女金丹下卷口诀
Nữ Kim Đan Hạ Quyển Khẩu Quyết

Phiên âm:
Kim đan đạo lý tối u thâm ,
Trục tiết công phu trứ ý tầm ,
Nhược vấn nhập môn sơ hạ thủ ,
Tảo trừ vọng niệm dĩ thu tâm 。

Dịch Nghĩa:
Đạo lý kim đan rất thâm sâu
Thứ tự công phu trữ (chứa) y’ ở trong
Công phu ban đầu nhập môn phải
Trừ hết vọng niệm để thu tâm.

Dịch Thơ:
Đạo lý Kim đan thật thâm sâu
Công phu đều chứa ý nhiệm mầu
Nhập môn ban đầu môn nhân phải
Tận trừ vọng niệm để thu tâm.

Phiên âm:
Nhất khỏa mưu ni tự thủy tinh ,
Hà kì trần cấu tế tinh anh 。
Đãn năng tĩnh tọa hồi quang chiếu ,
Y cựu thiên tâm dạ nguyệt minh 。

Dịch nghĩa:
Một hạt mâu ni tựa thủy tinh
Sao bám được bụi trần
Hễ năng tĩnh tọa hồi quang chiếu
Nương theo lâu ngày, thiên tâm như trăng sáng trong đêm.

Dịch thơ:
Một hạt mâu ni tựa thủy tinh
Trần ai, duyên thế chẳng vương mình
Hễ năng tĩnh tọa hồi quang chiếu
Thiên tâm trăng sáng tỏ minh linh.

Phiên âm:
Duy năng niệm trụ 【trì 】sơ thiện ,
Tức đáo trùng hòa thủy kiến thiên 。
Dưỡng khí phương nhân vô biệt xảo ,
Đồng hành đồng tọa dạ đồng miên 。

Dịch nghĩa:
Cỉ khi dừng được niệm hành sơ thiền, hơi thở Trùng hòa (hòa sâu) mới có thể thấy Trời.
Dưỡng khí người hành không gì khác, vừa hành – vừa tọa – vừa nhắm mắt.

Dịch thơ:
Trời xanh nắng tỏ vừng mây
Chỉ năng trì niệm, mới hay được trời
Trùng hòa hơi thở, không hai
Hành công, tĩnh tọa, mắt ngài, dạ buông.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5