TỨ THỜI CÔNG PHU 

Giờ tu: Tý, NGọ, Mẹo, Dậu là bốn giờ trong mỗi ngày mà khí hư vô thay đổi; khí trược giáng xuống, khí thanh xông lên, nên Đức Thầy mới định cho hàng đệ tử phải công phu, lo vận hành đạo pháp trong những giờ ấy để hô hấp lắng thanh khí hầu bồi bổ cho ngươn thần. Ngoài ra người mới tu trong vòng ba năm tám tháng cần lo tu thêm giờ Dần, giờ Thân vì trong hai giờ ấy khí dương thạnh, tinh ba sinh sản, tu đơn mau phát hóa.
Mỗi ngày có hai giờ âm và dương.
 Giờ dương từ 23 giờ đến 1 giờ khuya và từ 5 giờ đến 7 giờsáng.
Người mới tu nên tu từ 22 giờ 30 đến 12 giờ khuya và từ 4 giờ đến 5 sáng. Nếu ban ngày vì bận việc,
 sự tu thiếu sót thì ban đêm phải tu từ 3 giờ đến 5 giờ hoặc 6 giờ sáng đặng bổ khuyết.
Giờ âm từ 11 giờ trưa đến 13 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ.
Mỗi ngày phả tu cho đủ bốn thời mới kể một công và phải đúng ba ngàn công mới được thành chánh quả.
Thầy nói: “Công mãn tam thiên đơn chiếu triệu, 
Siêu phàm nhập thánh bộ tiên hương”
(Tu đủ 3000 công thì đặng chiếu triệu và chứng quả tiên tịch).
Cao Đài Ngoại Khuyết 

 

Thư Viện 1      4   5