SUY NGHIỆM TIÊN TRI

                                        

Thi bài:
       Dòng sông Lệ nước bằng yên lặng,
       Dòng nước xuôi sao để trễ kỳ?
              Tại sao có sóng loạn ly?
Nhấp nhô đưa đẩy biệt ly tâm hồn.
       Để tiếng than châm ngôn giáo chủ,
       Để tiếng đờn nhạn hú đêm đông;
              Đêm đông phân tách giống dòng,
Giống dòng Hồng Lạc long đong sắp kề.
       Ai có nhớ câu thề thuở trước?
       Ai có tài thao lược đạo mầu?
              Đem thân bảy thước thúc câu,
Phô khai giáo lý, sùng âu đạo Trời.
       Đông đêm đông, chơi vơi bể thảm,
       Đông đêm đông, bẫy cạm tứ phương;
              Đêm đông khóc thảm ngoài đồng,
Đêm đông tha thiết, vấn vương họa kề.
       Ớ môn sanh, nhàn quê lập sẵn,
       Lập trường rồi dày dạn từ lâu;
              Ba mươi năm chẳng cúi đầu,
Là đường Đại Đạo, cao sâu Ngọc Hoàng.
       Cửa Tiên Thiên trường an đăng bảng,
       Kỳ ba này ai hẳn đây là?
              Tiên Thiên tổng quát kêu ca,
Đưa người tâm thiện lánh xa nợ trần.
       Nợ trần thế tao tân có rõ,
       Sớm liệu lường nhìn ngõ Cao Đài;
              Cao Đài, Gia Tô chẳng hai,
Thích Ca Giáo Chủ phô khai ba kỳ.
       Nghe Giáo Chủ nhắc thì sau trước,
       Hãy bền tâm mực thước nghiệm suy;
              Nghiệm suy bươn bước vậy thì,
Chen vào cửa đạo ẩn thì lập công.
       Gắng lập công giống dòng Hồng Lạc,
       Mở mắt nhìn quy tắc Cao Đài;
              Cao Đài gắng lập ngày nay,
Kỳ ba cứu thế phong ba thoát nàn.
Thi:
Tiên tri Giáo Chủ để lời xưa,
Có nhớ Gia Tô sớm với trưa;
Đạo đức trong hai ngàn năm lập,
Nay là đến buổi cảnh tam thừa.
* * *
Tam thừa, cửu phẩm đã thành rồi,
Cơ đạo nay mai hãy nắn nhồi;
Năng bước, bước lên tòa cửu phẩm,
Mới là trọn vẹn khỏi lôi thôi.

GIA TÔ GIÁO CHỦ

Thư Viện 1      4   5