THẦN CHÚ  DA  LA NI

KIỀNG TÂM KỈNH LỄ
Nam mô Phật.
Nam mô Pháp.
Nam mô Tăng.


–Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Ðế Ngọc Hoàng Ðại Thiên Tôn. (3 lạy)
–Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Tạo Hóa Huyền Thiên. (3 lạy)
–Nam mô A Di Ðà Phật Tam Thanh Giáo Chủ Thiên Tôn. (3 lạy)
–Nam mô Nhiên Ðăng Cổ Phật Thiên Tôn. (1 lạy)
–Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy)
–Nam mô Di Lặc Vương Phật. (1 lạy)
–Nam mô Gia Tô Giáo Chủ Thiên Tôn. (1 lạy)
– Nam mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Ðại Bi Tâm Ðà La Ni. (1 lạy)
–Nam mô Chuẩn Ðề Phật Mẫu Vương Bồ Tát. (1 lạy)
–Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. (1 lạy)
–Nam mô Ðại Thế Chí Bồ Tát. (1 lạy)
–Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. (1 lạy)
– Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. (1 lạy)
–Nam mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (1 lạy)
–Nam mô Bát Bộ Kim Cang. (1 lạy)
–Nam mô Ðịa Tạng Vương Bồ Tát. (1 lạy)
–Nam mô Từ Hàng Bồ Tát. (1 lạy)
–Nam mô Bắc Ðẩu Thất Tinh Thiên Tôn. (1 lạy)
–Nam mô Nam Tào Lục Ty Tinh Quân Thiên Tôn. (1 lạy)
– Nam mô Thái Thượng Nguơn Thỉ Thiên Tôn. (1 lạy)
–Nam mô Hồng Quân Lão Tổ. (1 lạy)
–Nam mô Nhứt Trấn Oai Nghiêm. (1 lạy)
–Nam mô Già Lam Quan Thánh Phổ Tế Thiên Tôn. (1 lạy)
–Nam mô Chư Thiên Phổ Hóa Thiên Tôn. (1 lạy)
–Nam mô Thổ Ðức Thần Quang. (1 lạy)
–Nam mô Kim Ðức Thần Quang. (1 lạy)
–Nam mô Thủy Ðức Thần Quang. (1 lạy)
–Nam mô Mộc Ðức Thần Quang. (1 lạy)
–Nam mô Hỏa Ðức Thần Quang. (1 lạy)
–Nam mô Bổn Tôn Tam Thế Chư Phật. (1 lạy)
–Nam mô Chư Bồ Tát, Chư Tiên, Chư Thánh, Chư Thần . . . (1 lạy)


TỊNH TÂM THẦN CHÚ
Thái Thượng Thai Tinh, ứng biến lôi đình. Khu Tà phược Mị, bảo Mạng hộ Thân. Trí huệ minh tịnh, Tâm Thần an ninh. Tam Hồn vĩnh cửu, Phách vô tán khuynh.
“Cấp cấp như luật lịnh”
TỊNH KHẨU THẦN CHÚ
Ðơn châu khẩu Thần, thổ uế trừ phân. Thiệt Thần chánh luân, thông Mạng dưỡng Thần. La Thiên Sĩ Thần, khước Tà vệ Nhơn. Hầu Thần Hổ Bôn, Thần Khí dẫn chơn. Tâm Thần Ðơn Nguơn, Linh Ngã thông chơn. Tứ Thần luyện dịch,

Chánh Khí trường tồn.
“Cấp cấp như luật lịnh”

TỊNH THÂN THẦN CHÚ
Linh Bảo Thiên Tôn, an húy thân hình. Ðệ tử Hồn Phách, Ngũ Tạng huyền minh. Thanh Long Bạch Hổ, đội trượng phân vân. Châu Tước Huyền Võ, thị vệ Ngã Chơn.
“Cấp cấp như luật lịnh”
AN THỔ ÐỊA THẦN CHÚ
Nguơn Thỉ an trấn, phổ cáo vạn Linh. Nhạc Ðộc Chơn Quang, Thổ Ðịa kỳ linh. Tả xã hữu tắc, bất đắc vọng Kinh. Hồi hướng Chánh Ðạo, nội ngoại túc thanh. Các an phương vị, bị thủ đế đình. Thái Thượng hữu Mạng, sưu bộ Tà Tinh. Hộ Pháp Thần Vương, bảo vệ tụng Kinh. Qui Y Ðại Ðạo, Nguơn Hanh Lợi Trinh.
“Cấp cấp như luật lịnh”
TỊNH THIÊN ÐỊA THẦN CHÚ
Thiên Ðịa tự nhiên, uế khí phân tán, Ðông trung huyền hư, hoảng lảng thái nguyên, Bát Phong oai Thần, sử ngã tự nhiên, Linh Bảo phù Mạng, phổ cáo Cửu Thiên, Kiền ra đát na, động cang thái huyền, Trảm yêu phược Tà, sát Quỷ vạn thiên, Sơn Trung Thần Chú, Nguơn Thỉ ngọc văn. Ngã tụng nhứt biến, khước Quỷ diên niên, An hành Ngũ Nhạc, Bát Hải tri văn, Ma Vương thúc thủ, thị Vị Ngã hiện, Hung uế tiêu đảng, Ðạo Khí trường tồn.
“Cấp cấp như Thánh Ðế luật lịnh sắc”

