NGÀY TẠO THIÊN LẬP ĐỊA
Đức Diêu Trì Kim Mẫu

   Nhớ  ghi công đức siêu quần,
Xưa  kia Kim Mẫu chính cung toàn quyền;
     Mười phương phân định trung kiên,
Tám  hướng Mẹ dẫn chơn truyềndiệu thâm;
Tháng  năm ngày luận giờ lần,
Mười phần Mẹ đất ân cần bồi tô.
     Là con là cháu nghĩ sao?
Ngày  mà Địa Mẫu phân trao Đất Trời,
Phân ra bốn hướng tám nơi,
Định  căn định kiếp, định thời âm dương;
     Đất  chao, khí quyển phi thường,

Trời  thanh yên tịnh khí dương nhẹ nhàng.
     Hai bên Thiên Địa vẻ vang,
Ngôi  vua vị chưa hoàn toàn kỷ cương,

Diêu  cung Mẹ đã lo lường,
Trì  tâm ương chủng lối đường hóa sanh.
Kim  chi ngọc bích trâm anh,
Mẫu thân chơn pháp cội cành huyền linh;
     Phân  ra tứ hướng phân trình,
Rồi  đem nhị khí, rồi sinh hiệp hòa.
Lưỡng  toàn niên luật tiên gia,
Nghi  sanh hỏa lộc thượng tòa quang minh,
     Nhị  cung tiếp dẫn công trình,
Khí  quang rạng rỡ hóa sinh nhân loài.
bằng bửu pháp cung soi,
Bồi bằng báu vật trong ngoài  vĩnh an;
Địa sanh thảo mộc kiện toàn,
Thiên  nhơn hiệp ý, Thánh Hoàng hiệp dân.
Đến ngày qui pháp đẩu vân,
Nay ta tri nghiệm đức ân điệp trùng.
 Huynh  đệ một thịt tín trung,
Đệ  là cốt nhục, hiệp tùng ý nhau ;
Tự nhiên tươi thắm muôn màu,

Điền  viên sản nghiệp cùng nhau bảo toàn.
Nhớ  khi cầu khẩn Mẫu Hoàng,
Ngày  giờ tâm niệm, ý thoàn tâm tu,
     Kỷ  cương quảng pháp Văn Thù,
Niệm  tình Mẫu Tử thiên thu ai hoài.
Pháp  cao cơ tạo đổi thay,
Quyền  uy Trời Đất thâm dày biết bao,
Tâm  tuồng minh mẫn thanh cao,
Phong  quan phong sắc hoàng trào chiếu phê.
     Cổ lai rồi cũng trở về,
Kim  thời tu luyện, hậu về Phật Tiên;
Nun  là ý chí trung kiên,
Nấu  toàn thánh dược trị yên bệnh loàn.
Tận  tình tu sữa chỉnh trang,
Lòng  yên trí vững khai hoang trí tài,
     Đức  cao sắc phẩm Như Lai,
Ân  sâu sẽ được cửu đài chứng tri.
     Kim thân nhẹ sắc Diêu Trì,
Mẫu  ban chánh pháp hiệp quy đạo đời,
Sắc  son ghi tạc muôn nơi,
Phong hòa võ thuận Đất Trời trợ ân,

     Tinh quang nhựt nguyệt thánh thần,
Tường  tri nhân vật đức âm Diêu Trì.

              18 – 10  Giáp Tý

Thư Viện 1      4   5