MA PHƯƠNG SAO KIM
Trước khi sắp xếp Ma phương Sao Kim , Minh Hoà mời các bạn đọc
bài kinh Đoạn Nghiệt ( HT Ban Chỉnh Đạo), và cùng cầu mong chúng ta được đoạn trừ oan nghiệt đặng nhẹ nhàn trên bước đường tu học, cũng hiểu thêm quyền năng pháp nhiệm của Đức Ngài.
Kinh Đoạn Nghiệt
Ánh Thái-cực biến sanh Thái-bạch
Hiện Kim-Tinh, trọng trách Linh-Tiêu
Quyền năng vâng thửa Thiên Triều
Càn Khôn thế giới dắt dìu Tinh quân
Đạo khí ngưng mấy từng mây phủ
Lạc quan vào làm chủ qui tâm
Đoạn trần tuyệt dứt lổi lầm
Hiệp phần tái tạo tay cầm huệ căn
Pháp tiêu diêu bủa giăng cứu độ
Cỏi ta bà dạy dổ muôn sanh
Hỗn ngươn định hội giữ lành
Ba mươi sáu cỏi chơn thành triều ngưng.
Thâu vạn vật chuyển luân tạo hoá.
Ngoài cung hư chơn giả tận tường
Hạo nhiên hội hiệp không nhường
Trừ tâm trần tục đến đường vĩnh sanh
Thâu tam quang hoà danh như ý
Hạc thanh chầu chơn vị qui tôn
Trừ thân tục, xuất chơn hồn
Nước hằng sống ngự, vĩnh tồn cửa không.
Nam mô Lý Thái Bạch Tiên trưởng kiêm Giáo Tông Đ Đ T K P Đ
I . Giới thiệu :
Ma-Phương sao Kim gồm 49 số từ 1 đến 49 , được sắp thành 7 hàng 7 cột sao cho tổng số mỗi hàng , mổi cột và hai đường chéo bằng 175 . Ta có tất cả 16 đường .
Trước hết ta lập bảng 49 số viết theo thứ-tự tự nhiên như sau :

            1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

  II.   Cách sắp xếp :
 a/  Quay hai trục ngang và dọc theo chiều thuận kim đồng hồ 45 độ .
 b/  Quay hai trục chéo theo chiều nghịch kim đồng hồ 135 độ . Ta có như sau :


22

 

 

49

 

 

4

 

23

 

41

 

11

 

 

 

24

33

18

 

 

7

13

19

25

31

37

43

 

 

32

17

26

 

 

 

39

 

9

 

27

 

46

 

 

1

 

 

28

 
Như vậy ta đã an vị được 25 số, còn 24 số chưa an vị ta tiếp tục sắp xếp như sau:
a) 4 số giữ nguyên như ban đầu: 8, 14, 36, 42

  

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

 

 

 

42

 

 

 

 

 

 

 

b) 4 số hoán vị đối xứng qua tâm: 10, 12, 40, 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40

 

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

10

 

 

c) 8 số đối xứng qua trục dọc: 15, 21, 29, 35,2, 6, 44, 48


     

6

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

15

 

 

 

25

 

 

 

35

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

 

 

 

 

48

 

 

 

44

 

  d) 8 số đối xứng qua trục ngang:    3, 5, 45, 47 ,  20, 16, 30, 34
                                                       

 

 

45

 

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

34

 

 

 

 

25

 

 

 

 

16

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

5

 

 

  Ta ráp 24 số gồm có 8 dọc 8 ngang, 4 số đối xứng tâm, 4 số cố định vào bảng số đã quay trục, ta có bảng kết quả như mong muốn.

22

6

45

49

47

2

4

8

23

40

41

38

11

14

21

30

24

33

18

34

15

7

13

19

25

31

37

43

35

16

32

17

26

20

29

36

39

12

9

10

27

42

46

48

3

1

5

44

28

 Tổng số 7 hàng dọc, 7 hàng ngang và 2 đường chéo = 175.
Nhận xét (màu vàng): 
24 + 33 + 18 = 18 + 31 + 26  = 26 + 17 + 32  = 32 + 19 + 24 = 75

Nhận xét (màu xanh):
23 + 41 + 11 = 11 + 37 + 27 = 27 + 9 + 39 = 39 + 13 + 23 = 75
  Nhận xét (Màu đỏ):
22 + 49 + 4 = 4 + 43 + 28 = 28 + 1 + 46 = 46 + 7 + 22 = 75
Cho nên các vòng số có thể quay thành 8 dạng khác nhau,
có 3 vòng sẽ có tất cả là: 8 x 8 x 8 = 512 dạng
Mặc khác, ta có thể hoán vị các vòng số xanh, đỏ, vàng lẫn nhau,
ta có 6 trường hợp: 1 x 2 x 3 = 6
Tóm lại các vòng số vừa quay vừa hoán vị sẽ tạo ra các tình huống khác biệt là:
8 x 8 x 8 x 6 = 3072 dạng cá biệt.
Đây là 3072 dạng cá biệt của Ma Phương Sao Kim gồm
3000 thế giới và 72 địa cầu
như trong bài kinh Đại La Thiên Đế:
“Thượng chưởng tam thập lục thiên, tam thiên thế giới”
“Hạ ốc thất thập nhị địa, tứ đại bộ châu”
Cũng là 3000 phẩm Giáo hữu và 72 phẩm Giáo sư trong Cửu Trùng Đài vậy.
Người hành giả tu luyện khí công, bằng hơi thở hậu thiên, tiến đến hơi thở bên trong (chơn-tức) hay còn gọi là tiên thiên khí, chính khi đó phát hiện được năng lực của khí-luân-xa chuyển động trên bộ đầu nghe mát mẻ như vậy mới có kết quả …..
Nam Mô Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh, Kiêm Giáo Tông Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Ngày 21 tháng 5 năm 2009
Minh Hòa

 Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1          4     5