Tân Minh Quang

Tân Minh Quang - Thánh Giáo


Thi:
Thể tình bác ái Mẹ Diêu Cung ,
Liên kết cùng nhau ái nữ hùng .
Tiên tục trược thanh phân đúng độ
Nữ lưu cầu nguyện lịnh Diêu Cung
tân thành nguyện các em, Chị thọ lịnh Kim Mẫu lai đàn mừng chung các em, đồng để tinh thần cing nghinh tiếp giá .
Thăng .

Thi :
Lặng ngắm trăng thu bóng ảo mờ ,
Lòng già thổn thức nhớ con thơ .
Đông thềm cúc rủ pha màu úa ,
Tấy mái lan tàn lắm xáx xơ .
Đời mạt lấn chen vì bả lợi ,
Đạo khai thưa thớt trẻ thờ ơ ,
Tàm tòa định sắp cơ nhồi quả .
Tiên động nào an bởi trẻ khờ ,

Bài :
Bởi trẻ khờ con ôi ! có thấu ,
Vì vô minh nung nấu lòng phàm .
Thế nêncon trẻ xa đàng ,
Hố hầm kinh hải bước càn thất đâu .
Tiên Phật Thánh rọi sâu đường hướng,
Con mê trần bợn vướng tâm tư .
Đảo điên che lấp mịt mù ,
Con tràn đọa ngục ao tù thế gian .
Vắng cơ bút khó an phận trẻ,
Tam Giáo Tòa định sẽ đóng ngưng .
Diêu Cung lệ Mẹ không ngừng ,
Van xin ân huệ đồng chung nơi nầy .
Cảnh tân Minh đủ đầy ân điển ,
Nữ nam đồng mật nguyện âm thầm .
Giờ linh rọi chiếu tường vân ,
Hưởng chung ân huệ trẻ trần khá nghe .

Thi :
Diêu diêu lằn điển chiếu đêm thanh ,
Trì nhủ khuyên con trẻ gắng hành .
Kim ngữ phân qua chơn lý Đạo ,
Mẫu tình tha thiết cả toàn sanh .

Mẹ linh hồn mừng chung ấu tử trần gian tâm thành các con cầu nguyện . Giờ thanh Mẹ chiếu rọi điển quang, để khai thông  những điều các con chưa được tường tận .
Mẹ luận qua tiêu đề , sự liên quan muôn loài trong vũ trụ , Các con đồng trong vũ trụ nầy được sinh ra từ lòng yêu thương của Thượng Đế . Thượng Đế là ngôi Thái Cực vận hành sanh lưỡng nghi , tam tài, tứ tượng, ngũ hành, kế sang bát quái, vạn hữu cũng do từ bát quái mà biến hóa vô cùng tận . Xem qua cơ chế bản đồ trên, các con minh thấy rằng , MỘT tức là tất cả và tất cả trở về MỘT .

Các con ơi ! lập thành thế giới nầy là do tứ đại , tức là đất , nước , gió , lữa, bốn nguyên tố trên đã góp phần trong việc cấu tạo nên hình hài của vạn loại . Bốn nguyên tố đó luôn luôn chuyễn không nghgĩ, từ thân thể nầy sang thân thể khác, vì thế đó giữa các con có một sự liên hệ mật thiết, hay là cho đúng hơn các con chính là nhau , các con chỉ là một mà thôi .
Giờ đây các con hãy xem vào thân thể của mình cấu tạo bởi vô lượng số tế bào, tát cả những tế bào đó đều nương nhau mà tồn tại , Chúng cũng hấp thụ một làn không khí, một dòng nước luân chuyễn . Nếu một tế bào bị bệnh sẽ lôi kéo những tế bào khác bệnh theo .
Vậy các con cần phải nhận thức rõ ràng đề mục nầy, để có một thái độ dung hòa mhau , cảm thông nhau, hầu đưa đến một tình yêu thương hòa nhập vào biển yêu thương vô cùng tận cũa Thượng Đế .
Tình yêu thương chỉ có là khi các con nhận định đúng đắn giữa con người với con người , giữa con người cùng ạn vật , giữa những tế bào sẽ phân minh đặng sự việc trên cõi đời nầy các con ôi ! .

