Thánh Đức Qui Nguyên 

Xuất huyền nhập tẫn mới là trường sanh.

 Linh Bửu Đàn, ngày 15 tháng 10 năm Nhâm Thân

THI:

  Giáo hóa môn sanh ở bụi hồng,

  Chủ truyền Đạo Pháp luyện tâm không;

  Tiên ban ân huệ con tu tịnh,

  Ông giáo con hành đắc lục thông.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy: Này các con! Thầy hằng dạy các con Đạo ở nơi tâm con tu cho đắc khỏi tầm nơi đâu, mà các con không lo tu để cái tâm phóng đi mãi thì các con đi trong đêm tối.

Vậy nay Thầy dạy các con tự lo tu thì rõ biết cái lý Đạo mà hành.

 THI BÀI:

  Thiên với Địa, âm dương nhị khí,

  Sanh muôn loài tức thị Đạo Trời;

   Hồng trần mảnh đất chơi vơi,

  Đến khi luân chuyển vậy thời khổ nguy.

  Muốn giải thoát lấy chi làm gốc?

  Nơi thân con bảo bọc tinh thần,

   Cũng nhờ đức cả hồng ân,

  Đất Trời ban bố tinh thần lớn khôn.

  Muốn học Đạo tầm tôn chánh lý,

  Tầm chơn sư dạy chỉ chơn truyền,

   Tu hành chẳng Phật thì Tiên,

  Song tu Tánh Mạng mối giềng Đạo Cao.

  Người quân tử anh hào tự giác,

  Bực nguyên nhân thượng đạt chơn truyền,

   Thương cho khách tục vô duyên,

  Không tu không luyện vào miền âm ma.

  Muốn giải thoát tự ta cởi mở,

  Xác thân còn tạm ở cõi trần,

   Luyện sao cho đặng pháp thân,

  Đắc thành Tiên Phật mới rằng người tu.

  Thầy dạy con công phu luyện kỷ,

  Nhiếp tâm phàm diệt quỉ trừ ma,

   Đêm khuya vào lúc canh ba,

  Xuất huyền nhập tẫn mới là trường sanh.

Hủng! Bổn nguyên ra sao?

Hủng bạch: Bạch Thầy, bổn nguyên là Thầy dạy chi đó mà hành là nguồn gốc của Thầy.

Thất! Bổn nguyên sao?

Thất bạch: Bạch Thầy, là chơn truyền gốc của Thầy truyền khi xưa cho đệ tử cấp nhứt.

- Con phải biết những cái gì đồng tử viết là không phải bổn nguyên, con nên rõ kẻo sai lạc lý Đạo.

- Bạch Thầy, con lúc nào cũng tuân lịnh Thầy dạy ở Linh Bửu Đàn năm (1981): “Ngày sau có sái còn tri lời Thầy”.

- Con có biết hai chữ đồng tử chưa?

- Bạch Thầy, đồng tử là người hộ điển cho Thầy.

- Đồng điển với Thầy mà khi tâm phàm dấy động là lạc sai làm sao các con biết?

- Bạch Thầy, chơn truyền quy củ để lại có đủ.

- Thầy lập Đạo, Thầy chưa có viết ra bài kinh nào, chỉ có bài kinh Chốn Bồng Lai. Các con biết hai bài thệ nguyện cũng các con viết. Nhưng bài nào có Thầy ứng hóa là đúng. Con phải biết Đạo là kinh vô tự!

Bổn nguyên của Thầy lập Đạo có một điều là cái Thiên Nhãn làm gốc đó con! Nếu các con tầm cho ra cái lý Thiên Nhãn thì các con tu đắc Đạo. Vậy Thầy khuyên các con cứ lo tu vì Thầy có viết ra mười điều khuyên, nếu các con không lo tu thì Hội Long Hoa các con làm sao kịp đặng? Vậy các con lo tu cho kịp lúc.

Vậy Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

Thư Viện 1      4   5