(Châu Minh, 15-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 27-7-1961)

SỰ QUÝ BÁU CỦA ĐẠI ĐẠO

                       

    

   Này chư đệ muội! cơ đạo sắp hoàn thành, các lời tiên tri theo thánh huấn cùng kinh sấm sẽ hoàn thành đó vậy.

       Nhưng trước ngày đạo thành, lẽ dĩ nhiên mỗi thân tâm chư đệ muội phải thành đạo trước để hướng dẫn nhân loại, vì chính chư chức sắc trong Đại Đạo chẳng khác nào A Nan, Ca Diếp, U Ba Li, Mục Kiền Liên của Đức Thích Ca, hay là Tăng Tử, Tăng Sâm, Tử Hạ, Tử Du, Tử Cống, của Đức Khổng Tử và các môn đồ của Đức Jésus là Phi Ơ Rơ, Ma Thi Ơ.

       Trong thời kỳ khai Đại Đạo, chư đệ muội xem lịch sử tôn giáo xưa, cũng nhận định thấy rõ nhơn sanh tôn trọng các vị môn đồ của các vị giáo chủ như thế nào?

       Biết lẽ ấy, rán bảo vệ thanh danh, tự trọng lấy giá phẩm mới xứng đáng là môn đồ của Đức CAO ĐÀI.

       Quả thật vậy, “Một nước nhỏ nhen trong vạn quốc, ngày sau làm chủ mới là kỳ”.

       Đó là lời tiên tri của Thầy khi mới mở đạo. Bởi vậy một nước trời khai Đại Đạo, thật quý báu vô giá, nhưng người trong nước nào hay sự quý báu nhiệm mầu ấy.

       Kìa Đức Thích Ca khi xưa giáng thế nơi miền Bắc Ấn Độ nhưng sau bị ảnh hưởng của Hồi giáo cùng Bà La Môn giáo thành ra chơn truyền lần sang Tây Tạng. Hiện thời khắp trên hoàn cầu đều tôn trọng Tây Tạng là xứ Phật quốc. Những nhà mộ đạo tu hành, từ phương xa diệu viễn, trải qua bao nhiêu khổ khó, cũng lần lượt tầm đến xứ Phật, nhưng dễ nào, với tấm lòng thành, nhứt bộ nhứt bái, chưa vào được thay!

       Thì đạo Trời đây cũng sẽ như thế. Hiện giờ, những nhà có chút ít đạo đức, nói ra là những nhà chánh trị đang khảo cứu tình hình ảnh hưởng các tôn giáo, nên mới đến Tòa Thánh Tiên Thiên bao nhiêu phái đoàn vừa qua đó; chứng tỏ lời dạy của Ơn Trên chẳng sai, mà cũng chẳng uổng công của Bần Đạo khi mới tịch diệt đã trải qua bao nhiêu tháng xuất dương ra ngoại quốc chuyển tâm các nhà lãnh tụ.

       Đây rồi đến ngày cuối tận, các nhà chơn tu lần lượt đến tôn sùng đạo lý của Cha Trời khai Đại Đạo! Hiểu lẽ nhiệm mầu chẳng sai, thì mỗi thân tâm chư đệ muội từ đây rán cố gắng ôn hòa nhã nhặn cùng hội hiệp ý kiến chung trên mọi sự mọi việc để phát triển cơ đạo Tiên Thiên.

       Vậy hôm nay Bần Đạo có đôi lời cùng chư đệ muội hiểu lẽ trọng yếu nầy. Người tu trong Đại Đạo, nói riêng như Tòa Thánh Tiên Thiên đây, chư đệ muội cũng nhận thấy, lần lượt vạn bang sẽ tìm đến, nhưng Hội Thánh phải giữ lập trường của người tu là: đạo đức thuần túy.

       Khách đến đây tức nhiên phải chịu ảnh hưởng trên đường đạo, nghĩa là: bổn phận chư chức sắc gieo mầm tư tưởng lại cho khách tha phương vạn quốc, chớ không được ảnh hưởng gì với khách.

       Như thế mới đúng người chơn tu của Tiên Thiên nghe chư đệ muội.

PHÁP LỰC KIM TIÊN

Thư Viện 1      4   5