NHÀ TU HỌC, RÕ ĐƯỜNG CHƠN LÝ

(Thanh Liên Đàn, 3-6 năm Đại Đạo 36 Tân Sửu, 15-7-1961)

Bài:
       Đời hỗn độn, thú người lộn lạo,
       Cảnh hạ nguơn gian xảo mị tà,
              Khiến nên nhơn loại bất hòa,
Thiên tai giáng xuống, cùng là nạn dân.
       Ai tỉnh ngộ tu thân làm gốc,
       Kẻ mê đời lăn lóc theo đời,
              Chịu điều sầu thảm chiều mơi,
Biết bao ách nước, tai trời đến dân.
       Ấy là cuộc xoay vần giáp mối,
       Đêm tới ngày, hết tối sáng ra,
              Hữu duyên sớm gặp đạo nhà,
Rán lo tu học, Long Hoa dự vào.
       Cơn biến chuyển binh đao khắp chốn,
       Lúc khổ nguy hỗn độn kinh hoàng,
              Người tu hiểu rõ trần gian,
Là nơi mộng ảo đêm tàn có chi.
       Đường đạo đức mới thì quý báu,
       Đạo cứu đời tái tạo thượng nguơn,
              Thiên cơ đã rõ tuần huờn,
Khá tua giữ chặt keo sơn một lòng.
       Trọn đức tin mới mong cứu vãn,
       Đức tin là nền tảng người tu,
              Tin trên có Đức Phụ Từ,
Tin phần vô ảnh khắp nơi bên mình.
       Phần thiêng liêng vô hình nào thấy,
       Vì mắt phàm che đậy muội mê,
              Không tường linh điển phủ phê,
Che người đạo đức lánh bề họa tai.
       Chỉ có đức thoát rày nạn khổ,
       Dù đạn, tên, súng nổ bên mình,
              Cùng là giữ trọn đức tin,
Có thần độ mạng độ mình cơn nguy.
       Nhờ biết tu trước thì lập đức,
       Lập đức là ra sức quả công,
              Công trình chí quyết một lòng,
Công phu định tịnh lóng trong thân phàm.
       Người tu học lo kham chơn đạo,
       Hiểu luật Trời quả báo chẳng sai,
              Nhân nào quả nấy trần ai,
Gieo chi gặt nấy, hưởng rày phước duyên.
       Đời cùng khổ, biến thiên cùng tột,
       Cuộc loạn rồi mai mốt trị bình,
              Ấy cơ biến chuyển nhơn sanh,
Thạnh, suy, bỉ, thới, nhơn tình thế gian.
       Nhà tu học rõ đàng chơn lý,
       Chơn lý là: Xả kỷ, Vị tha,
              Muốn cho nhơn loại bình hòa,
Thì toan xả kỵ, vị tha độ đời.
       Muốn độ đời, trước thời tự độ,
       Tự độ rồi giác ngộ kẻ mê,
              Chữ “Tâm”, chữ “Tánh” một bề,
Tâm yên, tánh lặng, qui về cùng Cha.

THÁI THƯỢNG ĐẠO TỔ

Thư Viện 1      4   5