Bài :
Kể từ lúc hóa sanh vạn loại ,
Lòng yêu thương chan rãi mọi nơi ,
Hữu hình tiếp nhận đây thời .
Dù cho kim thạch nào rời tình thương .
Con un đúc tâm trường sắc thái ,
Con luyện rèn nhuận tải tình thương .
Nhìn ngôi Thái Cực biểu dương ,
Đầy lòng bác ái miên trường bao la .
Từ lúc chuyễn con ta hiện diện ,
Cõi thế trần là biển khổ đau .
Đắm chìm bao trẻ âm hao .
Vì chưa nhận thức lý cao nhiệm mầu .
Lý tuyệt đối vạn màu nhứt thể ,
Dù xanh vàng cơ chế một thôi .
Nhìn xem biển cả  đầy vơi ,
Chuyễn luân sông rạch ban mơi chiều hườn .
Xem hiện tượng có cơn thay đổi ,
Nhìn bản thể dường lối nhứt nguyên .
Vạn pháp nào có tư riêng ,
Đồng chung một thể Huyền Thiên ngôi Thầy .
Công nam nữ đắp xây công quả ,
Diệt tư tâm chớ khá dưỡng nuôi .
Đồng nhau một thể mà thôi .
Dung hòa đức tánh trong hồi sống chung .
Đường tu học trùng phùng em chị ,
Dụng tình thương chung thỉ sớm hôm .
Con ôi ! nương bóng đạo môn ,
Làm gương sanh chúng triêu hôn xem nhìn .
Đời bể khổ hành trình học hỏi ,
Đạo nương vào đường lối khai minh .
Giảu đi lục thất nơi mình ,
Dưỡng nuôi trí huệ tâm linh ánh bừng .
Trí tuệ khai chín từng thấu rõ ,
Đạt lý chơn sáng tỏ côi nguồn .
Trở về một một trong muôn ,
Trong muôn là một , một buồng tâm thôi .
Con gắng nhớ đây lời của Mẹ,
Trao cho con khắc khẻ canh trường .
Ái nữ ôi ! cảnh trần dương ,
Toàn là giả tạm bước đường chọn đi .
Nơi Diêu Cung lâm ly lệ ngọc ,
Bao ngàn năm lăn lóc trần nhơ .
Lòng từ thể hiện trông chờ từ giây .

Đêm thu quang điển đủ đầy ,
Rọi vào quang khiếu chuyễn xây tử đồng .
Đôi lời ân huệ khai thông ,
Các con hấp thụ hư không Mẹ chờ .

Thi :
Đôi lời giáo hóa lúc đêm thu ,
Khuyến cà nữ nam cõi thế phù.
Mù mịt bao giăng hư lẫn thiệt ,
Tối đen che phủ luật thiên thương .
Định tâm vẹt phá màn âm khí ,
Định trí xẹt tia vượt âm mù .
Chỉ có đạo chơn nguồn thiện lạc ,
Hấp thu con trẻ mặc ngao du .

Ngâm :
Từ từ rút điển hồi cung ,
Mẫu Nghi trở gót chín từng phong phi .
Con trần hấp thu vô vi ,
Hưòn vô tu luyện lần đi phản hồi .
Sớm hôm Diêu Điện con ôi !

Thăng .

Tiếp điển

Thi :
Huỳnh đình tụng niệm ẩn bên trong ,
MI phóng ngoại hình ắt khó mong .
Đồng cà tịnh trường khai thấu lý
Tử hành minh rọ chiếu vào trong .
Đồng cầu nguyện Tôn Sư khai minh chiếu điễn .
Thăng .

Thi :
Diêu sơn đảo hải thi do tâm ,
Lạc thú cõi trần vướng khổ lâm .
Phật Tiên thanh lọc thoát luân trầm .
Thích mùi đạo đức an thường trụ ,
Ca kệ luật kinh, nghiệm lý thâm .
Như khứ ngư lai an thể tánh ,
Lai đàn giáo huấn lúc canh thâm .

Trong đêm thanh nhị vị Tôn Sư chuyển ngọn bút linh lai đàn để ban đôi phần giáo lý .
Bậy các môn đồ bế quan an tịnh hầu tiếp thương phần chơn điển giao truyền Đạo Pháp .
Hởi này các môn đồ ôi ! Mục đích của đời tu đi tầm lại cái chơn tâm, tức bổn lai diện mục đồng chúng sanh nào cũng có , nên phải chịu luân hồi chuyển xây trong sáu đường lên xuống. Nhưng chơn tâm ở đâu ? Các môn sanh có tường chăng ? Không thể dùng văn tự hay ý niệm phàm chơn, mà chỉ các chơn tâm, được chơn tâm là do sự chứng đắc trực nhận mà thôi , vì như thế , thế nên các bực giáo chủ đã bế quan để trực diện với nó mà thôi .

Này các môn sanh ! Cấu tạo nên người gồm có ba phần :
Thứ nhứt : Là thân thể bao gồm những hành vi động tịnh .
Thứ nhì : là cảm giác hay cảm thọ có 3 thứ : là lạc thọ là cảm giác vui, khổ thọ tức cảm giác buồn và xã thọ tức cảm giác không vui, không buồn .
Thứ ba : là tư tưởng hay tri giác .

Ba yếu tố thân thể cảm giác và tri giác luôn luôn chuyễn biến không ngừng nghỉ, vì thân thể là đất , nước , gió , lửa, còn cảm giác là một chất khí nhe hơn tứ đại, và tri giác cũng là một chất khí , bản chất của chúng luôn luôn thay đổi và có mặt trong vạn pháp, nên không có một pháp nào là riêng biệt và bất biến tồn tại cả . Vì thế đó cho nên chơn tâm ở đâu ? Nó có mặt trong 3 thể trên hay không ? và làm sao để nhận diện được nó ?
Giờ đây Tôn Sư lấy một thí dụ hữ hình trước khi chỉ chơn tâm . Một người nhà quê kia muốn tìm hiểu một vị nguyên thủ quốc gia , người nhà quê nầy có cơ hội để gặp mặt vị nguyên thủ hay không ?. Nếu người nhà quê kia khôn ngoan, thì nên tìm hiểu về đường lối làm việc của cơ quan hạ tầng mà mình đang sống, vị đứng đầu cơ quan hạ tầng là hiện thân của vị nguyên thù, đường hướng của vị nguyên thủ và tánh tình tình của vị nguyên thủ là đường lối của cơ quan .

