PHIỀN NÃO LÀ NGUỒN CỘI BỒ ĐỀ

THIÊN LÝ ĐÀN (Sài Gòn)

Tuất thời 20 tháng Giêng Đinh Mùi (28-2-1967)

Thi:

AN lòng tiến bước đến Thiên Cung,

HÒA ái mới mong được hảo phùng,

THÁNH đức lập đời đang thống khổ,

NỮ tài nam liệt phận hành chung.

      Thánh Nữ chào chư Thiên mạng, chào liệt vị đàn tiền lưỡng phái.

      Đức TỪ TÔN giá ngự, Thánh Nữ tuân lịnh ứng hầu. Đàn nội thành tâm nghinh tiếp, Thánh Nữ xin chào chung, thăng...

      (Tiếp điển:)

Thi:

Hồng trần là cõi tạm rồi đi,

Hỡi các con ơi! có sá gì,

Sớm biết linh căn hồi cựu bổn,

Ngàn thu an hưởng cõi Diêu Trì.

      VÔ CỰC TỪ TÔN DIÊU-TRÌ KIM-MẪU, MẸ linh hồn các con, mừng các con nam nữ.

      Mẹ đến trần gian giờ này để dạy dỗ, khuyên nhủ các con trên đường tu công lập quả. Mẹ miễn lễ các con đồng an tọa đàn tiền nghe Mẹ phân qua:

      Tam Kỳ Phổ Độ Đại Đạo hoằng dương chánh pháp để phục hưng thời mạt pháp hầu lập Thánh Đức Thượng Nguơn. Đang giữa thời biến thiên hỗn độn, các con là những nguyên nhân từ thượng giới gieo rải đến hồng trần, khi nẩy mầm đơm tược để kết quả một nguyên nhân nơi cõi thế gian, thay quyền Tạo Hóa. Nhưng con ôi! vì thế gian là cõi hồng trần, mà các con mang lấy phàm thân nhục thể, đã vượt qua bao nhiêu kiếp luân hồi chuyển hóa, sau bức màn vô minh, rồi các con lại tiến hóa trên vạn nẻo hồng trần vật chất. Nên chi, ngươn hội mười hai, cõi thế gian này đã biến thành ra dục hải, hỏa sơn, mà con cái của Mẹ lại phải chịu trong cảnh lặn hụp bôn đào. Ôi! có được bao nhiêu đứa còn giữ bổn nguyên chân tánh để thoát qua ngày Long Hoa Đại Hội hầu gặp gỡ Quần Tiên!

      Mẹ vẫn biết hiện thời các con là những đứa con biết thức tỉnh, biết tầm tu, biết quay về chánh đạo. Dầu sao các con cũng còn bảo vệ được tánh hồn nhiên của Thượng Đế phát ban, để sống chung trong tình nhơn loại.

      Phận sự các con ngày nay: Thượng Đế đã đem đến ban cho các con và Thiêng Liêng đã tiếp xúc giúp đỡ trên mọi việc tu thân hành đạo của các con. Đây không phải là riêng cho các con mà thôi và cũng sẽ cho toàn cả thế gian, bất cứ dân tộc nào, nhân sinh nào, hễ biết giác ngộ hãy tìm hiểu giáo lý Đại Đạo tức là đem lại cuộc ổn định thế gian và về đến mục đích tối cao chân lý của Thượng Đế Chí Tôn.

      Sở dĩ ngày nay các con đặt mình trong nhiệm vụ mà bao nhiêu điều nghi vấn sẽ đến với con, là vì đức háo sanh Tạo Hóa vô cực vô biên đã vận dụng quyền phép nhiệm mầu, mong sao cải tạo được nhơn tâm hầu tránh xa dục vọng để cho phong thuận võ hòa, càn khôn an tịnh.

