Thoát thai Thần hóa Hội Tam Thanh         

 Chiếu-Minh Long-Ẩn Đàn

  Đêm rằm tháng 2 năm Bính Tý ( 8.3.1936)

        THI :
             Một cuộc Nam du sắp khởi hành,
             Đàn cầu vội vã xuống mây xanh,
             Chào mừng bạn Đạo ngày sum hiệp,
             Chúc chữ thành công tạo sử thanh.
          HựU :
             Thanh sử nêu gương đức, trí, tài,
             Xong rồi nợ thế lại Thiên Thai,
             Chực chầu Sư Phụ ân ban thưởng,
             Luyện tánh như nhiên Đạo thoát thai
            Hựu :
             Thoát thai Thần hóa Hội Tam Thanh,
             Mừng Đạo Hồng quang chỉ chiếu danh,
             Phản bổn Thiên Tòa an lạc hứng,
             Giáng thăng trần thế rước căn lành.
               Hựu :
             Hạc kêu ngào ngạt chín từng mây,
             Bạn Đạo thành tâm chực rước THẦY,
             Ngã đắc lịnh truyền thông Thánh chỉ,
             Chào mừng huynh đệ lại thăng mây.
 
              TIẾP ĐIỂN :
            THẦY các con, nghe !
                       
             THI :
             Khói trầm phưởng phất cửu trùng thiên,
             Ngự giá xe loan giáng điện tiền,
             Đệ tử thành tâm đồng kỉnh lễ,
             Cao Đài  ban huệ độ đời yên.
 
       Hôm nay THẦY miễn lễ, các con an tọa nghe dạy.
       Đạo THẦY đã có từ đời vô thỉ, do một khí Hư Vô biến thành, cho nên Đạo vốn có một không hai. Các con ở đặng đồng nhứt ý, nhứt lý là phù hạp với Đạo, với THẦY. Đạo dĩ hòa vi quí. Các con sau trước biết khuyên lơn chỉ bảo và dìu dắt lẫn nhau thì trên THẦY đặng vui lòng, còn dưới các con thì đặng nở mày đẹp mắt cũng như Phật, Thánh, Tiên mà THẦY hằng khoe các con với hàng Cửu Phẩm. Các con mà biết thương yêu cùng nhau bao nhiêu thì là các con thương THẦY bấy nhiêu.Trên THẦY tin cậy mấy con điều đình việc Đạo nơi thế gian cho đặng ổn thỏa. Vậy các con khá lo lấy phận sự cho tròn trách nhiệm, sau về THẦY khỏi ngỡ ngàng nghe các con !
             TRƯỜNG THIÊN :
             Thinh thinh hai chữ Cao Đài,
       Các con giữ chặt Thiên Thai trở về,
             Xem qua các trẻ chỉnh tề,
       Ít nhiều Đạo pháp đơm huê Xuân tàn,
             Đạo thành tựu tại có gan,
       Trải qua sóng gió gặp thang vô hình,
             Thương con THẦY  lập Chiếu Minh,
       Để truyền bí pháp Ngọc Kinh trở về,
             Huấn  lo trên thuận dưới huề,
       Cán cân Đạo vị  THẦY  phê đã rồi,
             Hồng con những việc lôi thôi,
       Lo cho thỏa thuận cựu ngôi trở về.
             THẦY xem đệ tử mọi bề,
       Công cao đầy đủ chỉ phê trao truyền.
             Lý  đồng ngộ Đạo vi  Huyền,
       Minh minh bán dạ cần chuyên phép mầu.
             Mãn giờ THẦY nhắc mấy câu,
       Các con vững dạ mựa âu có THẦY.
             Trắng đen THẦY đã giải bày,
       Các con chung hiệp, trên THẦY đặng vui.
 
             THI :
             THẦY vui đệ tử cũng đồng vui,
             Chia sớt cho nhau Đạo ngọt bùi,
             THẦY đã ban truyền con vững dạ,
                Ban ơn các trẻ gi THẦY lui.      
               (Thăng)    

Thư Viện 1      4   5