TẠI SAO MỞ HỘI LONG HOA

(Vĩnh Ca Phủ Tự, 6-3 năm Đại Đạo 32 Đinh Dậu, 5-4-1957)
Bài:
       Lão nhắc hết những lời kinh sám,
       Cho tỏ tường tình trạng hạ nguơn;
              Cho người hiểu biết nguồn cơn,
Cho người rõ lý tuần huờn hóa công.
       Tại sao mở Long Hoa tại thế?
       Bởi vì đời hư tệ nhơn luân;
              Chẳng tùy mỹ tục phong thuần,
Tam cang hư hoại, ngũ thường đảo điên.
       Đời như thế, đâu yên ổn được,
       Đời như vầy, ác trược dẫy đầy;
              Nên trong tam giáo giãi bày,
Đời cùng mạt kiếp không sai sấm truyền.
       Kìa Thánh kinh thì Thiên Chúa để,
       Trong hai ngàn tận thế gian nầy;
              Tái lâm Chúa xuống nơi đây,
Để mà thưởng phạt nhơn loài các nơi.
       Nay mới rõ thời kỳ Thiên định,
       Nên đạo Thầy chấn chỉnh sửa đời;
              Dạy cho ra vẻ con người,
Hạ nguơn chấm dứt, thượng đời lập nên.
       Đạo Cao Đài lập nền chánh đại,
       Học từ bi, bác ái, tam qui,
              Ngũ giới[1], Tứ đại[2] đây thì,
Giữ tròn luật đạo, mới thì thương yêu.

QUAN THÁNH ĐẾ QUÂN

                                                                                      

Thư Viện 1      4   5