THẤT TÌNH HẠI NGŨ TẠNG
                                         
Ngô Đại Tiên

Luyện ba báo công phu trước nhất,
 Diệt phàm tâm đức hạnh dồi trau,
Đừng cho thần tán khí hao,
Thất tình lục dục đón rào cho an.
 Hay giận dỗi thương cang tổn mộc,
Quá mừng vui hỏa đốt tâm suy,
Buồn thương rất hại thổ tỳ,
 Lo nhiều, hao tổn ích gì hành kim.
 Hay sợ sệt thân hình tiều tụy,
 Ngũ tạng suy, thần khí khó tu,
Người tu nên nhớ dặn lòng,
Như như, mặc mặc, luyện công mới thành.

THI

 Đạo chẳng nơi xa, vốn bở ta,
 Có tâm thanh tịnh mới nên là,
 Dụng công tu luyện khai chơn khiếu,
Muôn tánh ngàn danh cũng đó ra.

Thư Viện 1      4   5