NG ỌC HOÀNG THIÊN TÔN BỬU CÁO

Ðại La Thiên Ðế, Thái Cực Thánh Hoàng. Hóa dục quần sanh, Thống ngự vạn vật. Diệu diệu “Huỳnh Kim Khuyết”. Nguy nguy “Bạch Ngọc Kinh”. Nhược thiệt nhược hư, Bất ngôn nhi mặc tuyên đại hóa. Thị không thị sắc, Vô Vi nhi dịch sử quần Linh. Thời thừa Lục Long, Du hành bất tức. Khí phân Tứ Tượng, Hoát triền vô biên. Càn kiện cao minh, Vạn loại thiện ác tất kiến. Huyền phạm quảng đại, Nhứt toán họa phước lập phân. Thượng chưởng Tam thập Lục Thiên, Tam Thiên thế giới. Hạ ốc Thất Thập Nhị Ðịa, Tứ Ðại Bộ Châu. Tiên Thiên Hậu Thiên, Tịnh dục Ðại Từ Phụ. Cổ Ngưỡng Kim Ngưỡng, Phổ Tế Tổng Pháp Tông. Nải Nhựt, Nguyệt, Tinh, Thần chi Quân. Vi Thánh, Thần Tiên, Phật chi Chủ. Trạm tịch Chơn Ðạo, Khôi mịch tôn nghiêm. Biến hóa vô cùng, Lũ truyền Bửu Kinh dĩ giác thế. Linh oai mạc trắc, Thường thị Thần giáo dĩ lợi sanh. Hồng Oai, Hồng Từ, Vô Cực Vô Thượng Ðại Thánh, Ðại Nguyện, Ðại Ðạo, Ðại Bi.
-Huyền Khung Cao Thượng Ðế Ngọc Hoàng Tích Phước Hựu Tội Ðại Thiên Tôn. (3 lạy)

TẠO HÓA CHƠN KINH
Thiên lực khai hiệp tùng Thượng Ðế,
Máy huyền vi linh thể Ðạo sanh.
Nay con trực giác Tâm thành,
Trừ mê tạp niệm, tịnh thanh độ Hồn.
Lòng đại nguyện giải cơn Tứ Khổ…
Tĩnh Hồi Quang liễu ngộ xét mình,
Trau giồi phục bổn Chơn Linh,
Giây oan, nhiễm tục sắc tình trừ tiêu !
Dưỡng Nguơn Tinh hòa điều Khí Phách;
Hiệp Chơn Thần tẩy sạch phàm Tâm.
Huệ thông khử ám mê lầm…
Qui y Phật Tánh Pháp Thân Ðạo Vàng.
Tùy cơ duyên, kỹ cang cảm hóa;
“Ðốn” vô minh mô tả “Huờn Chơn”,
Ðộ căn chí nguyện tỉnh Hồn,
Nay con diệt ngã qui tông hòa mình.
Hoằng Ðại Ðạo siêu minh Kỳ Mạt,
Trọn hy sinh, tỉnh giác thiện duyên,
“Vô Thừa Tối Thượng” gieo truyền…
Xiễn dương Chơn lý thâm uyên“NhãnTàng”.
- Nam mô Huyền Khung Cao Thượng Ðế Ngọc Hoàng Ðại Thiên Tôn. (3 lạy)

