Tất cả trở về MỘT

Thi:
Thể tình bác ái Mẹ Diêu Cung ,
Liên kết cùng nhau ái nữ hùng .
Tiên tục trược thanh phân đúng độ
Nữ lưu cầu nguyện lịnh Diêu Cung

Tâm thành nguyện các em, Chị thọ lịnh Kim Mẫu lai đàn mừng chung các em, đồng để tinh thần cing nghinh tiếp giá .
Thăng .Thi :
Lặng ngắm trăng thu bóng ảo mờ ,
Lòng già thổn thức nhớ con thơ .
Đông thềm cúc rủ pha màu úa ,
Tấy mái lan tàn lắm xáx xơ .
Đời mạt lấn chen vì bả lợi ,
Đạo khai thưa thớt trẻ thờ ơ ,
Tàm tòa định sắp cơ nhồi quả .
Tiên động nào an bởi trẻ khờ ,

Bài :
Bởi trẻ khờ con ôi ! có thấu ,
Vì vô minh nung nấu lòng phàm .
Thế nên con trẻ xa đàng ,
Hố hầm kinh hải bước càn thất đâu .
Tiên Phật Thánh rọi sâu đường hướng,
Con mê trần bợn vướng tâm tư .
Đảo điên che lấp mịt mù ,
Con tràn đọa ngục ao tù thế gian .
Vắng cơ bút khó an phận trẻ,
Tam Giáo Tòa định sẽ đóng ngưng .
Diêu Cung lệ Mẹ không ngừng ,
Van xin ân huệ đồng chung nơi nầy .
Cảnh tân Minh đủ đầy ân điển ,
Nữ nam đồng mật nguyện âm thầm .
Giờ linh rọi chiếu tường vân ,
Hưởng chung ân huệ trẻ trần khá nghe .

Thi :
Diêu diêu lằn điển chiếu đêm thanh ,
Trì nhủ khuyên con trẻ gắng hành .
Kim ngữ phân qua chơn lý Đạo ,
Mẫu tình tha thiết cả toàn sanh .


Mẹ linh hồn mừng chung ấu tử trần gian tâm thành các con cầu nguyện . Giờ thanh Mẹ chiếu rọi điển quang, để khai thông  những điều các con chưa được tường tận .
Mẹ luận qua tiêu đề , sự liên quan muôn loài trong vũ trụ , Các con đồng trong vũ trụ nầy được sinh ra từ lòng yêu thương của Thượng Đế . Thượng Đế là ngôi Thái Cực vận hành sanh lưỡng nghi , tam tài, tứ tượng, ngũ hành, kế sang bát quái, vạn hữu cũng do từ bát quái mà biến hóa vô cùng tận . Xem qua cơ chế bản đồ trên, các con minh thấy rằng , MỘT tức là tất cả và tất cả trở về MỘT .

Các con ơi ! lập thành thế giới nầy là do tứ đại , tức là đất , nước , gió , lữa, bốn nguyên tố trên đã góp phần trong việc cấu tạo nên hình hài của vạn loại . Bốn nguyên tố đó luôn luôn chuyễn không nghĩ, từ thân thể nầy sang thân thể khác, vì thế đó giữa các con có một sự liên hệ mật thiết, hay là cho đúng hơn các con chính là nhau , các con chỉ là một mà thôi .
Giờ đây các con hãy xem vào thân thể của mình cấu tạo bởi vô lượng số tế bào, tát cả những tế bào đó đều nương nhau mà tồn tại , Chúng cũng hấp thụ một làn không khí, một dòng nước luân chuyễn . Nếu một tế bào bị bệnh sẽ lôi kéo những tế bào khác bệnh theo .
Vậy các con cần phải nhận thức rõ ràng đề mục nầy, để có một thái độ dung hòa mhau , cảm thông nhau, hầu đưa đến một tình yêu thương hòa nhập vào biển yêu thương vô cùng tận cũa Thượng Đế .
Tình yêu thương chỉ có là khi các con nhận định đúng đắn giữa con người với con người , giữa con người cùng ạn vật , giữa những tế bào sẽ phân minh đặng sự việc trên cõi đời nầy các con ôi ! .


Bài :
Kể từ lúc hóa sanh vạn loại ,
Lòng yêu thương chan rãi mọi nơi ,
Hữu hình tiếp nhận đây thời .
Dù cho kim thạch nào rời tình thương .
Con un đúc tâm trường sắc thái ,
Con luyện rèn nhuận tải tình thương .
Nhìn ngôi Thái Cực biểu dương ,
Đầy lòng bác ái miên trường bao la .
Từ lúc chuyễn con ta hiện diện ,
Cõi thế trần là biển khổ đau .
Đắm chìm bao trẻ âm hao .
Vì chưa nhận thức lý cao nhiệm mầu .
Lý tuyệt đối vạn màu nhứt thể ,
Dù xanh vàng cơ chế một thôi .
Nhìn xem biển cả  đầy vơi ,
Chuyễn luân sông rạch ban mơi chiều hườn .
Xem hiện tượng có cơn thay đổi ,
Nhìn bản thể dường lối nhứt nguyên .
Vạn pháp nào có tư riêng ,
Đồng chung một thể Huyền Thiên ngôi Thầy .
Công nam nữ đắp xây công quả ,
Diệt tư tâm chớ khá dưỡng nuôi .
Đồng nhau một thể mà thôi .
Dung hòa đức tánh trong hồi sống chung .
Đường tu học trùng phùng em chị ,
Dụng tình thương chung thỉ sớm hôm .
Con ôi ! nương bóng đạo môn ,
Làm gương sanh chúng triêu hôn xem nhìn .
Đời bể khổ hành trình học hỏi ,
Đạo nương vào đường lối khai minh .
Giảu đi lục thất nơi mình ,
Dưỡng nuôi trí huệ tâm linh ánh bừng .
Trí tuệ khai chín từng thấu rõ ,
Đạt lý chơn sáng tỏ côi nguồn .
Trở về một một trong muôn ,
Trong muôn là một , một buồng tâm thôi .
Con gắng nhớ đây lời của Mẹ,
Trao cho con khắc khẻ canh trường .
Ái nữ ôi ! cảnh trần dương ,
Toàn là giả tạm bước đường chọn đi .
Nơi Diêu Cung lâm ly lệ ngọc ,
Bao ngàn năm lăn lóc trần nhơ .
Lòng từ thể hiện trông chờ từ giây .

Đêm thu quang điển đủ đầy ,
Rọi vào quang khiếu chuyễn xây tử đồng .
Đôi lời ân huệ khai thông ,
Các con hấp thụ hư không Mẹ chờ .

Thi :
Đôi lời giáo hóa lúc đêm thu ,
Khuyến cà nữ nam cõi thế phù.
Mù mịt bao giăng hư lẫn thiệt ,
Tối đen che phủ luật thiên thương .
Định tâm vẹt phá màn âm khí ,
Định trí xẹt tia vượt âm mù .
Chỉ có đạo chơn nguồn thiện lạc ,
Hấp thu con trẻ mặc ngao du .

Ngâm :
Từ từ rút điển hồi cung ,
Mẫu Nghi trở gót chín từng phong phi .
Con trần hấp thu vô vi ,
Hưòn vô tu luyện lần đi phản hồi .
Sớm hôm Diêu Điện con ôi !

Thăng .

Thư Viện 1      4   5