Môn sanh ôi ! đừng đi tìm chơn tâm trong ý niệm phàm phu, hảy minh rỏ tánh chất của 3 thể là : Xác thân, Cảm giác và Tri giác , hãy cố gắng điều ngự chúng nó, khá biết rằng chơn tâm có mặt và điều hành 3 thể đó , vì nơi nào có vật là nơi đó có thần, càng tịnh hành càng làm chủ được tam thể bao nhiêu , thì càng trực nhận được chơn tâm bấy nhiêu , cho đến một ngày kia hoàn toàn làm chủ được tam thể rồi, thì lúc bấy giờ chơn tâm hiển lộ hoàn toàn và ta đã hiệp nhứt với chơn tâm không còn phân lý nữa .
Giờ đây Tôn Sư giải minh nội thể về chơn tâm, nơi mỗi chúng sanh . Bất cứ một môn sanh nào cũng có một Huyền Quang Khiếu và khiếu ấy là nơi trú ngụ của chơn tâm , cũng như dinh của vị nguyên thủ trong một nước vậy , sắc lệnh và đường lối của vị nguyên thù ban ra định thi hành khắp cả nước, thì chơn tâm hay chơn thần cũng vậy . Tuy có mặt tại Huyền Quang Khiếu nhưng vẫn hằng có mặt và điều hành khắp thân thể. Vậy môn sanh có điểm vào lời giáo truyền Tôn Sư đã dạy mật truyền chơn pháp vô vi định lập .
Tôn Sư nhắc lại, thần có nhiều đẳng cấp, càng xuống thân thể hạ, thì thần ấy rất thấp, chỉ để trông nôm công việc sinh sống phàm phu mà thôi , càng lên thân thể thượng, thì thần càng minh mẫn để trông nom công việc thuộc trí tuệ . Bực thông minh tu chính biết tụ thần, hằng ngày chăm sóc vị chơn thần không cho phân tán bằng đường lối thiền định tịnh luyện . Nơi thân thể môn sanh Huyền Quang Khiếu đóng tại nơi đâu ? Môn đồ Đạo Đức Tịnh Trường cần trì niệm trụ thần phân ngôi định vị, chơn pháp lưu hành máy nhiệm tri cơ .

Thi bài :
Chuyễn linh bút giở nầy cọ vẽ
Trước đồ thơ khắc khẻ đôi lời.
Hạnh ngô tri phúc đạo Trời ,
Kỳ ba thế tận đừng lơi lòng thiền .
Nhìn ba cõi khó yên nơi dạ ,
Cảnh vô sắc nào khá trụ lâu .
Đến qua sắc giới cần âu ,
Bầu trời dục giới thảm sầu thiết tha .
Vì vô minh trần sa lên xuống ,
Theo sáu đường quyện cuốn trần gian .
Đời đời kiếp kiếp gian nan ,
Vì chưng tham dục buộc ràng thớt dây .
Dây oan nghiệt trần nầy quấn chặt ,
Nào phu thê thêm thắt tử tôn .
Làm cho chìm đắm linh hồn ,
Còn thêm bả lợi mồi ngon công hầu .
Làn xa mã ngỏ hầu cuốn hút ,
Bả công khanh chầu chực kéo lôi .
Biết bao nguyên tánh thảm ôi !
Cõi trần nhồi nhận khúc nôi khó tường .
Vì nhận thấy trần dương lắm khổ ,
Cảnh lữa bừng mọi chổ nào an .
Thế nên Tiên Phật xuống trần,
Trải bao Giáo Chủ lâm phàm độ nhơn .
Nhưng thế giới trong cơn mạt pháp,
Sống trụy đồi tới tấp văn minh.
Bỏ vô vi , chuộng hữu hình,
Cùng nhau đưa xuống bể sình đọa sa .
Nào tiếp nhận trần mà lời dạy
Nào có nghe giáo khải Phật Tiên .
Sống theo tư dục tình riêng,
Rồi ra phải chịu luãt quyền Chí Tôn .
Vì thương xót dập dồn tai nạn,
Nên công đồng tường hản Tam Tòa .
Quần Tiên đại hội diễn ra ,
Mở khai Đại Đạo trần sa độ đời .
Thuyền Bát Nhã đò Trời độ chúng,
Thả phiêu phiêu tận dụng cứu đời .
Điễn quang chiếu sáng cung Trời ,
Đưa người trở lại phục ngôi từ lành.
Bao giọt đìển chơn thanh Tiên Phật ,
Đã mấy thương đắc thất nào màng .
Quản bao thế sự gian nan ,
Thăng trầm lên xuống độ an nhơn loài .
Nguồn chơn lý giáo khai phổ tế .
Từ đẵng cấp thế hệ khác nhau .
Miễn sao sanh chúng hồi đầu ,
Biết bao diệu bút nhiệm mầu ban trao .
Nhưng chưa thấy đi vào cửa Thánh ,
Vẫn lợi danh sao sánh sắc màu .
Làm cho Thượng Đế lòng đau,
Nhỏ bao lệ ngọc ướt màu xiêm y .
Đồ có thấy kỳ thi sàng sảy ,
Khắp hoàn cầu phải trải máu xương .
Kíp mau hồi trở con đường ,
Tách chơn nhẹ bưóc bồng dương phản hồi .
Chư môn sanh trong hồi tuyển chọn,
Gắng trường chay thường dọn tâm mình .
Luyện tu giải tỏa đời tình ,
Đó là cứu cánh phục sanh tâm hồn .
Đêm thanh tịnh lý chơn điểm tới ,
Trống vọng lầu thúc dội sang canh .
Điễn quang dứt giọt ân tình ,
Không thiên vận chuyễn điều hành bút ngưng .