PHẬT MẪU CHƠN KINH
Trưởng “Ðạo Huỳnh” hư linh Phật Mẫu,
Chiếu Bạch Quang kỳ hậu Vô Vi.
Nay con hồi tỉnh tu trì,
Nương hành Chơn Pháp châu nhi “Thái Hòa”,
Hiệp Âm Dương Tam Hoa qui nhứt,
Chuyển Tiên Thiên, Vô Cực khai minh,
Trừ tiêu nghiệp chướng hữu tình,
“Huờn Lai Nguyên Bổn” Chơn Linh thoát trần!
Hằng Chánh Niệm tu thân lập Ðức;
Vẹn công phu khuôn luật “Qui Y”,
Trau giồi “Phục Bổn Anh Nhi”,
Công trình tinh tấn Mâu Ni nội hành …,
Hoát viên minh Ý Thanh ôn dưỡng…,
Tu “Ðại Ðạo Tối Thượng Vô Thừa”,
“An bần chay lạc muối dưa”,
“ Chí chơn Ðịnh Tĩnh sớm trưa năng trì…”,
Lòng khẩn nguyện Huyền Vi chứng chiếu,
Rưới Ðiễn lành, hòa “Khiếu Huyền Quang”,
Viên minh “Chánh Pháp Nhãn Tàng” ,
Cầu xin Phật Mẫu ân ban Tâm thành.
- Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Tạo Hóa Huyền Thiên. (3 lạy)

HUY ỀN ÐẾ BÁ TỰ THÁNH HIỆU
Hỗn nguơn Cửu Thiên,
Truyền Pháp Giáo Chủ,
Tu Chơn ngộ Ðạo,
Tế độ quần mê.
Phổ huệ Chúng Sanh,
Tiêu trừ tai chướng.
Bát Thập Nhị Hóa,
Tam Giáo Tổ Sư,
Ðại Từ Ðại Bi,
Cứu khổ cứu nạn.
Tam Nguơn Ðô Tổng Quản,
Cửu Thiên du diệc sứ.
Tả Thiên Can Bắc Cực,
Hữu hằng Ðại Tướng Quân.
Trấn Thiên trợ thuận,
Chơn Võ linh ứng.
Phước đức kiển khánh,
Nhơn từ chánh lệ,
Hiệp vân Chơn Quân,
Trị thế phước Thần,
Ngọc Hư Sư Tướng,
- Huyền Thiên Thượng Ðế,Kim Khuyết Hóa Thân,Ðãng Ma Thiên Tôn. (3 lạy)


NG ỌC HOÀNG BỬU CÁO
hí Tâm qui mạng lễ : (3 lạy)

Thái Thượng Di La Vô Thượng Thiên, diệu hữu Huyền Chơn Cảnh, ách ách tử Kim Khuyết, Thái Di Ngọc Thanh cung Vô Cực Vô Thượng Thánh, Quách Lạt Pháp quang minh, tịch tịch hạo vô tông, huyền khích tổng thập phương, trạm tịch chơn thường, Ðạo khôi mạt đại thần thông, khung thương chơn lão diệu viên Thanh Tịnh, trí huệ biện tài, chí Ðạo chí Tôn, Tam Giái Sư Hổn Nguơn Tổ, Vô Vi Thánh Chủ Tứ Sanh Từ Phụ cao.
Thiên Thượng Thánh, đại từ nhơn dã, thập hiệu viên mãn, vạn đức châu thân, vô lượng độ nhơn, bạc sanh Tứ Khổ, Chúng Thánh chi Vương, chư Phật chi Sư, Thái Thượng Khai Thiên, chấp phù ngự lịch, hàm chơn thể Ðạo, Kim Khuyết vân cung, Cửu Khung lịch ngự, Vạn Ðạo Vô Vi, Thông Minh Ðại Ðiện, Hạo Nhiên Kim Khuyết.
- Ngọc Hoàng Ðại Thiên Tôn Huyền Khung Cao Thượng Ðế. (3 lạy)

KINH NGUƠN THỈ THIÊN TÔN
THÁI THƯỢNG NGUƠN THỈ THIÊN TÔN THUYẾT “TAM QUAN BỬU HIỆU ”

