Luyện kỷ trúc cơ

“ Luyện mình, xây nền”. “Luyện kỷ trúc cơ” chỉ là một lý, trúc cơ không nằm ngoài luyện kỷ, luyện kỳ tức ở trong trúc cơ. Luyện kỷ để nói về dụng công, trúc cơ để nói về cố khí. “Kỷ” tức là tư dục, là :hữu ngã” (cái tôi, cái ta). “Cơ” là thực địa, là căn bản. Người ta không thể thành đạo là bởi cái tôi ( hữu ngã, hữu kỷ) kiên cố. Một khi có cái tôi, tư tâm tràn đầy thì không thể đứng vững ở trên thực địa, thiên ma bách chướng che lấp linh quật, bước bước âm trệ, việc việc hồ đồ, lục tặc nảy sinh, thất tình cố kết, đánh mất lương tâm, tổn thương chân tính, bản mệnh dao động, thần khí hôn trọc, không thể tiến nghiệp tu đức. Tổ sư dạy người trước hết phải luyện kỷ trúc cơ, là muốn người ta đứng vững trên thực địa, hạ công phu từ thấp lên cao, từ nông đến sâu, tuần tự tiệm tiến, cần phải rèn luyện để đầy lùi âm khí trong ngoài, công phu luyện kỷ trúc cơ là không thể thiếu được .
Chú: Luyện kỷ chia làm hai bậc:
1.   hậu thiên luyện kỷ: là việc của bậc trung, hạ đức cần thi hành để cầu chân sư. Phải  lấy đức hạnh làm đầu, thi hành việc của người quân tử, vì nước vì dân quên mình mà làm lợi ích cho thiên hạ ắt sẽ cảm động trời xanh, quỷ thần kính phục. Sau đó lại giác ngộ lý vô thường mong cầu đại đạo ắt sẽ gặp chân sư độ dẫn. Xưa nay những bậc liệt sỹ hiền tài trong thiên hạ một khi giác ngộ vô thường thì thành đạo rất nhanh. Vì lẽ đó Tổ sư nói: Nho ,Phật , Đạo vốn là một. Xem như trên có thể thấy hậu thiên luyện kỷ chẳng phải là việc nhất thời , chẳng những là việc một đời mà còn là việc của muôn đời. Kẻ tu chân cần lấy luyện kỷ là việc của quá khứ, hiện tại, tương lai chẳng thể ngưng nghỉ. Nếu chẳng luyện kỷ mà ngẫu nhiên gặp chân sư thì cũng không mong gì đắc quyết tu chân được , phần lớn trở thành kẻ hồ đồ nơi cửa đạo mà sa vào bàng môn tiểu thuật vậy .
2.   Tiên thiên luyện kỷ: Là việc của bậc thượng đức đã đắc chân quyết. Chỉ là khai thông âm khí trong thân, không quá mười ngày thì có thể hoàn tất. Nếu nê hoàn chưa thông thì tính mệnh tuy đã được mà  không thể giao nhau, nếu hùynh đình còn âm khí thì tính mệnh khó hoà tan vào nhau, cuối cùng không thể đắc kim dịch hoàn đan được .

 

Thư Viện 1      4   5