Thăng .

Tiếp điển

Thi:
Thanh tâm tu luyện buổi đời tàn,
Phong hỏa đốt thiêu cảnh thế gian .
Đồng  cả chúng sanh gìn chánh niệm,
Tử lai báo lịnh khá chu toàn .
Thăng .

Thi :
Thu phân ảm đạm khắp trần gian ,
Bát quái thanh cung ngự diễn đàn .
Đánh thức nhơn loài sau mộng điệp ,
Phá mê sanh chúng cuộc dinh hoàn .
Đời kia dành giựt mồi danh lợi,
Đạo nọ tranh hành chịu rả tan .
Ngắm cảnh thế tình pha đủ sắc ,
Lui về Tiên động hưởng an nhàn .

Thái Bạch Kim Tinh , Bần Đạo ân lành ban vào tâm khảm T.M. , lằn ân huệ vô biên nguyện cầu, hầu mát mẻ thân tâm trong lúc đời tàn diễn bao trò thế sự .
Hởi nầy TM ! Đạo đời đã trải qua biết bao sự chuyển biến thăng trầm, kể từ ngày hoằng khai nền Đại Đạo , đó là thiên cơ tiền định. Đạo như thế, định phân lọc được vàng thau hư thiệt , dù có ngộ cảnh thế nào, phần chơn tu cũng lấy chơn tâm làm gốc, đời tu ví như lòng nước chảy dài gặp khúc doi vịnh, dòng nước cũng lượng theo hình thể thiên nhiên đẵ sắo sẳn, gặp lúc suông thẳng dòng nước ồ ạt buông xuôi thỏa mái, người tu cũng thế .
Kìa cảnh vật thiên nhiên bày sẳn,
Người tu chơn tinh tấn dặm ngàn.
Lên đèo xuống ải nào than ,
Gìn lòng thiết thạch thẳng đàng ruổi dong .
Giờ nầy lằn quang điển Bần Đạo rọi vào chư Thiên Mạng nơi Tân Minh Quang khá lưu hành .

Thiện Đạo nghe :
Thi :
Lãnh đạo Tân Minh cảnh nặng cằn ,
Diễn bao cơ cuộc lúc trầm thăng .
Khó khăn thgử thách lòng tu luyện,
Lao nhọc thước đo mực chuẩn thằng ,
Phóng ngoại thấy rằng đạo sự thể,
Hồi quang cảm nhận nhứt tâm hằng .
Dung hòa tánh thể cương nhu đó ,
Đạt lý thiên nhiên vượt mức lằn .

Thiện Đạo Quang cần niệm trì để tiếp xúc lằnquang điển ân ban trong lúc thế tình điên đảo, Hiền cần giữ tâm không để có thể hóa giải những gì trên bước đạo đời đầy thử thách. Thiện Đạo tri tường vô vi ứng hóa ban ân .

Ban ân Huệ Chiếu .
Thi :
Dường dài sức ngựa dụng đo lường,
Bước trải gập ghình lúc nắng sương .
Quản nhọc đệ huynh đồng phận đó ,
Công lao dìu dẫn chúng tầm phương .
Định thiền giảu tỏa lằng tư tưởng,
Quán chiếu thoát vòng nghiệp vấn vương .
Dụng nước ma ha nhuận tắm gội ,
Trở về chơn tánh thể an khương .
Bần Đạo rọi lằn quang điển ban ân lành chan vào nội tâm Huệ Chiếu Quang .

Bần Đạo rọi điển vô vi ban vào Thiện Kim Quang đặng an lành chan rưới .
Thi :
Nhựt chích Trời Tây bóng nhạt nhòa,
Mau chơn tiến bước vượt đường qua .
Đưốc thần rọi sáng trong tâm nội ,
Đèn thánh vẹt màn ánh chói lòa.
Hạnh ngộ Tam Kỳ thành chí nguyện ,
Cao Đài trì niệm chớ rời xa .
Tứ thời mộc dục gìn chơn thể ,
Tiên phẩm hưởng phần ấn chứng đa .
Bần Đạo chan rải hồng ân Thiên Kim Quang khai minh tâm nội .

Lằn Thiên điển chiếu vào Thiên Huệ Quang .
Thi :
Phúc nhà Tổ Phụ lắm dày công ,
Gieo chưởng tử tôn giống quí rồng .
Quả thục gắng gìn hương sắc tốt ,
Nội dung ngoại thể cũng chung đồng .
Thiên Huệ Quang khai thông lằn Thiên điển , Bần Đạo ban ân .

