TỨ TỔ QUI GIA

Trời có tứ tiết, con ngừời có tứ chi thể theo Hà Ðồ là 4 cung : Càn, Khôn, Ly, Khảm. Phép tu do sư phụ truyền giáo là vận chuyển hư vô cho 4 cung ấy giao thông qui về một (Tứ tổ qui gia) là nhứt bổn sơ khai sanh sanh hoá hoá kêu rằng Ðạo do lý tự nhiên, cho nên tu, tâm phải cho yên lặng, vận chuyển cho điều hoà thì mới có vẻ lưu thông. Bần đạo xem chư đệ phần nhiều tu cho có chừng lấy có, như thế Ðạo chậm phát. Nên nhớ rằng ngồi tu trước Thiên Bàn có chư thần ghi chép công cán ấy, đó là làm việc với Thượng Ðế (Tứ thời triều Thiên) chẳng phải dễ, nên hiểu mà để ý, lo cho tròn phận sự. Sau này dạy tiếp,. Bần đạo xin kiếu.

Giác tánh  huyền lunh chiếu Phật Ðài,
Minh kinh vô tự luyện thần khai,
Kim truyền giáo lý thông Thiên Ðạo,
Tiên thể linh đơn thụ thánh thai.

L.A. 26.12.1935

Thư Viện 1      4   5