Nhỉ thời : Nguơn Thỉ Thiên Tôn tại Ðại La Thiên Thượng, nhập cảnh cung trung, dử chư Thiên Thần Vương Nhựt Nguyệt Tinh Tú; Thượng Thánh Cao Tôn, Vô Cực Chúng Thánh thuyết vô thượng chí chơn Diệu Pháp, hữu nhứt Chơn Nhơn danh viết Xích Khước Ðại Tiên, việt ban nhi xuất, Kinh quyến trường quì thượng bạch Thiên Tôn viết: Hạ giới nhơn dân hoặc hữu Thủy, Hỏa, đao binh, tật bịnh, sanh sản, Quỷ Mị Tinh Tà, Thiên La Ðịa Võng, nhứt thiết ách nạn, hà do cứu hoan? Thiên Tôn ngôn : “Ðắc Ðạo Thần Tiên giai tùng Tam Quan Bảo Cử, hạ phương sanh nhơn đảng trì Tam Quan Bửu Hiệu, năng trừ ách nạn, tất giai tiêu diệt.”
gô kiêm thọ nhữ hạ thế lưu truyền, nhơn gian khán tụng dã, đắc phước vô lượng, tiêu nhứt thiết ách, tức thuyết Bửu Hiệu viết:
Bắc Cực Huyền Khung,

Tử Vi Ðế Ðình,
Thái Sơn cao nhạt,
Thủy quốc thanh linh,
Võng di Tam Giái.
Thống ngự Vạn Linh,
Tam Nguơn giảo tích,
Thiện ác nhu phân.
Nam nữ lễ tụng,
Vô nguyện bất thành.
Tiêu tai thích tội,
Giáng phước diên sanh.
Chí chơn diệu Ðạo,
Công đức vô biên.
Ðại Bi Ðại Nguyện,
Ðại Thánh Ðại Từ.
Thượng Nguơn Nhứt Phẩm,
Tứ phước Thiên Quan.
Tử Vi Ðại Ðế,
Trung Nguơn Nhị Phẩm.
Xá tội Ðịa Quan,
Thanh Hư Ðại Ðế.
Hạ Nguơn Tam Phẩm,
Giải ách Thủy Quan,
Ðộng Âm Ðại Ðế,
Tam Nguơn chủ tể,
Tam Bá Lục Thập,
Ứng cảm Thiên Tôn.
Nữ thanh Chơn Nhơn,
Khảo đảo Tào Quan.

Nhỉ thời: Xích Khước Ðại Tiên, dử chư Thiên Thần Vương, Chơn Tiên Ðại Chúng. Văn thiết Bửu Hiệu, giai đại hoan hỉ, tác lễ Khể thủ nhi thối, tín thọ phụng hành.
Thái Thượng Nguơn Thỉ Thiên Tôn thuyết: “Tam Quan Bửu Hiệu.”
Tam Nguơn Thần cộng hộ, vạn Thánh nhãn đồng minh.
Tam Nguơn tứ phước, xá tội giải ách Ðại Thiên Tôn.
Tam Quan diệu Ðiễn, Công Ðức vô lượng, hành hành tự tự tấc chơn truyền, nghĩa lý tối u huyền, tứ phước Thiên Quan, Ðịa Thủy miễn oan khiên.

- Ðại Thánh Tam Nguơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần, 3 lạy)
Nguyện dĩ Thử Công Ðức,
Phổ cập ư nhứt thiết.
Tụng Kinh bảo bình an,
Tiêu tai tăng phước thọ.
(12 lạy, 4 tiếng chuông)
***