Thi :
Trung dung cứu cánh đạo mầu vi ,
Thái quá chớ nên bật cập thì .
Lưỡng thế xác tâm đồng nhứt mạch ,
Đó là chơn lý gắng tường tri .
Bữu Linh Ngọc tri hành .

Bần Đạo hòa Thi ban Thiện Lễ
Thi : Thiện nguyện nơi trong có nhớ không ?
Thiện tâm gìn giữ phá mê vòng .
Thiện lòng bền vững đường công quả ,
Thiện niệm chớ xao khá giữ phòng
Lễ sĩ hướng tay rường lãnh đạo ,
Lễ ngi chăm chú giới điều thông .
Lễ hòa ngũ tạng điều điều ngự ,
Lễ hưởng huệ ân gắng định lòng .
Thiện Lễ tri tường .

Truyền ban Hiệp Thiên Đài Tân Minh Quang :
Thi :
Song vô điểm noãn tại trung tâm ,
Huệ tịch dương thăng dậu ần trầm .
Giá ngự phi đằng tùng khẩu lực,
Thanh nhàn chủ vị thủy hườn lân .
Bảo tâm xa kiết toàn danh tự ,
Thủ lập thượng cung nữ kếtầm .
Nhơn thượng nhứt trung gia tiết hạ ,
Mộc tùng nhựt tiếp thị phương châm .
Hiệp Thiên Đài diển quang minh định ứng hiện vô vi tri tường .
Giờ nầy lằn điển Bần Đạo rọi sang phương Trời viễn xứ, vậy chư TM cần tiếp nhận thánh ý . Bần Đạo trao mật truyền , lòng cầu nguyện tâm thành gia ban .

Thi :
Duyên xưa hạnh ngộ đạo Cao Đài ,
Viễn xứ kết tình ngghĩa trúc mai .
Quyết chí trải thân lo thống nhứt,
Một lòng phụng sự há đơn sai .
Cơ đời phục thỉ hườn hai bảy,
Máy đạo chu nhi một lẽ hai.
Hiệp phố năm nằo người lạc dấu ,
Châu về cảnh cũ ánh xuân mai .

Thi :
Ngô đồng khẩu mộc chiết đông phong ,
Nguyệt nhập mộ trung bán dạ phòng .
Dương thảo thủy tùng phùng tảo thượng ,
Tả hành cập viết lục khai thông .
Hiền TM ẩn danh có nhớ đề thi , Bần Đạo ban cho tiết xuân giao thừa Quí Dậu 1993, đào viên cùng thọ lịnh Cao Đài chăng ? Đề thi nầy sắp lộ bóng bình minh . Nghe đây !

 Thi :
Đề thi nhữ Nguyệt khá tầm tri ,
Trí não khai thông ứng hiện thì .
Ngộ lúc niên lai là chữ nguyệt ,
Rồng mây lộng gió đúng thời kỳ .
Phần cầu nguyện tâm thành khai thác mầu nhiệm ân ban .

Thi :
Ngang gia tã phiệt thố đồng hình,
Bạch nhạn thư hùng hựu lưỡng sanh .
Giao thảo hóa huỳnh do hủ hoại,
Hạo nhiên nhơn khứ nhựt khai minh .
Vương gia thất thố tầm tri kỷ ,
Thuần thuật tả biên hỏa ẩn hình .
Nội điển thăng hoa ly gián tảo ,
Nguyệt lai cổ thụ nhứt lôi thinh .

Thi :
Khương giang trầm nữ tại danh quyền ,
Tả hải khứ lai thổ thượng nguyên .
Thanh yến thủ phòng an nội tại ,
Thừa hành sứ mạng luật huyền thiên .
Linh nhiên lưu thủy hườn vô cảnh ,
Lưỡng phiệt âm dương nhị tiếp truyền .
Nhẩm sát ly tâm nhơn dẫn nhập ,
Qui nguyên thống nhứt Đạo Cao Tiên

Linh bút mật truyền .

Bài :
Ánh Cao Tiên phá tan u ám ,
Lộ bầu trời quang đảng thanh trong .
Thuyền sen nhẹ lướt xuôi dòng ,
TYrẩy đưa nhơn loại lai bồng thảnh thơi .
Rọi quang điển phương trời viễn xứ .
Đáp nguyện lòng hội tụ đào viên .
Chung lo Thống Nhứt qui nguyên
Bao năm chưa toại chí nguyền bình sanh .
Nền Đại Đạo tranh hành quyền thế ,
Đã đẩy đưa cơ chế phái chi ,
Lần tay thất thập niên thì ,
Kiên tâm ẩn đợi huyền vi sắp bài .
Cơ luật định Cao Đài hiệp nhứt ,
Máy thiên cơ quyền lực định rồi .
Chí tâm chí nguiyện tô bồi ,
Đào viên đải lịnh chớ dời tâm trung .

