Thời kỳ Thầy ân xá nên tu đúng là đắc

Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 04 năm Ất Sửu (1985)

Đàn nay Thầy ân phong bá nhựt cho Minh Mậu.

                                    

   THI:

Cao thâm vi diệu pháp chơn thường,

Đài Đạo Thầy truyền khắp bốn phương,

Tiên Sư truyền pháp năng tu luyện,

Trưởng đức giồi trau Đạo tấn dương.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy. Vì lòng cầu nguyện của các con, Thầy cho biết Minh Mậu, vì Minh Mậu có lòng với Đạo và có công luyện nhứt tâm đã đắc Đạo, Thầy ân phong là Minh Thành Chơn Tiên.

Này các con! Nên biết thời kỳ Thầy ân xá nên tu đúng là đắc.

Hủng, con nghe Thầy dạy: Về lòng thành của con Thầy chứng. Vậy con rán lo tu, sau này có phận sự với Đạo nghe!

Ẩn (1), con tu nhứt bộ chưa đủ bộ, vậy con nên sửa lại.

  Kiểu, Thầy ban chén nước dương,

  Rồi con sẽ thấy Thiên đường nơi tâm.

  Biết tu thì biết thối âm,

Thần quang tự tại khí trầm phải tan.

Thầy ban ơn cho các con. Xả đàn mười lăm phút, Minh Mậu lâm cơ. Thầy Thăng.

Tiếp cầu: 

  THI:

Minh Đạo Trời ban rán chí hành,

Thành tâm trau luyện pháp Tam Thanh,

Chơn truyền Đạo pháp năng soi thấu,

Tiên ngã lai đàn hợp em anh.

Bần Đạo chào chư đệ muội! Nay Bần Đạo đặng lịnh Thầy cho lâm cơ, Cười…. Bần Đạo tự đắc xưng Tiên ngã với chư đệ muội là vì chữ ngã là ta, mà chúng sanh đâu có ta? Nếu không tu cho có pháp thân thì làm sao đặng trường cửu mà có ta.

Này hiền muội Xiên! Nên nối chí theo Bần Đạo lo cho cơ Đạo, hiệp cùng huynh đệ rán lấy chữ nhẫn mà hành đạo nghe!

BÀI:

  Đời là khổ sống trong cảnh khổ,

  Nhìn thấy con lệ đổ càng tuông,

  Tỷ, con như nước trên nguồn,

  Chảy chan sông rạch đừng buồn nghe con!

  Triều, con trẻ lòng son hiếu thảo,

  Việc gia đình chu đáo chung lo,

  Xuất ngôn cẩn ý khá dò,

  Nghĩa tình huynh đệ đừng cho sai đề.

  Hà, thu nguyệt chói bể sông mê,

  Xuân con trẻ biết về nơi đâu?

  Thương con từ thuở tuổi đầu,

  Khuyên con, con khá học câu an nhàn!

  Đôi hiền tức gia đàng nội trợ,

  Chung cùng nhau giúp đỡ gia đình,

  Giữ tròn đạo nghĩa là minh,

  Con ôi! Thế sự nhục vinh chớ màng.

  Cùng huynh đệ hiện đàn có mặt,

  Với cháu con cũng chắc biết rành,

  Đời là giấc mộng mỏng manh,

   Lo trau sửa tánh, cạnh tranh ích gì?

Bần Đạo có đôi lời cùng chư hiền đệ rán lo cho cơ Đạo.

Triều con thủ lễ dưng bồ đào tửu, Bần Đạo giã từ. Thăng.

(1) Ẩn ở  Rạch Giá

Thư Viện 1      4   5