng là điều kì diệu!
ĐẠO KHÔNG NGOÀI ÂM – DƯƠNG, CHẴN – LẼ, ĐỘNG – TỊNH

Tôi xin mượn mấy câu kinh trong Đại Thừa Chơn Giáo kết luận phận tìm hiểu cúng cửu 81 ngày của Đạo Cao Đài với Ma Phương Mặt Trăng như sau:
Phép biến hóa từ đầu suốt cuối
Khai huyền quang tánh muội đắc thông
Chủ nhơn ông (41) thử kiếm tầm?
Cho thông chỗ hữu khỏi lầm chỗ vô
Thiên bàn là cái bản đồ
Xem ngoài mà biết điểm tô trong mình.
Tuy là sự giả hình sắp đặt
Trái trông sao thì mặt cũng in
Người tu phải biết giữ gìn
Chuẩn thằng quy cũ mà tìm thiên cơ”.

Riêng tôi có thơ rằng:
Trăng hẹp vành soi tình mấy thuở
Lối xưa trở lại chốn Đào nguyên
Cho hay ý định muôn duyên hợp
Rực rỡ trăng tròn hiển dáng Tiên.

Minh Hòa
Ngày 20/4/2009

 Ma phương Sao Kim

Thư Viện 1      4   5