Đêm thương ân huệ hưởng chung ,
Giáo Tông ban điển trùng phùng đệ huynh .
Dưỡng nuôi nguyện vọng bóng hình ,
Ngày sau thọ lịnh Kim-Tinh sắc truyền .
Thiên mạng gắng định tâm yên ,
Thiên Đạo Huệ Chiếu bút truyền mật trao .
Nhị hiền Thiên mạng nên lưu tâm đề toán hình Kim Tháp, Bần Đạo ban truyền từ trước. Vậy Thiên mạng cần bảo quản chu toàn , ngày sau Bần Đạo ban ân vô vi .

Bài :
Hình Kim Tháp toán ra từ đó ,
Niên chín hai nhìn ngó đã ban .
Hởi ai thấu máy hành tàng ,
Nêu lên đáp số bảng vàng đề danh .
Đây Giáo Tông minh rành kết quả ,
Nghiệm số X phép lạ chuyễn xây .
X2  X1 liên dây ,
Đây là nghiệm X trí tài xem chung .
Bốn con số trùng phùng thu gọn ,
Dụngphép cộng tính toán cơ thiên .
Hướng về dĩ vãng trần miền ,
Tiếp thêm 4 số ứng kiền cơ vô .
Chuyển kế tiếp trong giờ thanh tịnh ,
Hai nghiệm số toán tính nhiệm mầu .
X2  X3  đáo đầu ,
Cộng thêm mười đó trống lầu sang canh .
Nếu trừ mười vận hành thế giới ,
Số vô vi điểm tới dập dồn .
Hành tinh mạt pháp trong cơn .
Nhơn loài chuyển động phục hườn Thượng Ngươn .
KÌa lằn điển Pythagire và Khổng Minh trao qua Bần Đạo .

Thi:
Quản bao tài đức buổi thời suy,
Hậu Hán phò Lưu lúc mạt kỳ .
Gia Cát cam đành tuân định luật ,
Long cương nhàn nhả họa cầm thi .

Thi :
Thi Tiên mật vé đáo Tiên đàn ,
Lằn điển Pytha chuyễn tiếp sang .
Ân huệ trần gian ban toán pháp ,
Đức tin đầy đủ hội chung bàn .

Quảng Huệ Tinh tức Khổng Minh Thánh Sư cùng Đại Tiên Pythagore hiệp chung Giáo Tông Thái Bạch đồng ban cho chư hiền một đề toán kế tiếp, sẽ đưa đến cùng một kết quả hình Kim Tháp, đây là trọn đức tin ứng huyền linh diệu bút , đức tin đó sẽ cải tạo thân tâm đồng nguyên linh hầu tiến hóa trở về Thượng Đế .

Thi :
Trầm mặt suy tư giảu toán ai !
Nhìn qua tọa độ X Y rày .
Năm năm với sáu cùng giao tiếp ,
Bốn hiệp sáu hòa số bốn rày  .
Dụng máy siêu vi xem cấu trúc ,
Quay thiên văn kính khám điều hay .
Tầm ra kết quả thiên thương toại ,
Tùng quả tuyến khai nghiệm X bài .

Bài :
Dụng khối óc phi phàm giải toán,
Kết quả ra căn bản phương trình.
Đặt làm Y 1  khai sinh .,
Tổng các số lại cần minh máy Trời .
Rọi điển quang  a  thời bàng  6 ,
Tiếp thêm  b  nung nấu tinh thần .
b  bằng  a6  trong phần ,    (16)
Suy tầm  X1  bút thần giải ngay .
Hởi siêu nhơn  Y2   nối tiếp ,
Đồng  X1  đường lối đã ra .
Cho  a  bằng  1  giao hòa ,
b  trừ  2  2   ánh lòa điển quang .
Hệ bực nhứt lo toan giải đáp,
Lập phương trình hòa ráp  a  b   .
Suy tầm  X2 bút phê ,
Ứng vào khởi điểm tư bề ánh quang .
Trí thông minh lo toan hệ thống ,
(x2)  Đặt  X2  cũng giống  Y3
Y3   X2  đồng mà ,
Phương trình bậc nhứt điểm ra máy Trời .
a  bằng  1   đây thời điểm phán,
b  trừ   5   khai sáng đạo mầu  .
Tầm ra  X3  đáo đầu ,
Đây là kết quả chiếu vào Thượng Ngươn .
Dụng toán học Đông Phương kết hợp ,
Hệ tọa độ then chốt đã ra .
Hình đồ bát quái giao hòa ,
Rán vào sẽ thấy sáng lòa thiên thơ .
Trục căn bản thần cơ phát xuất ,
Trục chính yếy đề mục động giao .
Cần trục tịnh động xem sao ,
Động thời khó thấy ứng vào máy thiên .
Tầm vị trí định yên của trục ,
Chính nơi đây ứng xuất huyền linh.
Ánh quang Thiên mạng cần nhìn ,
Đông Tây Nam Bắc quang minh đạo vàng .
 

