Năm châu chung rước một thuyền

Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Giáp Tý

THI:

  Cao lắm thì con cũng khó tìm,

  Đài Đạo trung dung tự ý triêm,

  Tiên kiến đồ quanh nan đạt Đạo,

  Ông giáo rèm thưa xũ luyện kim.

Thầy mừng các con! Thầy miền lễ các con an tọa. Này các con ôi! Thầy thấy các con cũng có lòng vì Đạo vì Thầy để mà độ chúng sanh. Vậy các con cũng nên tùy cơ mà dụng. Nghe Thầy dạy.

BÀI:

  Đời với Đạo lo tu lo trả,

  Đạo với đời hai ngả khác nhau,

  Đời lo danh lợi sang giàu,

  Đạo lo tu luyện đặng vào cảnh Tiên.

  Tu thì phải hy Hiền hy Thánh,

  Tu thì nên xa lánh thị phi,

  Tu sao đáng mặt nam nhi,

  Tu đừng có để đời khi, người hờn.

  Tu con biết nghe đờn Tạo hóa,

  Tu là phương luyện đá vá trời,

  Tu hành khổ cực chiều mơi,

  Tu trong tam ngũ vậy thời mới tu.

  Tu luyện khí thanh phù, trược giáng,

  Tu thì nên tường hãn nghe con!

  Vòng châu vận chuyển cho tròn,

  Ngược vòng phải chịu núi non mất người.

  Đường chơn đạo con ôi thâm viễn,

  Pháp bí truyền chọn tuyển con hiền,

  Đạo Thầy gốc vốn Tiên thiên,

  Con nào đoạt đặng thì liền hiểu ra.

  Sống cõi tạm cho qua một giấc,

  Miễn no lòng ấm cật mà thôi,

  Ngó lên khổ lắm con ôi!

  Ngó vào tạng phủ một nồi thuốc linh.

  Con biết Đạo ngồi rình trau chuốc,

  Khí hạo nhiên hớp nuốt vào trong,

  Rồi con sẽ thấy cõi lòng,

  Hỏi con kẻ thế có đồng cùng chăng?

  Bầu linh dược Thầy hằng chan tắm,

  Tắm cho đời bớt lắm bụi trần,

  Ai người có đức có nhân,

  Tầm vào Đại Đạo lánh trần lo tu.

  Gieo khắp chốn Tây du viễn đạt,

  Cho con hiền cỡi hạc về nguyên,

  Năm châu chung rước một thuyền,

  Do Thầy tế độ về miền Bồng Lai.

  Phần cơ Đạo hôm nay con há!

  Cũng đôi lần Thầy đã dạy khuyên,

  Giữ tâm thanh tịnh kiền thiền,

  Khúc Toàn pháp bảo con yên tu hành.

Các con xem kỹ lời Thầy dạy hôm nay. Tiếp điển. Thầy ban bồ đào tửu cho các con. Thầy phản giá. Thăng.

Tiếp điển:    

   THI:

  Bích ngọc giồi trau cũng toại lòng,

  Vân nương pháp đạo dạo Tây Đông,

  Tiên bút đề thơ dìu con trẻ,

  Nữ huấn tìm con phải trọn lòng.

Tiên Nữ chào các đệ muội và con Tâm!

Lòng từ bi của Sư Phụ cho mẹ giáng đàn dạy con. Này con ôi! Có biết bao lần Sư Phụ đã dạy mà con chưa thâu thập đặng. Vậy nay sư phụ cho mẹ giáng dạy con. Vậy con khá nghe lời mẹ nghe con!

        BÀI:

  Trong bể khổ Tâm con có biết,

  Ở nơi trần hơn thiệt mà chi?

  Trăm năm mau lẹ vậy thì,

  Lo tu đoạt đặng huyền ky Đạo vàng.

  Lời mẹ dạy con ngoan khá giữ,

  Biết tu hành giữ chữ nhẫn kiên,

  Để tâm thanh tịnh kiền thiền,

  Diệt trừ lục tặc cho yên nơi lòng.

  Tu đắc Đạo để làm gương mẫu,

  Dắt dìu con rõ thấu Đạo Trời,

  Cùng nhau chung bước con ơi!

  Trở về Bạch Ngọc vậy thời mới an.

  Phần phụ từ con toan đền đáp,

  Nghĩa phu thê hòa hạp gia đàng,

  Giữ tròn đạo nghĩa Tam Cang,

  Xử xong nợ thế là hàng tử quân.

  Tình tấm mẳn khuyên đừng con há!

  Dầu sao đi cũng giữ chữ đồng,

  Phận con là phận làm chồng,

  Biết thương biết nhớ cái công vợ hiền.

  Lời mẹ khuyên kiền thiền ghi nhớ,

  Cơn khảo lòng con giở xem qua,

  Vần thơ dốt nát của già,

  Thì con cũng đặng phui pha tấc lòng.

Vậy con khá nhớ. Khi bãi đàn thủ lễ huynh đệ nghe con. Bần nữ xin kiếu. Thăng.

Thư Viện 1      4   5