Tìm hiểu thơ phú trong 'Tính mệnh khuê chỉ

Khẩu quyết của Hứa Tinh Dương:
Tinh hoa của âm dương nhị khí
Đã sinh thành vạn vật kiền khôn

Khẩu quyết của Trương Tử Dương:
Từ trong hoảng hốt tìm chân tượng
Từ chốn yểu minh thấy chân tinh

Khẩu quyết của Hoàn Dương Tử:
Nhật tinh mà hợp với nguyệt hoa
Sẽ có chân diên sinh tại thế

Khẩu quyết của Trương Dụng Thành
Nếu hỏi chân diên ấy vật chi?
Suốt buổi trăng soi chiếu Tây Xuyên

Khẩu quyết của sách Chư Chân huyền áo quảng tập:
Chân diên không thấy trong kim lọai
Nó vốn sinh từ thiên địa gian

Khẩu quyết của Lý Đạo Thuần
Một điểm chân dương khảm thủy
Mau lấy đem về ly trung thấu

Khẩu quyết của Lý Thanh Am
Tinh khí thần tự nhiên hợp nhất
Chính là lúc nhất dương lai phục

Khẩu quyết của Lưu Phụng Chân
Muốn tường thiên căn xứ ở đâu
Phải biết trung gian giữa hợi tí

Khẩu quyết của Mai Chí Tiên( Thái Dược ca)
Một khí tuần hoàn từ âm kiều đến nê hoàn
Dưới xuyên địa hộ, thượng thấu thiên quan

Khẩu quyết của Thạch hạnh Lâm:
Gió vừa loạn khởi lai
Âm thanh muôn vạn phát
Đỉnh núi trăng vừa tròn
Lập tức hành chính lệnh
Mới vận được chu thiên

Khẩu quyết của Hùynh Thiềm Tử:
Chân đạo đâu nói được
Hành công ấy ngọai công
Bí quyết chân tạo hóa
Ở tại yểu minh trung

Khẩu quyết của Thạch Đắc Chi
Tiên thiên khí là dược
Còn hỏa ấy nguyên thần
Biết dươc và biết hỏa
Trong định đơn sẽ thành

Khẩu quyết của Lữ Thuần Dương:
Muốn tìm nẻo trường sinh
Phải biết bản nguyên mình
Dược vị vốn chỉ một
Người nói thành trăm nghìn

Khẩu quyết của Kim Bích Kinh
Nguyên thần thọat luyện hống
Đan điền đầy hư không
Nguyên khí sinh Kim công
Sùng cao khai nguyên thủy

Khẩu quyết của Bành hạc Lâm
Biết Khẩu quyết rồi thử luyện đan
Long tranh hổ đấu một thời gian
Một trời bừng sáng người đều biết
Một đêm sấm chớp chuyển vạn san

Khẩu quyết của Thượng Dương Tử:
Hổ là con vật khó tả sao
Bắt được đem về lạ biết bao
Nhất dương vừa động thời gian ấy
Là lúc dịch kinh gọi là vô

Trần Nê Hoàn nói:
Nửa cân chân hống nửa cân diên
Ẩn tại linh nguyên, thái cực tiền
Phải nhân giờ tí mà thái thủ
Luyện thành kim dịch nhập đan điền

Lữ Thuần Dương nói:
Biết dùng nguyên khí cố mệnh cơ
Nguyên thần, nguyên khí hai bề đủ
Đem về tu luyện thuốc trường sinh
Sẽ được sống lâu cùng trời đất

Từ Thần Ông nói:
Xán lạn kim hoa nhật nguyệt tinh
Ngọc dịch tinh hoa kiền khôn tủy
Thấm dạ thiên không quýnh vô trần
Chỉ có nguyên thần chiếu nguyên khí

Trần Mặc Mặc nói:
Đòai kim chính thực ở Tây Phương
Nguyệt chiếu trung thu rực rỡ thêm
Lúc đó là khi cần thái thủ
Hư trung chỉ đợi nhất dương sinh

Huyền Áo tập viết:
Nguyên thần nguyên khí mãn hoa trì
Bên nước đêm đêm nước phân phi
Trong tuyết có người bắt ngọc thố
Giúp cho trăng sáng nhập đan điền

Trần Đồ Nam nói:
Yểu minh vừa lộ nhất đoan nghê
Hoảng hốt không ngòai âm lẫn dương
Trung gian chủ tể là thái cực
Cái đó chính là chân chủng tử

Trần Thúy Hư nói:
Chỉ đem chân khí thủy trung kim
Thu thập đem về tạo hóa quật
Lại đem bách mạch tận quy căn
Mạch trụ khí đình đơn sẽ kết

Long Mi Tử nói:
Tiên thiên nhất khí ấy chân diên
Chớ tin bọn dốt chỉ huyên thiên
Vạn hóa chỉ sinh từ một gốc
Nhất linh bay nhảy phải giữ gìn

Chung Ly Quyền nói:
Ngậm miệng lim dim cố ngắm xem
Đầy trời mưa tuyết trắng đan điền
Ân cần đem nguyên khí về đan điền
Đợi nguyên thần xuất hiện nữa là xong

Tiết Đạo Quang nói:
Nhân chẳng làm chi có làm chi
Khảm trung dương điểm phải quy ly
Ý niệm phải sao thanh hư cực
Linh quang mới hiện ít người tri

Lữ Đồng Tân nói:
Dao Trì tin tức ít kẻ hay
Chỉ tại con người quá cách trời
Khảm trung chân hỏa mà tìm được
Sẽ có tiểu tiên nhập thái vi

Hùynh Thiềm Tử nói:
Muốn vào công tác tại huyền quan
Nhất dương lai phục mới dễ bàn
Thiện quý vừa sinh mau bắt lấy
Hái thuốc dĩ nhiên phải bền gan

Thiệu Khang Tiết nói:
Nửa đêm bỗng thấy sấm rền trời
Cửa rả muôn nghìn lớp lớp khai
Hiểu được trong không rày rẫy có
Khác nào thấy được Phục Hi lai

Thượng Dương Tữ nói:
Dương trung nhất vị khảm trung kim
Không được sư truyền, phí sức tìm
Tìm ra mở được nhiều kho báu
Không nó cây sao mọc thành non?

Trần Thúy Hư nói:
Phụ tinh mẫu huyết kết thành thai
Trông tưởng khác mình lại giống mình
Trong thân nhận được chân phụ mẫu
Rồi ra bắt được ngũ hành tinh

Trần Nê Hoàn nói:
Đường tới Tây nam trăng sáng quắc
Đại dược cũng do thử xứ sinh
Thi phú người xưa đuọc nhất cú
Khúc Giang sông ấy, Thước kiều ngang.

Huyền Áo tập viết:
Luyện đơn khéo khéo biện công phu
Đêm ngày cần mẫn thủ dược lô
Nếu thấy nhất dương vừa sinh lại
Non thời mới hái kẻo già khô

Trương Tam Phong nói:
Phật ấn chỉ xuất hư nhi giác
Đơn Dương quyết phá hữu trung vô
Nhất dương lai phục tìm ra được
Sẽ có thiên thu bất hủ thân

Thư Viện 1      4   5