Bài:
Thu sắp tàn khung trời u ám ,
Khắp nẻo trần lai láng giọtrơi .
Mây đen che khắp bầu trời ,
Vần xây định luật đầy vơi vơi đầy .
Lập Càn Khôn mở khai vạn vật ,
Chuyển ngũ hành tạo lập bát hồn .
Là nhờ sinh khí bảo tồn ,
Cha Trời Thượng Đế triêu hôn chẳng rời .
Đem Từ-Huệ vậy thời bố rải ,
Trời cấp cung vận tải nguồn ân .
Dưỡng nuôi sanh chúng cõi trần,
Vô tư luật định trong phần hóa thiên .
Hấp thanh khí nơi miền thế giới ,
Phải lo tian tiến tới sự hành .
Đường tu gắng bước tiến nhanh ,
Đền ơn tạo hóa , hóa sanh nhơn loài .
Đồng tiến bước Cao Đài độ chúng ,
Đồng hướng về giải phóng tâm tư .
Đó là nguồn gốc luân trầm ,
Biết bao kiếp sống nơi trần khổ đau .
Mượn đuốc thiêng rọi vào tâm nội .
Tạm điển quang rửa gội trí phàm .
Dốc lòng kiếp sống lở làng,
Giác tha tự giác chèo thoàn độ nhơn .
Tân Minh Quang trong cơn đời tận ,
Lòng âm thầm tinh tấn tiếp giao .
Vô Vi soi rọi tàm bào ,
Nhỏ chan từ ái rót vào điển quang .
Đồng đáp ứng lo toan phận sự ,
Hòa đáp lòng đầy đũ tinh thần .
Ban vào nguồn điển gia ân ,
Tân Minh khai thác rõ lần thời cơ .
Gắng tiến bước đừng sơ bộ phận ,
Lập quả côngtinh tấn từng vai .
Niệm lòng hai chữ Cao Đài ,
Đức tin vững chắc miệt mài lo toan .
Ban Cai Quản nhã tgoàn đưa rước ,
Thuyền Tân Minh nhẹ lướt biển trần .
Khách qua đò kíp trở chân ,
Dần dà trể chuyến ngàn năm đợi chờ .
Trong bộ phận thiên thơ đã định ,
Lập bản đồ tùng thính Giáo-Tông .
Noi theo dấu bước ân hồng ,
Dung hòa đức tánh cỏi lòng mát an .
Phần tinh thần chuyễn sang Chơn-Đạo ,
Khá y hành đúc tạo chơn tâm .
Chơn tâm nhứt khối cao thâm ,
Dung hòa nội ngoại thậm thâm nhiệm mầu .
Đây Bần Đạo canh thâmgiáo khải ,
Chung lảnh đạo bộ máy hữu vô .
Chơn như tiếp nhận điểm tô ,
Hành y ấn chứng qui mô cảnh nầy .
Chư hiền cần giờ đây khai thác,
Địa sơn Khiêm mở hoát tâm hồn .
Đồng lo luyện tánh triêu hôn ,
Dắt dìu khách tục bảo tồn Tâm Minh .
Nhìn trong quẻ lưu gìn cho kỷ,
Hào cửu tam ấn chỉ Giáo Tông .
Quần âm vây hảm cỏi lòng sáng soi .
Đem minh triết rạng ngời đức tánh ,
Giác nhơn sanh đuốc Thánh dẫn đường
Điều hòa giữ hạnh khiêm nhường ,
Hướng tay lãng đạo cột rường Tân Minh .
Dầu đạo đời giữ gìn khiêm đó,
Chất dung hòa nhìn ngó hành y .
Cơ hửu hình lẫn vô vi ,
Con thuyền rộng mỡ khác thì quá giang .
Bần Đạo truyền lo toan trau điểm ,
Để sáng soi quan điểm môn đồ .
Lập thành Đại Đạo qui mô ,
Đại dồng phụng sự tôn thờ Đài Cao .
Đây Thiện Đạo lời trao Thái Bạch ,
Huệ Chiếu Quang danh sách đồng chung .
Đời tàn lắm cảnh rối bùng ,
Diễn trong cửa đạo mông lung lắm trò .
Âm lẩn dương khó dò sự thể ,
Trược lẩn thanh cơ chế buổi tàn .
Vai tuồng lảnh đạo gắng nhau ,
Bảo toàn lằn điển chu toàn Hiệp Thiên .
Phần Thánh Giáo Lão truyền nhị vị ,
Khá kín niệm chung thỉ đừng lơi .
Mật truyền sắc lịnh Cha Trời ,
Ngày sau hữu dụng luật Trời sai đâu .
Nhìn nhơn tâm biết bao danh lợi ,
Gán danh tu tục bởi danh quyền .
Làm cho đạo môn đảo điên,
Màn u ám phủ cửa thiền khắp nơi .
Đây luật định Cha Trời sắp đặt ,
Để lọc lừa chắc thật vàng y .
Thiên mạng lãng đạo Tam-Kỳ ,
Kiên tâm ẩn tịnh trường thi thế trần .

Thi
Chí nguyện kỳ ba lập quả công ,
Dù cho khó nhọc chẳng nao lòng .
Hy sinh một kiếp thân nào quản ,
Phụng sự trọn đời dậm thẳng xong .
Quá khứ ngày qua như xạ tiển ,
Tương lai giờ đến nấu nung lòng .
Giác tha là phận vun nền móng ,
Hưởng sắc Kim Tinh gốc đạo trồng .

