QUÂN TỬ TRANG NHI BẤT TRANH, QUẦN NHI BẤT ĐÃNG

       Lão cần nhắc điều cần yếu, trong toàn thể đạo nên nhớ câu nầy vào lòng, thì mới giữ vừng lập trường đạo đức thuần túy được. Có câu của đức Khổng Thánh dạy rằng: Quân tử trang nhi bất tranh, quần nhi bất đãng! Nghĩa là: người Quân tử trang nghiêm, nhưng không tranh với ai, hợp quần với tất cả mọi người, nhưng không vào bè đãng, nghĩa là chí của người quân tử tự mình trang nghiêm, theo lý công nhiên mà đối xử chớ không thiên lệch, tư vị; xử thế thì thân ái với tất cả mọi người, nhưng không vì tình riêng mà a tùng theo bè đãng cầu lợi.
       Người tu học nên hiểu lý nghĩa ấy, để thực hành cho đúng con đường trung dung trong giai đoạn gay go chênh lệch nầy.
LÝ THÁI BẠCH

Thư Viện 1      4   5