      Con ôi! Hột thóc là bao lớn mà có thể mọc trở thành muôn triệu để dưỡng nuôi sự sống của muôn loài. Việc làm của các con ngày hôm nay cũng thế. Các con đừng ở non Tần mà nghĩ đến núi Sở rồi uể oải nản lòng, cũng đừng vì những chi tiết nhỏ nhặt thường tình trên thế gian của giới hạ lưu hằng dung dưỡng, mà phá hoại đại chí đại cuộc ở tương lai. Các con không nên từ chối bất cứ trách nhiệm nhỏ lớn nào thấy có ích cho bản thân, gia đình, xã hội, nhân loại. Được như thế, Mẹ tin rằng các con sẽ đông đủ dưới bàn tay Từ Mẫu đang đưa đến thế gian dìu dẫn, nâng đỡ, hộ trì các con từ điểm một. Con ôi!

Thi:

Đời khổ sao con chẳng khổ chung,

Muốn qua cảnh khổ hiệp nhau cùng,

Chớ phân lối rẽ trong danh dự,

Rồi bỏ ngôi xưa cảnh lạnh lùng.

      Các con có biết chăng Mẹ vì tình Vô Cực nên đến giờ này để dạy các con: Đời không chi là tuyệt đối, chỉ có chân lý là tuyệt đối mà thôi. Trên đường chánh đạo, chánh đạo vẫn là Đại Đạo, dầu có muôn ngàn lối rẽ, các con cũng phải cố gắng về nơi Đại Đạo, đừng để bao nhiêu vật dục kéo lôi trì níu. Con đi đi mãi chẳng trở về, để đến cuối cùng trong bước trầm luân đọa lạc!

      Nơi đây Mẹ nhìn tất cả nam nữ con của Mẹ đều có căn cơ đạo đức, Mẹ rất vui. Chỉ còn mong sao các con vừa sáng suốt lại càng phải sáng suốt, vừa tiến bộ lại cần phải tinh tiến thêm lên để kịp thời ứng phó với mọi hoàn cảnh hiện hữu và sắp đến.

      Giờ này các con được nghe lời Mẹ dạy. Các con có nghĩ rằng cũng trong giờ này bao nhiêu linh hồn đang chìm đắm trong chiến họa thiên tai, đang chịu luật đào thải, đang lẫn lộn trong mọi cảnh hỗn độn của thế gian, mong tìm một lời an ủi, một tiếng dịu hiền, một sự nâng đỡ, dầu đáng tin cậy hay không đáng cũng vẫn mong! Các con được hạnh phúc, cái hạnh phúc đã giúp các con rất nhiều trong cuộc sống còn của các con, thì các con cần nên ý thức để vươn mình lên chỗ sáng suốt, thoát bức vô minh, hưởng bầu không khí thiên nhiên để lập định căn nguyên chân tánh cho đến ngày về cùng Đấng Thượng Đế Chí Tôn.

      Hỡi các con của Mẹ! Lời nói trên điển bút linh cơ thể hiện lòng Từ Mẫu bao la vũ trụ đối với tất cả vạn vật trong thế gian và cũng đối với từ con trong đàn tiền, để các con hiểu thêm về Đạo.

      Các con nghe lời dạy, các con có thể tưởng tượng một bà Mẹ hiền đang đứng trước các con để che chở vỗ về các con trong khi áp lực của thường tình hoặc nhỏ hay lớn, hoặc ít hay nhiều, để mát mẻ dịu dàng và xóa hết những điều ấy hay trừ hẳn đi, tự khắc con sẽ được hưởng một tình thương không bờ bến, và các con không còn thấy thế gian là miếng đất phiền não nữa, mà con phải nhận nhiệm vụ nhơn sanh trong nhơn sanh, một tiểu linh quang trong đại linh quang. Chừng đó các con sẽ thấy các Đấng Chơn Sư hằng đến với các con, và các con không còn xa Thượng Đế Chí Tôn hay tình thương Vô Cực nữa.

      Mẹ khuyên các con nên nhớ: Muốn vun cội bồ đề phải nhân trong miếng đất phiền não mà vun. Nếu vì miếng đất phiền não, con không vun được cội bồ đề, tất nhiên con phải chịu trong luật luân hồi chuyển kiếp. Thì ra tâm sự của mỗi đứa hôm nay, Mẹ đã chỉ dạy rõ ràng, mỗi con cần phải xem mà hiểu để khỏi lầm lạc nơi cõi vô thường, hầu thoát vòng trần tục, lên cảnh Thiên Đường, các con sẽ thấy sự huyền bí của vũ trụ ngày nay trở lại hồi mới khai Thiên tịch Địa, chẳng phải là khó khăn đâu.

