Linh Bửu Đàn, Tý thời, ngày 15 tháng 10 năm Quí Hợi

Một phút lửa lòng phải uổng công

Cao Đài Tiên Ông.

THI:

  Giáo hóa đoàn con thọ bí truyền,

  Chủ tâm hành pháp Đạo Tiên thiên,

  Đại thừa đốn giáo qui căn bổn,

  Tiên trưởng lâm đàn khá tịnh yên.

  HỰU:

  Yên hà phẳng lặng buổi trời đông,

  Một lúc ghe qua sóng rợn lòng;

  Mặt nước nhăn nheo xem mất đẹp,

  Thử hỏi người tu có tiếc không?

HỰU:

  Có tiếc thì nên sửa tấc lòng,

  Tu hành nóng giận cũng đừng không,

  Bao năm luyện lấy linh đơn dược,

  Một phút lửa lòng phải uổng công.

  HỰU:

  Công con Thầy biết lắm công dày,

  Bốn buổi gìn tròn dạ chẳng sai;

  Muốn hưởng lâu dài miền Cực lạc,

  Giữ đừng nóng giận mới là hay.

Thầy mừng các con! Các con an tọa nghe Thầy dạy Đạo.

BÀI:

  Đạo pháp vốn thâm thâm vi diệu,

  Con ở trần tầm hiểu sao ra?

  May duyên gặp đặng đạo Cha,

Thọ lời Bí pháp hiểu ra ít nhiều.

  Thân con trẻ tam tiêu, cửu cổ,

  Đối cùng Trời là chỗ Tam Thiên,

  Mây lành chín bức giăng liền,

Càn khôn vũ trụ mối giềng hóa sanh.

  Sanh con trẻ Trời dành bổn tánh,

  Tánh thiện từ thượng đảnh Thiên cung,

  Vĩ lư bổn mạng hiệp cùng,

Vận hành Đạo pháp trung cung khí huỳnh.

  Luyện chơn tức thần minh yểu yểu,

  Khí luân hành cửu khiếu tam quan;

  Đạo con đã đến nhị thoàn,

Giữ tâm thanh tịnh Đạo càng phát sanh.

  Các môn đồ Thầy dành phước báu,

  Vậy thì nên khoác áo đi mà!

  Thế trần thể giấc nam kha,

Có chi mà phải vào ra cúi lòn?

  Sống cõi tạm không tròn bá kỷ,

  Bóng xế tà cũng tỉ sương đeo;

  Rủi khi gặp lấy nạn nghèo,

Biết đâu cho khỏi thoát ra lưới trần.

Mễn, con biết làm sao tu mà cứu Cửu Huyền Thất Tổ không? Giảng cho huynh đệ nghe.

Mễn bạch: …

Này các con! Thầy mở Đạo kỳ Ba tận độ thì các con rán tu cho đắc Đạo, giữ lấy cho đúng chơn truyền để khi Cửu Huyền trở lại thì thọ pháp mà tu. Phần đông ở cơ Phổ Độ đã có công với Đạo, vậy còn phải trở lại thọ pháp mới siêu thăng.

Này các con Linh Bửu Đàn! Đạo Thầy về cơ Vô Vi có ba nơi để làm kỷ niệm ngàn đời:

Dương Đông là nơi Khai Nguyên.

Tổ Đình (Cần Thơ) là nơi Thầy để xác.

Thánh Đức Qui Nguyên là nơi Thầy qui vị.

Phận sự của các con nơi đây phải chăm lo về phần thủ đàn thì Ẩn, Xuân, Hai, mà hai con còn thiếu đức.

Vậy bổn phận các con phải bày vẽ cho nó.

THI BÀI

(cho Xuân, Hai):

  Xuân, Hai con phải lìa tam ái,

  Còn vương mang gặp phải nặng chìm;

  Dễ gì đáy biển mò kim,

Mà Thầy dạy trẻ đặng tìm ngọc châu.

  Khóc nhỏ lệ thâm bâu chi thế!

  Ái yêu mình dung chế thất tình;

  Yêu người mất hết thần linh,

Yêu đời vật chất Đạo Huỳnh phải xa.

  Thầy ban bồ đào tửu cho các con hoan ẩm. Thầy thăng.

Thư Viện 1      4   5