Tam Thừa Quán Nhứt Chơn Như Hiện  

  Chiếu-Minh Long-Ẩn Đàn
Đêm mùng 4 rạng mùng 5 tháng 3 năm Bính Tý
( 26 / 27. 3. 1936 )

Kỷ niệm ngày thành Đạo tại thế của THẦY

                
     THI :
             Giác lý hư vô Đại Đạo Minh,
             Thông Thiên đạt địa đắc sơn linh,
             Tam thừa quán nhứt Chơn Như hiện,
             Xuất tại Nê hườn đáo Ngọc Kinh.
         Bần Đạo mừng chư đạo đệ, đạo muội. Phàm hễ tu hành phải cho chí khí. Giữ thỉ chung như nhứt thì khỏi lầm lạc. Chư đệ thành tâm tiếp giá Sư Phụ lai đàn. Bần Đạo kiếu.
 
          TIẾP ĐIỂN :
                Cao Đài Ngô-Minh  Đại-Tiên
             Thuần Dương Giáo Chủ
 
       Hỉ chư môn đồ.
 
          THI :
             Các con nhẫn tánh luyện thuần dương,
             Nam nữ hòa tâm bước thuận đường,
             Trên dưới rèn lòng tu thoát tục,
             Trước sau luyện tánh đượm mùi hương.
                                             
             Cao Đài giáng bút dẫn dìu con,
             Dạy trẻ Đạo cao trẻ giữ tròn,
             Công quả đủ đầy THẦY bố hóa,
             Nguơn Thần hiện Xuất lại Bồng Non.
                   
       Các con rán chí bền lòng giữ y mối chơn truyền luyện tập, sẽ thấy kiến hiện Nguơn Thần hiện xuất. Đạo THẦY chỉ có Nhứt pháp nhứt Kinh trau luyện chầy ngày tinh thần phát triển xuất hiện Kim Thân. Các con nhớ rằng trước kia THẦY cũng một Kinh một Pháp nầy mà ngày nay phản bổn chứng vị.
       Các con tuy đi sau mà còn trước hơn phần nhiều các nguyên nhân khác ngày nay còn lầm lạc; vậy các con rán mà tu, tu để làm gương hậu nhựt, dẫn dắt đàn hậu tấn cho xứng đáng tiếng môn đệ của THẦY nghe các con !
       Ngày nay là ngày THẦY thành Đạo tại thế, ấy là ngày vui của THẦY và cũng là ngày vui của các con. Vậy THẦY ban ơn cho các con đẳng đẳng.
           THI :
             Bồ đào cam giá tửu THẦY ân,
             Mỗi trẻ một ly để có phần,
             Phát triển tinh thần tu tấn bộ,
             Minh tâm kiến tánh đắc Kim Thân.
       Các con, THẦY ban ơn cho an tịnh lo tu. Vậy hãy rán !
THẦY phản giá.

Thư Viện 1      4   5