Tu chân cửu yếu

修真九要序

Đệ nhất yếu - Khám phá thế sự 勘破世事第一要

Đệ nhị yếu - Tích đức tu hành 积德修行第二要

Đệ tam yếu – Tận tâm cùng lý 尽心穷理第三要

Đệ tứ yếu - Phỏng cầu chân sư 访求真师第四要

Đệ ngũ yếu - Luyện kỉ trúc cơ 炼己筑基第五要

Đệ lục yếu - Hòa hợp Âm Dương 和合阴阳第六要

Đệ thất yếu - Thẩm minh hỏa hậu 审明火候第七要

Đệ bát yếu - Ngoại Dược liễu Mệnh 外药了命第八要

Đệ cửu yếu - Nội Dược liễu Tính 内药了性第九要

Thư Viện 1      4   5

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí .Webmaster Trương Ngọc An