Thi:

Mẹ khuyên tất cả các con hiền,

Học Đạo phải tầm đến bổn nguyên,

Chớ để lòng phàm còn nổi dậy,

Lạc đường mất lối uổng cơ duyên.

Bài:

              Cơ duyên trước đã định rồi,

Biết lo tu niệm được ngồi tòa sen.

       Kìa thế cuộc như đèn trước gió,

       Nọ chúng sanh cá rọ chim lồng,

              Bao nhiêu cảnh khổ trần hồng,

Đã từng diễn biến trong vòng thế nhân.

       Mỗi con đều riêng phần dành sẵn,

       Điểm linh quang xưa đặng phát ban,

              Từ trên Thượng Đế Ngọc Hoàng,

Rải gieo lập thế tạo đoan vạn loài.

       Cõi Nam Bang ngày nay hữu phúc,

       Giống Tiên Rồng mấy chục năm qua,

              Đạo Trời mở rộng gần xa,

Nấc thang tiến hóa con ta hành trình.

       Dầu vạn loại cũng tình Tạo Hóa,

       Dầu muôn dòng biển cả lưu thông,

              Từ tiểu dị lập đại đồng,

Từ không hóa có, có không nhiệm mầu.

       Nay các con đến chầu bên Mẹ,

       Mẹ ân ban mỗi trẻ hồng ân,

              Tâm tư gác bỏ bụi trần,

Tấm gương minh cảnh lâng lâng soi vào.

       Để thấy con Thiên Tào thuở nọ,

       Cõi hư không một ngõ ra vào,

              Vì chưng sứ mạng phó trao,

Đến trần lập vị chớ nào trầm luân.

       Mỗi sứ mạng mỗi phần mỗi có,

       Mỗi con đều một ngõ liệu lo,

              Biển trần một Bát Nhã đò,

Vạn linh muôn nẻo lần dò bến xưa.

       Dầu sớm tối chiều trưa chớ quản,

       Dầu thân con nhẹ nặng gian lao,

              Hễ sanh trong lúc ba đào,

Phải cam gánh lấy phong trào đổi thay.

       Mẹ nhắc nhở nam tài nữ liệt,

       Hỡi con ôi! muôn việc đều do,

              Hóa Công sắp sẵn một lò,

Muôn hình vạn trạng quanh co thẳng dùn.

       Con giữ đặng chánh trung duy nhất,

       Sẽ tịnh lòng thấy được Mẫu Nghi,

              Luôn luôn dưỡng dục hộ trì,

Cho toàn con cái được về vị xưa.

       Trước những cảnh sống thừa ảm đạm,

       Nơi lòng con thiện cảm phát sanh,

              Nghiêng vai gánh Đạo nhọc nhành,

Dưới tay Từ Mẫu ân lành rưới chan.

       Con nam phái giữ hàng nam tử,

       Phận mày râu xử sự nghiêm minh,

              Đừng cho những thói thường tình,

Lăm le quyến rũ rập rình khen chê.

       Phần nữ phái trăm bề khổ cực,

       Kiếp quần thoa sớm trực trưa chầu,

              Con ôi! học lấy Đạo mầu,

Thoát qua cái kiếp dãi dầu phong vân.

       Dầu nam nữ đồng phần trách nhiệm,

       Gặp thời cơ rán chiếm đầu công,

              Dặn con con nhớ để lòng,

Chờ ngày kết quả trùng phùng đoàn viên.

      Mẹ rất vui được gởi gấm các con những lời hôm nay để mỗi đứa đều soi xét nơi lòng mình hầu trở về với cõi nhứt nguyên chủ tể.

      Mẹ ban ơn lành cho tất cả các con nam nữ đàn tiền. Các con hãy nhận hồng ân của Mẹ hôm nay để ngày mai trở về cùng Chí Tôn Thượng Đế, thăng…

 

Thư Viện 1      4   5