Thi :
Đại Đạo khai sinh sắp bản đồ ,
Lớp lang tuần tự lập qui mô .
Màn âm diễn cảnh đời cùng tận ,
Dương khí trương phô định đúng giờ .
Nhận đặng lý chơn tâm tự toại ,
Soát quan sự thể chớ thờ ơ .
Đạo đời hai lẻ nhưng là một .
Do bởi vô minh tạo hửng hờ .

Thi :
Phục sinh quang điển sáng tâm linh ,
Phục khí tiên thiên thoát nhẹ khinh .
Phục tiết thương đông cây rủ lá ,
Phục tâm tử vị điểm tâm linh .
         (Ẩn sau sẽ tường )

Bài :
Lòng phân vân nơi trường Chơn Đạo,
Điển xung thiên Lão thấu nơi đây .
Cơ đồ chơn đạo đắp xây ,
Lạc Vương Tôn Phật công dày gia ban ,
Lập bản đồ chu toàn từ đó ,
Định Hư Vô chớ có đổi thay .
Huyền linh bố rải Cao Đài ,
Dịch xê khó hưởng đây rày thiên ân .
Thiện Đạo Quang bút thần Lão phán,
Huệ Chiếu Quang tưòng hản đồng tâm .
Gẩm suy tường tận cao thâm,
Lấy tâm minh triết bao năm nắn nhồi .
Thông lý sự khúc nôi tỏ vẻ ,
Tường sự lý thấu lẻ cơ thiên .
Đạo Minh Quang sáng môn đồ ,
Trường chơn trấn giữ qui mô đạo thành .
Công đức ấy thậm thâm hữu chất,
Được ân ban nào mất hồn linh .
Xét về luật định vô hình ,
Trường chay chưa vẹn ánh minh chưa toàn .
Phần giải thoát phục hoàn chơn tánh .
Quả liên đài lóng lành điển quang .
Thế nên linh quang chưa an,
Non thần luyện đạo chu toàn bao năm .
Đắc chơn điển lai lâm chơn thể ,
Đắc ánh quang hương quế ngạt ngào .
Tam tòa ấn chứng phê sau ,
Đạo nhìn gương đó đi vào chơn tu .
Lưỡng toàn công quả công phu ,
Thuyền sen nhẹ bước ngao du Tiên Đài .
Từ từ lằn điển trưóc ngai ,
Báo tin tiếp nhận giáo khai độ đời .

Thăng .

Thi :
Kim ngọc ngàn muôn gẩm chẳng bền ,
Quang minh đạo đức sử đề tên .
Đồng tâm công quả đường tu học ,
Tử đắc an nhàn cảnh thượng lên .

Thăng
Tiều Thánh đắc lệnh Tôn Sư báo tin .

Thi :
Đông Tây phổ hóa đạo Kỳ Tam,
Phương pháp tu chơn gắng chí làm .
Chưởng chấp Hiệp Thiên guồng máy nhiệm ,
Quản bao khó nhọc độ nhơn gian .
Tôn Sư giờ linh chuyển vận điển quang lai đàn, nguyện cầu ứng hóa vô vi ban truyền môn đồ Hiệp Thiên Đài phận sự Tân Minh Quang .

Bài :
Khai Đại Đạo mối giếng Thiên Hiệp ,
Ban hửu hình tương tiếp điển quang .
Dụng chơn đồng mở nê hườn ,
Thông công lằn điển chu toàn thiên nhơn .
Hiệp Thiên Đài keo sơn gìn giữ ,
Buổi đời tàn hội đủ tinh thần .
Đồng lo độ thế phương châm ,
Chúng sanh lặn hụp luân trầm bể khơi .
Dù gặp cơ kỳ thời thử thánh ,
Khúc vịnh doi chớ trách đất trời .
Nấu nung ý chí đừng lơi ,
Vượt thuyền bến giáo tầm nơi thanh nhàn ,
Mỗi môn đồ khá toan tự lực ,
Mỗi môn đồ tích cực tịnh thoàn .
Khai minh quang khiếu chu toàn ,
Đắc thành bộ máy nơi trần siêu cơ .
Tọa yên nơi thiên thơ thấu rõ ,
Khắp đó đây sáng tỏ cơ mầu .
Định thần một khắc huờn thâu,
Máy Trời ứng lộ bữu châu hiện bày .
Các môn đồ giờ khai linh bút ,
Khá luyện thần thuần thục điển quang .
Cơ tâm sử dụng mới an ,
Đó là tự lực chuyển sang thời kỳ .
Dầu gặp phải trường thi gạn lọc .
Dầu vướng vào trong dục đạo đời .
Tự ta giải quyết đây thời ,
Cơ tâm ứng hóa ý Trời rõ thông .
Đây Tôn Sư đôi dòng chỉ bảo,
Thời mạt kỳ đời đạo lắm trò .
Môn đồ cần phải toan lo ,
Trí tâm phân biệt khá dò thiệt hư .
Điều chơn lý khư khư cần nắm .
Dù thời gian vạn dặm nào phai .
Đức tin tự lực nào sai ,
Con đường tu học thiên đài đừng lơi .
Ban môn đồ đôi lời gắng nhớ ,
Định nghiệm suy điểm chổ phương châm .
Vận hành lằng điển dương âm ,
Ánh quang chiếu lộ ngọc trầm Hư Vô .
Thăng

Thư Viện 1      4   5