THÁI THƯỢNG LÃO QUÂN THUYẾT THƯỜNG THANH TỊNH KINH

L ão Quân viết Ðại Ðạo vô hình sanh dục Thiên Ðịa, Ðại Ðạo vô tình vận hành Nhựt Nguyệt. Ðại Ðạo vô danh trưởng dưỡng vạn vật. Ngô bất tri kỳ danh, cượng danh viết Ðạo.
Ph ù Ðạo dã hữu thanh hữu trược hữu động hữu tịnh. Thiên thanh Ðịa trược, Thiên động Ðịa tịnh, nam thanh nữ trược, nam động nữ tịnh, giáng bổn lưu mạc nhi sanh vạn vật. Thanh dã trược chi nguyện, động dã tịnh chi cơ, nhơn năng thường “Thanh Tịnh, Thiên Ðịa Tấc Giai Qui.”
Phù Nhơn Thần háo thanh nhi Tâm nhiễu chi, nhơn Tâm háo tịnh, nhi dục khiển chi, thường năng khiển kỳ dục nhi Tâm tự tịnh trừng kỳ Tâm nhi Thần tự thanh, tự nhiên Lục Dục bất sanh “Tam Ðộc” tiêu diệt.
Sở dĩ bất năng dã vị Tâm vị trừng dục vị khiển dã. Năng khiển chi dã nội quan kỳ Tâm, Tâm vô kỳ Tâm ngoại quan kỳ hình, hình vô kỳ hình, viễn quan kỳ vật, vật vô kỳ vật, tam dã kỳ ngộ, duy kiến Hư Không. Quan không diệc không, không vô sở không, sở không ký vô, vô vô diệc vô, vô vô ký vô, đạm nhiên thường tịch, tịch vô sở tịch dục, khởi năng sanh, dục ký bất sanh tức thị Chơn Tịnh.
Chơn thường ứng vật, chơn thường đắc Tánh, thường ứng thường tịnh, thường Thanh Tịnh hỉ, như thử Thanh Tịnh, tiệm nhập Chơn Ðạo, ký nhập Chơn Ðạo danh vi đắc Ðạo, tùy danh đắc Ðạo thiệt vô sở đắc, vi hóa Chúng Sanh danh vi đắc Ðạo năng ngộ chi dã khả truyền Thánh Ðạo.
Thái Thượng Lão Quân viết: Thượng Sĩ vô tranh, Hạ Sĩ háo tranh, Thượng Ðức bất Ðức, Hạ Ðức chấp Ðức, chấp trứ chi dã bất minh Ðạo Ðức Chúng Sanh sở dĩ bất đắc Chơn Ðạo dã vị hữu Vọng Tâm ký hữu Vọng Tâm tức Kinh kỳ Thần, ký Kinh kỳ Thần tức trứ vạn vật, ký trứ vạn vật, tức sanh tham cầu, ký sanh tham cầu, tức thị phiền não, phiền não vọng tưởng, ưu khổ Thân Tâm, tiện tao trược nhục, lưu lảng sanh tử, thường trầm khổ hải vĩnh thất Chơn Ðạo. Chơn Thường chi Ðạo ngộ dã tự đắc, đắc ngộ Ðạo dã thường Thanh Tịnh hỉ.


BẮC ÐẨU THẤT TINH DIÊN MẠNG
1)- Nam mô Tham Lang Tinh, Thị Ðông phương Tối Thắng Thế Giới, Vận Ý Thông Chứng Như Lai Phật (1 lạy)
2)- Nam m ô Cự Môn Tinh, Thị Ðông phương Diệu Bảo Thế Giới, Quán Âm Tự Tại Như Lai Phật. (1 lạy)
3)- Nam mô Lộc Tồn Tinh, Thị Ðông phương Viên Mãn Thế Giới, Kim Sắc Thành Tựu Như Lai Phật. (1 lạy)
4)- Nam mô Văn Khúc Tinh, Thị Ðông phương Vô Ưu Thế Giới, Tối Thắng Kiết Tường Như Lai Phật. (1 lạy)
5)- Nam mô Liêm Trinh Tinh, Thị Ðông phương Tịnh Trụ Thế Giới, Quảng Ðạt Trí Biện Như Lai Phật. (1 lạy)
6)- Nam mô Vũ Khúc Tinh, Thị Ðông phương Pháp Ý Thế Giới, Pháp Hải Du Hí Như Lai Phật. (1 lạy)
7)- Nam mô Phá Quân Tinh, Thị Ðông phương Lưu Ly Thế Giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Phật. (1 lạy)
- Nam mô A Di Ðà Phật (7 lạy)
(Trì tụng mỗi tối 7 hoặc 21 biến)

BẮC ÐẨU CỬU TINH THÁNH CHÚ

Bắc Ðẩu Cửu Thần,
Trung Thiên Ðại Thần,
Thượng triều Kim Khuyết,
Hạ phúc Côn Lôn.
Ðiều lý can kỹ,
Thống chế Càn Khôn,
Ðại Khôi, Tham Lang,
Cự Môn, Lộc Tồn,
Văn Khúc, Liêm Trinh,
Vũ Khúc, Phá Quân,
Cao Thượng Ngọc Hoàng,
Tử Vi Ðế Quân.
Ðại châu Thiên Giái,
Tuế nhập vi trần,
Hà tai bất diệt,
Hà phước bất tràng,
Nguơn hoàng chánh khí,
Lai hiệp ngã thân,
Thiên Can sở chỉ,
Trú dạ thường luân,
Thiện tín đệ tử,
Háo Ðạo cầu linh.
Nguyện kiến tôn nghi,
Vĩnh bảo trường sanh,
Tam Thai hư Tinh,
Lục Thuần khúc sanh,
Sanh Ngã dưỡng Ngã,
Hộ Ngã thân hình.
Khôi, Câu, Hoang, Hạnh,
Tất, Phủ, Phiêu,Tôn, Ðế.
“Cấp cấp như luật lịnh”

Trở lại trang chánh

Thư Viện 1      4   5