QUÂN TỬ LÀ GÌ?

                               

(Châu Minh, 1-3 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-4-1961)

       Trong tam giáo đều có những đề thuyết khác nhau, nhưng tựu trung đồng nhứt lý. Đến ngày nay đạo Thầy mở ra, qui nguyên thống nhứt cả chơn truyền, gom lại những tinh ba thuần túy cho chư môn đồ đặng thực hành. Nếu được đúng theo các tôn chỉ của Đại Đạo thì ngày sau nầy chư môn đồ là bực thiên hiền của nhơn loại đó.

       Thánh Sư dạy chữ quân tử cũng là một lý rất thâm vi. Vậy “quân tử” là gì? Nghĩa là “vua con”, đúng theo nghĩa từ chữ, chẳng khác nào hai chữ Thiên tử của nhà vua.

       Đến thời kỳ nầy thực hiện rõ rệt của tôn giáo, vì chính chư môn đồ nam nữ đây đều là Thiên tử, chớ không phải một vị Thiên Tử như thời xưa. Thiên tử đây đồng nghĩa với Phật tử, Tiên tử, Thánh tử của tam giáo đó vậy.

       Thánh Sư giải rõ chữ Quân tử là tự mình làm vua lấy mình. Cũng như Đức Từ Phụ làm chủ trong Đại vũ trụ nầy, thì mỗi chư hiền đồ cũng được là chủ cái Tiểu vũ trụ là xác thân của mỗi môn đồ. Nếu vị nào biết làm một vị minh quân cai trị được thân tâm có đủ quần thần bá quan văn võ, cùng lê thứ ở trong thể xác của môn đồ được rồi thì đối với việc gia đình, xã hội, quốc gia, thiên hạ, xử sự về đường chánh trị có khó chi.

       Bởi thế, Thánh Sư khi mở đạo, trước dạy tám đề mục là:

1)      Cách vật.

2)      Trí tri.

3)      Thành ý.

4)      Chánh tâm.

5)      Tu thân.

6)      Tề gia.

7)      Trị quốc.

8)      Bình thiên hạ.

       Nhưng ở đời nầy, có mấy ai làm được Quân tử ? Như chư môn đồ đây đã vào cửa đạo tức là đã biết giác ngộ trên đường thiên lý, chận đứng con đường nhơn dục lại, nhưng cần phải cố gắng tiến mãi mãi lên, không giờ phút nào rời rạc đạo tâm.

       Vậy hôm nay Thánh Sư chỉ rõ con đường đạo lý, chư môn đồ nên nghiệm kỹ khắc cốt vào lòng, hằng đêm nên học lại để biện luận thêm ra cho sát nghĩa lý.

VĂN TUYÊN KHỔNG THÁNH

Thư Viện 1      4   5