Thánh Đức Qui Nguyên 

Sau này năm châu đến học Đạo

Thánh Đức Qui Nguyên, ngày 13 tháng giêng năm Bính Tý

PHÒ LOAN: CẨN, HUẤN – ĐG. ẨN – ĐIỂN KÝ: TỶ, XUÂN

THI:

  Cao quý là con rõ ý Thầy,

  Đài Đạo vận hành khắp Đông Tây,

  Tiên Thiên Thầy dạy hằng noi giữ,

  Ông giáo con hành mới có hay.

Thầy mừng các con, các con an tọa nghe Thầy giáo hóa.

Này các con! Đạo thì không phải khó, nhưng vì lòng phàm tục các con chưa hết, Thầy đã có dạy nhiều lần.

Vậy từ nay các con nên giữ cho tròn, vì Long Hoa hội chọn con đủ đức để độ đời, các con nên chí tâm mà hành đạo, con nào hết âm thì Thầy sẽ dạy cái phép trường sanh cho các con.

Trường sanh là pháp nhiệm mầu phải luyện cho hết cái âm. Hôm nay các con đến hầu Thầy cũng là cái hạnh phúc đó các con. Một sự tu của các con dày công nên Thầy chọn lọc để độ đời.

Khi Thầy mở Đạo thì Thầy đã dạy các con song tu Tánh Mạng chưa? Con nào biết, bạch.

Vậy từ nay các con nên đến đàn cơ mà hỏi các con chỉ Đạo cho rành nghe các con. Sau này năm châu đến học Đạo đó con.

THI:

  Hỡi các trẻ thành tâm chánh đại,

  Lo tu hành trở lại Tiên thiên,

  Vui chi cõi tạm trần miền,

Tu hành chẳng Phật thì Tiên mới là.

  Ở cõi tạm đây là bể khổ,

  Biết Đạo rồi dầu khổ cũng tu,

  Đời khuya tăm tối mịt mù,

Con nào biết Đạo trăng thu sáng lòa.

Xuân bạch: kỳ đàn mồng 8- 9 thiếu câu bát. Xin Thầy bổ túc.

Đồng tử yếu điển vậy để sau Thầy sẽ sửa. Thầy thăng.

Thư Viện 1      4   5